معرفی راهکار ارزیابی فازی چندمعیاره (F-MCE) برای قابلیت‌سنجی زنبورداری در جنگل

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، استادیار، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایلام، ایران

2 استادیار، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایلام، ایران

چکیده

مدیریت یکپارچه جنگل برای استفاده پایدار از همه قابلیت‌های این بوم‌سازگان، نقش مهمی در کنترل تخریب و ایجاد تعادل بین کارکردهای مختلف آن دارد. زنبورداری، یکی از مناسب‌ترین کاربری‌های چندگانه جنگل محسوب می‌‌شود. هدف این پژوهش، معرفی راهکار ارزیابی فازی چندمعیاره (F-MCE) در قابلیت‌سنجی جنگل برای زنبورداری و مقایسه آن با راهکار غیرفازی مرسوم است. با استفاده از این دو راهکار، قابلیت زنبورداری 16825 هکتار از جنگل‌های زاگرسی در منطقه کبیرکوه استان ایلام در چهار طبقه مقایسه شدند. معیارهای ارزیابی در هر دو راهکار مذکور، یکسان در نظر گرفته شدند. این معیارها شامل طبقه جذابیت گیاهان، دوره گل‌دهی، شیب، دما، رطوبت نسبی، سرعت باد و دسترسی به آب و جاده بودند که با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) وزن‌دهی شدند. در اجرای F-MCE، معیارها با استفاده از توابع عضویت فازی در واحد پیکسل ارزش‌‌گذاری شدند و با روش ترکیب خطی وزن‌‌دارشده (WLC) تلفیق شدند. سپس، قابلیت زنبورداری با روش ارزیابی چندمعیاره (MCE) به‌صورت رقومی بررسی شد. ارزیابی در روش غیرفازی مرسوم نیز در سطح واحدهای کاری انجام شد. براساس نتایج به‌دست‌آمده، 40 درصد سطح طبقه‌های زنبورداری در دو راهکار ارزیابی باهم اختلاف داشتند. بخش اصلی این اختلاف (6/35 درصد) مربوط به عرصه‌هایی است که در راهکار F-MCE در طبقه خوب (1S) و در راهکار مرسوم در طبقه متوسط (2S) قرار گرفتند. این اختلاف را می‌توان ناشی از ارزش‌گذاری رقومی معیارها با منطق فازی در F-MCE دانست که اثر نامطلوب ارزش‌گذاری سلیقه‌ای بولین در روش مرسوم را ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A fuzzy-multi criteria evaluation approach for the evaluation of forest capability for beekeeping use

نویسندگان [English]

  • Ali Najafifar 1
  • M. Mohammadpour 2
  • M. Tahmasebi 2
1 Corresponding author, Assistant Prof., Research Division of Natural Resources, Ilam Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Ilam, Iran
2 Assistant Prof., Research Division of Natural Resources, Ilam Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Ilam, Iran
چکیده [English]

