تحلیل نقش دوگانه بهره‌برداری از محصولات غیرچوبی در جنگل‌‌های شبانکاره در استان کرمانشاه

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌‌ارشد ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 نویسنده مسئول، استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

4 استادیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران

چکیده

باتوجه‌به فرهنگ و امکانات هر منطقه، شدت و روش بهره‌برداری‌ از جنگل در شرایط مختلف جغرافیایی می‌توانند متفاوت باشند. این عامل بر کمیت و کیفیت محصولات و نقش تخریبی و یا حفاظتی بهره‌برداری تأثیرگذار است. پژوهش پیش‌‌رو با هدف بررسی نقش دوگانه درآمدی- حفاظتی بهره‌برداری از محصولات غیرچوبی جنگل در سامان عرفی روستای شبانکاره از توابع شهرستان روانسر در استان کرمانشاه انجام شد. رویکرد کلی این پژوهش، کمی و ازنظر روش گردآوری داده‌ها، توصیفی (غیرآزمایشی)- پیمایشی بود. 111 نفر از سرپرستان خانوار، جامعه نمونه را تشکیل می‌دادند. میانگین درآمد ناخالص سالانه حاصل از محصولات غیرچوبی در هر خانوار مورد مطالعه 77/6485096 تومان به‌دست آمد. این نتایج نشان‌دهنده اهمیت جایگاه محصولات غیرچوبی و نقش مکملی آن‌ها در بهبود معیشت بهره‌برداران هستند. در افرادی که محصولات غیرچوبی را به‌صورت گروهی برداشت می‌کردند، میانگین رتبه‌ای بهره‌برداری 75/57 به‌دست آمد. این عدد نسبت به کسانی که در قالب انفرادی بهره‌برداری می‌کردند، بیشتر بود. باتوجه‌به نتایج تکنیک تحلیل عاملی، رعایت اصول صحیح بهره‌برداری با واریانس 19/15، مدیریت و نظارت بر اصول و زمان مناسب بهره‌برداری‌ها با 71/14 و افزایش حساسیت به وضعیت جنگل با 37/8 درصد، بیشترین تأثیر را در نقش حفاظتی بهره‌برداری از محصولات غیرچوبی جنگل داشتند. هم‌اکنون، جنبه تخریبی بهره‌برداری از این محصولات، پررنگ‌تر از جنبه حفاظتی آن است. به‌طورکلی، با اصلاح ساختار‌های بهره‌برداری می‌توان نقش حفاظتی برداشت از محصولات غیرچوبی را تقویت کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the dual role of non-timber products exploitation in the Shabankareh’s forests in Kermanshah province, Iran

نویسندگان [English]

  • S. Bakhtvar 1
  • A.H. Alibaygi 2
  • A.A. Mirakzadeh 3
  • Y. Khodakarami 4
1 M.Sc. in Extension of Sustainable Agriculture and Natural Recourses. Department of Agricultural Extension and Education, Agricultural College, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Associate Prof, Department of Agricultural Extension and Education, Agricultural College, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Corresponding author, Assistant Prof., Department of Agricultural Extension and Education, Agricultural College, Razi University, Kermanshah, Iran
4 Assistant Prof., Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

