نویسنده = ماشاالله محمدپور
معرفی راهکار ارزیابی فازی چندمعیاره (F-MCE) برای قابلیت‌سنجی زنبورداری در جنگل

دوره 30، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 39-56

10.22092/ijfpr.2022.352367.2026

علی نجفی فر؛ ماشاالله محمدپور؛ منوچهر طهماسبی


ارزیابی اثرات شدت چرای دام بر ساختار و تنوع گونه‌های چوبی در جنگل تنگ دالاب ایلام

دوره 26، شماره 3، مهر 1397، صفحه 306-318

10.22092/ijfpr.2018.117735

ماشاالله محمدپور؛ محمدرضا طاطیان؛ رضا تمرتاش؛ جعفر حسین‌زاده


بررسی ویژگی‌های رویشی و رویشگاهی قره تاج (Anagyris foetida L.) در جنگلهای زاگرس

دوره 23، شماره 3، مهر 1394، صفحه 393-401

10.22092/ijfpr.2015.105646

جعفر حسین زاده؛ منوچهر طهماسبی؛ ماشاءالله محمدپور