Integrated forest ecosystem management plays an important role in controlling degradation and balancing its various functions for the sustainable use of all available capabilities. In this regard, beekeeping is one of the most suitable multiple uses of the forest. The purpose of this study is to introduce a fuzzy multi-criteria Evaluation approach (F-MCE) to determine the forest's capability for beekeeping and compare it with the conventional non-fuzzy approach. In this regard, beekeeping capability in 16825 hectares of Zagros forests in Kabirkouh region of Ilam province, Iran was evaluated by the two approaches in four classes and the results were compared. Evaluation criteria were the same in both approaches and included the percentage of the canopy of plant attractiveness classes, flowering period, slope, air temperature, relative humidity, prevailing wind speed, and access to road and water. The weight of the criteria was determined using the Analytic Network Process (ANP). In F-MCE, the values of the criteria were determined using fuzzy membership functions and the criteria were combined by the Weighted Linear Combination (WLC) method. Then, beekeeping capability was digitally evaluated using the Multi-Criteria Evaluation method (MCE). The results showed that 40% of the area of beekeeping classes differed in the two evaluation approaches and the main part of this difference (35.6%) is related to the areas that were evaluated in the F-MCE approach in the good class (S1) and in the traditional approach in Moderate class (S2). This difference in results can be attributed to the different methods used in F-MCE in which the adverse effect of boolean and subjective criteria evaluation in the traditional method is avoided through their digital evaluation with fuzzy logic.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • ANP
  • fuzzy logic
  • MCE
  • Zagros forests
- Abou-Shaara, H.F., 2013. Wintering map for honey bee colonies in El-Behera governorate, Egypt by using Geographical Information System (GIS). Journal of Applied Sciences and Environmental Management, 17(3): 403-408.
- Abou-Shaara, H.F., Al-Ghamdi, A.A. and Mohamed, A.A., 2013. Identifying possible regions for using modified beehives in Saudi Arabia using a geographical information system (GIS). Journal of Agricultural Technology, 9(7): 1937-1945.
- Adler, M. and Ziglio, E., 1996. Gazing into the Oracle: The Delphi Method and its Application to Social Policy and Public Health. Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia, 252p.
- Albayrak, A., Duran, F. and Bayir, R., 2018. Development of intelligent decision support system using fuzzy cognitive maps for migratory beekeepers. Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, 26: 2476-2488.
- Amiri, F. and Shariff, A.R.B.M., 2012. Application of geographic information systems in land-use suitability evaluation for beekeeping: A case study of Vahregan watershed (Iran). African Journal of Agricultural Research, 7(1): 89-97.
- Amiri, F., Arzani, H. and Gavili, E., 2013. Diversity investigation of pollen and nectar plants in apicultural utilization management of rangelands (Case study: Ghareh Aghach watershed). Journal of Natural Environment (Iranian Journal of Natural Resources), 65(4): 449-460 (In Persian with English summary).
- Amiri, M.J., Mahiny, A.S., Hosseini, S.M., Jalali, S.Gh., Ezadkhasty, Z. and Karami, Sh., 2013. OWA analysis for ecological capability assessment in watersheds. International Journal of Environmental Research, 7(1): 241-254.
- Ariapour, A., Mehrabi, H. and Kheradmand, G., 2015. Evaluating range plant species suitability for apiculture (Case study: rangeland Sarab Sefid, Boroujerd, Lorestan). Journal of Rangeland, 9(2): 142-158 (In Persian with English summary).
- Arzani, H., 1997. Manual of rangeland assessment plan in climatic zones of Iran. Published by Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran, 65p (In Persian).
- Baude, M., Kunin, W.E., Boatman, N.D., Conyers, S., Davies, N., Gillespie, M.A.K., ... and Memmott, J., 2016. Historical nectar assessment reveals the fall and rise of floral resources in Britain. Nature, 530: 85-88.
- Cesaraccio, C., Spano, D., Snuder, R.L. and Duce, P., 2004. Chilling and forcing model to predict bud-burst of crop and forest species. Agricultural and Forest Meteorology, 126(1-2): 1-13.
- Darvish Roushan, Z., Mahmoudi, J. and Habibi Bibalani, Gh., 2021. Investigation of flowering period of Astragalus genus in Shanjan rangelands of Shabestar city based on altitude changes. Journal of Plant and Biotechnology, 15(4): 1-15.
- Eastman, J.R., Jin, W., Kyem, P.A.K. and Toledano, J., 1995. Raste procedure for multi-criteria/multi-objective decisions. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 61(5): 539-547.
- Estoque, R.C. and Murayama, Y., 2010. Suitability analysis for beekeeping sites in La Union, Philippines, using GIS and multi-criteria evaluation techniques. Research Journal of Applied Sciences, 5(3): 242-253.
