نویسنده = ایوب مرادی
توان گونه‌‌های جنگلی بلوط (.Quercus spp) و پسته وحشی (.Pistacia atlantica Desf) در جذب ذرات ریزگرد

دوره 29، شماره 3، مهر 1400، صفحه 273-284

10.22092/ijfpr.2021.356258.2023

ایوب مرادی؛ کامبیز طاهری آبکنار؛ نقی شعبانیان؛ منصور افشار محمدیان


ذخیره‌‌سازی کربن در پارک جنگلی آبیدر سنندج

دوره 27، شماره 3، آذر 1398، صفحه 364-376

10.22092/ijfpr.2019.127421.1855

مرضیه رئیسی؛ حامد قادرزاده؛ مهین ساعدپناه؛ ایوب مرادی