It seems that in different geographical conditions, according to the existing culture and facilities, the type and method of exploitation are different, which will affect the quantity and quality of exploitation and ultimately, the destructive or protective role of harvesting products on forests and pastures. The purpose of this study was to investigate the dual revenue-protection role of exploitation of non-timber products of Shabankareh’s forest in Ravansar County in Kermanshah province, Iran. The research was quantitative, and in terms of data collection method, it was descriptive survey research. The study population consists of 111 householders in Shabankareh village. The results showed that the role of non-timber products in the livelihood of foresters is significant and the income is 6485096.77 Tomans annually, which has a complementary role to improve the livelihood of users. Also, results showed that the average exploitation rank of villagers who harvest in the form of groups was 57.75, which is higher than villagers who were personally exploited. According to the findings of the factor analysis technique, observing the correct principles of exploitation with 15.19% of the total variance, managing and monitoring the principles and appropriate time of exploitation with 14.71% and increasing sensitivity to the forest situation with 8.37% of the total variance, have the greatest impact on the protective role of exploitation. Results showed that the Exploitation of non-timber product is a more destructive and less protective role in Shabankareh’s forests. In general, it can be said that by modifying the exploitation structures, the protective role of exploitation of non-timber products can be strengthened.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Destruction
  • exploitation
  • forest dwellers
  • rural development
  • sustainability
- Abedi, T., Abedi, R. and Rezvanfar, M., 2010. Investigation of forest logging plans with regard to sustainable development approach. Proceedings of the National Conference on Human, Environment and Sustainable Development. Hamedan, Iran, 10-11 Mar. 2010: 9p (In Persian with English summary).
- Anonymous, 2010. Detailed executive studies of preparing the protection and development plan of Zagros forests of Ghori Qaleh, Sefidberg-Pavehroud basins. General Office of Natural Resources and Watershed Management of Kermanshah Province, Kermanshah, Iran, 21-28 (In Persian).
- Asgharpour, M.J., 2014. Multi Criteria Decision Making, 13th Edition. University of Tehran Press, Tehran, Iran, 400p (In Persian).
- Batagoda, B.M.S., Turner, R.K., Tinch, R. and Brown, K., 2000. Towards policy relevant ecosystem services and natural capital values: rainforest non-timber products. Working Paper GEC 2000-06, The Centre for Social and Economic Research on the Global Environment (CSERGE), Norwich, England, 43p.
 - Caspa, R.G., Nyambi, G.N., Amang, M.J., Mabe, M.N., Nwegueh, A.B. and Foahom, B., 2020. Socio-economic benefits of non-timber forest products to the AFCOE2M communities of Southern Cameroon. Sustainable Agriculture Research, 9(3): 30-38.
- Chou, P., 2018. The role of non-timber forest products in creating incentives for forest conservation: A case study of Phnom Prich Wildlife Sanctuary, Cambodia. Resources, 7(3): 41.
- Epanda, M.A., Tsafack Donkeng, R., Ngo Nonga, F., Frynta, D., Adi, N.N., Willie, J. and Speelman, S., 2020. Contribution of non-timber forest product valorisation to the livelihood assets of local people in the northern periphery of the Dja Faunal Reserve, East Cameroon. Forests, 11(9): 1019.
- Ghanbari, S., Zobeiri, M., Heshmatol Vaezin, S.M. and Shamekhi, T., 2010. Estimation of fruit production of cornelian cherry (Cornus mas L.) and hazelnut (Corylus avellana L.) in Arasbaran forests. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 18(4): 609-620 (In Persian with English summary).
- Gholizadeh, B., Alijanpour, A. and Ghanbari, S., 2018. Quantitative evaluation and economic effects of sumac fruit harvesting (Rhus coriaria L.) on Horand rural household income, East Azarbaijan. Forest and Wood Products, 71(2): 127-136 (In Persian with English summary).
- Hiremath, A.J., 2004. The ecological consequences of managing forests for non-timber products. Conservation and Society, 2(2): 211-216.
- Iheke, O.R. and Eziuche, A.O., 2016. Forest resources exploitation and its implications on rural agro-economy in isiala NGWA North local government area of Abia State, Nigeria. Nigerian Journal of Agriculture, Food and Environment, 12(1): 37-43.
- Jafarzadeh, A.A., Mahdavi, A., Fallah Shamsi, S.R. and Yousefpour, R., 2020. Economic evaluation of some of the most important ecosystem services in Zagros Forests. Environmental Sciences, 18(1): 137-150 (In Persian with English summary).
- Mahdavi, A., Sobhani, H., Shamekhi, T. and Fattahi, M., 2009. Investigation on non-wood forest products and the utilization methods in Kamyaran forests. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 16(4): 507-520 (In Persian with English summary).
- Mirakzadeh, A.A., Bahrami, M. and Ghiasvand Ghiasy, F., 2011. Analysis of the effective factors on sustainable exploitation of forest's wood (case study: Dejhen village in Kamyaran County). Journal of Forest and Wood Products (Iranian Journal of Natural Resources), 64(1): 91-106 (In Persian with English summary).
- Moradi, Gh., Mirzaei Doghozlou, S., Ghanbari, S. and Ansari Samani, H., 2021. Livelihood dependency of villagers on non-timber forest products in Khosrou Shirin region of Abadeh, Fars province, Iran. Journal of Plant Ecosystem Conservation, 9(18): 287-302 (In Persian with English summary).
- Ndangalasi, H.J., Bitariho, R. and Dovie, D.B.K., 2007. Harvesting of non-timber forest products and implications for conservation in two montane forests of East Africa. Biological Conservation, 134(2): 242-250.
- Rist, L., Shanley, P., Sunderland, T., Sheil, D., Ndoye, O., Liswanti, N. and Tieguhong, J., 2012. The impacts of selective logging on non-timber forest products of livelihood importance. Forest Ecology and Management, 268: 57-69.
- Tchinmegni, F.I., Tsobeng, A.C., Ngonkeu, M.E.L. and Tchoundjeu, Z., 2016. Valorisation of non-timber forest product (NTFP): Case of Allanblackia floribunda Oliver. International Journal of Research in Pharmacy and Biosciences, 3(6): 9-20.
- Thammanu, S., Han, H., Marod, D., Zang, L., Jung, Y., Soe, K.T., Onprom, S. and Chung, J., 2021. Non-timber forest product utilization under community forest management in northern Thailand. Forest Science and Technology, 17(1): 1-15.
- Ticktin, T., 2004. The ecological implications of harvesting non-timber forest products. Journal of Applied Ecology, 41(1): 11-21.
- Van Andel, T.R., 2000. Non-timber forest products of the North-West District of Guyana, Part I. Ph.D. thesis, Utrecht University, Utrecht, The Netherlands, 454p.
- Wiersum, K.F., Ingram, V.J. and Ros-Tonen, M.A.F., 2014. Governing access to resources and markets in non-timber forest product chains. Forests, Trees and Livelihoods, 23(1-2): 6-18.
- Yadav, M. and Misra, S., 2012. Sustainable development: A role for market information systems for non-timber forest products. Sustainable Development, 20(2): 128-140.