- Fadai, Sh., Arzani, H., Azarnivand, H., Nehzati Gh.A., Kaboli, S.H. and Amiri, F., 2014. A Study of range suitability model for apiculture by using GIS (Case study: Taleghan rangelands). RS and GIS for Natural Resources, 5(3): 29-44 (In Persian with English summary).
- FAO, 1991. Soils Bulletin 58: Guidelines: Land Evaluation for Extensive Grazing. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy, 158p.
- FAO, 2019. Value of Agricultural Production. FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy. Available at: https://www.fao.org/faostat/en/#data/QV
- Galiana-Martín, L. and Karlosson, O., 2011. Development of a methodology for the assessment of vulnerability related to wildland fires using a Multi-Criteria Evaluation. Geographical Research, 50(3): 304-319.
- García-Fernández, C.G., Ruiz-Pérez, M. and Wunder, S., 2008. Is multiple-use forest management widely implementable in the tropics? Forest Ecology and Management, 256(7): 1468-1476.
- Ghanbari, S. and Nemati, Z., 2018. Study on spatial suitability and economic evaluation of beekeeping in Arasbaran region and beekeeper’s problems. Animal Sciences Journal, 31(119): 83-92 (In Persian with English summary).
- Gorgi, M., Piri Sahragard, H. and Noori, S., 2018. Application of fuzzy logic method to investigate beekeepers potential in Tamin rangelands – Mirjaveh County. Journal of Natural Ecosystems of Iran, 9(2): 81-102 (In Persian with English summary).
- Gorgi, M., Piri Sahragard, H. and Noori, S., 2019. Potential analysis of beekeeping land use development using Analytical Hierarchy Process (Case study: Tamin rangelands – Mirjaveh city). Geography and Development, 17(55): 237-256 (In Persian with English summary).
- Hayati, E., Abdi, E., Majnounian, B. and Makhdom, M., 2014. Performance and sensitivity of the Delphi and AHP decision making methods to the response of experts in natural resources research. Journal of Forest and Wood Products (Iranian Journal of Natural Resources), 67(2): 173-186 (In Persian with English summary).
- Isaacs, R., Williams, N., Ellis, J., Pitts-Singer, T.L., Bommarco, R. and Vaughan, M., 2017. Integrated crop pollination: Combining strategies to ensure stable and sustainable yields of pollination-dependent crops. Basic and Applied Ecology, 22: 44-60.
- Karimi, A.H., Nazarian H. and Jafari, E., 2007. Identification of Fars honey bee plant resources from three families in Fars province (Asteraceae, Papilionaceae and Lamiaceae). Pajouhesh and Sazandegi, 75: 101-111 (In Persian with English summary).
- Makhdoum, M., 1993. Fundamental of Land Use Planning. University of Tehran Press, Tehran, 289p (In Persian).
- Mardani, F. and Yousefi, B., 2005. Phenology of Quercus brantii (Lindl.) at Kurdistan forests of Iran. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 13(3): 251-278 (In Persian with English summary).
- M’Gonigle, L.K., Williams, N.M., Lonsdorf, E. and Kremen, C., 2017. A tool for selecting plants when restoring habitat for pollinators. Conservation Letters, 10(1): 105-111.
- Najafifar, A., 2017. Presentation of comprehensive model of land use planning for multiple uses in southern Zagros woodlands (case study, Ilam province, Badreh Township, Kabirkouh). Ph.D. thesis, Faculty of Forest Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, 341p (In Persian with English summary).
- Pamminger, T., Becker, R., Himmelreich, S., Schneider, C.W. and Bergtold, M., 2019. Pollen report: Quantitative review of pollen crude protein concentrations offered by bee pollinated flowers in agricultural and non-agricultural landscapes. PeerJ, 7: e7394.
 - Picknoll, J.L., Poot, P. and Renton, M., 2021. A new approach to inform restoration and management decisions for sustainable apiculture. Sustainability, 13(11): 6109.
- Potts, S.G., Imperatriz-Fonseca, V., Ngo, H.N, Aizen, M.A., Biesmeijer, J.C., Breeze, T.D., ... and Vanbergen, A.J., 2016. Safeguarding pollinators and their values to human well-being. Nature, 540: 220-229.
- Saaty, T.L., 1999. Fundamentals of the Analytic Network Process. Proceedings of the International Symposium on the Analytic Hierarchy Process (ISAHP). Kobe, Japan, 12-14 Aug. 1999: 14p.
- Wang, L.X., 1997. A Course in Fuzzy Systems and Control. Prentice-Hall International, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 424p.
- Windle, P.E., 2004. Delphi technique: assessing component needs. Journal of PeriAnesthesia Nursing, 19(1): 46-47.
- Wratten, S.D., Gillespie, M., Decourtye, A., Mader, E. and Desneux, N., 2012. Pollinator habitat enhancement: Benefits to other ecosystem services. Agriculture, Ecosystems and Environment, 159: 112-122.
- Yari, R., Heshmati, Gh. and Rafiei, H., 2016. Assessing the potential of beekeeping and determination of attractiveness range plants used bee by using geographic information system in Char-Bagh summer rangelands, Golestan. RS and GIS for Natural Resources, 7(3): 1-17 (In Persian with English summary).
- Zadeh, L.A., 1965. Fuzzy sets. Information and Control, 8(3): 338-353.