برآورد ارزش تفریحی و تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان پارک جنگلی جهان‌نمای کرج با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط (CVM) و مدل لاجیت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران

2 دانشجوی دکتری جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 دانش‌‌آموخته دکتری مدیریت حرفه‌‌ای کسب‌وکار، دانشگاه صنایع و معادن ایران، تهران، ایران

4 دانشآموخته کارشناسی ارشد کنترل و مبارزه با علفهای هرز، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

پارک جنگلی جهان‌نمای کرج به‌دلیل داشتن جاذبه‌‌های متنوع و سابقه تاریخی از پارک‌‌های گردشگری مهم استان البرز است که مطالعه ارزش تفریحی آن می‌‌تواند در پیش‌‌بینی نیازها و کمبودهای بازدیدکنندگان و توسعه گردشگری این پارک مؤثر باشد. هدف از پژوهش پیش‌‌رو، برآورد ارزش تفریحی این پارک و تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان آن با استفاده از روش ارزش‌‌گذاری مشروط و پرسش‌نامه انتخاب دوگانه دوبعدی بود. براساس رابطه کوکران، 350 نفر از بازدیدکنندگان پارک به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای بررسی تأثیر متغیرهای توضیحی بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از مدل لاجیت استفاده شد و براساس روش بیشینه درست‌نمایی، پارامترهای این مدل برآورد شدند. نتایج نشان داد که 9/74 درصد افراد بررسی‌‌شده، تمایل به پرداخت مبلغی برای استفاده تفریحی از پارک داشتند. متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای ارزش تفریحی این پارک جنگلی 6/15781 ریال برای هر بازدید به‌دست آمد. همچنین، ارزش کل تفریحی سالانه پارک 000/040/258/10 ریال برآورد شد. متغیرهای مقدار پرداخت پیشنهادی، سن و هزینه هربار رفت‌وآمد، تأثیر منفی و متغیرهای کیفیت پارک، وضعیت تأهل از مجرد به متأهل، مدت مطالعه در هفته، گرایش‌‌های محیط‌زیستی، تحصیلات، سطح درآمد و جنسیت از زن به مرد، تأثیر مثبتی بر تمایل به پرداخت داشتند. نتایج دیگر حاکی از آن بود که بازدیدکنندگان پارک جهان‌نما به اهمیت پارک‌‌های جنگلی و فضاهای طبیعی آگاه هستند. درنتیجه، تمایل به پرداخت قابل‌توجهی برای آن وجود دارد که می‌‌تواند مسئولان را در برنامه‌‌ریزی و مدیریت این پارک جنگلی یاری کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic valuation and estimation of willingness to pay for Jahan Nama forest park in Karaj (Iran) using contingent valuation method (CVM)

نویسندگان [English]

  • S. Attar Roshan 1
  • R.A. Pourrostami 2
  • A. Zare 3
  • S. Katebifar 4
1 Assistant Prof., Department of Environment, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Ph.D. Student of Silviculture and Forest Ecology, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Ph.D. Graduated of Business Administration, Iran University of Industries and Mines, Tehran, Iran
4 M.Sc. Graduated of Weed Biology and Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to its variety of attractions, Jahan Nama forest park is one of the essential tourist attractions in the Alborz Province, Iran. Therefore, studying recreational value can support prediction of the requirements and shortages, which leads to tourism development. This study aimed at determining the recreational value of Jahan Nama forest park and visitors´ willingness to pay by using a conditional valuation method and a two-dimensional dual choice questionnaire. The statistical sample consisted of 350 forest park visitors who were selected based on available sampling method. The logit model was used to investigate the effect of explanatory variables on the rate of visitors' willingness to pay. The results showed 74.9% of the respondents were willing to pay for recreational use of the forest park, with an average willingness to pay of 15,781.6 IRR for recreational values per visit. The total annual recreational value was estimated to be 10,258,040,000 IRR. The variables of the proposed rate of payment, age and the cost of transportation per visit were negatively affective, whereas park quality, marital status, duration of reading per week, environmental attitude, education, income and gender, had a positive effect on willingness to pay were positively influential. The results showed that people are aware of the importance of forest parks and natural environments, with a significant willingness to pay that can support officials in forest park planning and management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alborz Province
  • recreational value
  • tourism
  • visitor
- Abedi, S. and Riahi Dorcheh, F., 2017. Estimated willingness to pay for value of recreation and conservation garden flowers in Karaj with contingent valuation method (CVM). Journal of Environmental and Natural Resources Economics, 1(2): 1-31 (In Persian).
- Adeli, O., Ansari Samani, H., Fereidoni, N. and Zare Qale Seyedi, R., 2017. Estimation of recreational value of Bemo National park in Fars province using conditional valuation method. Journal of Environment of Sciences Studies, 2(1): 87-100 (In Persian).
- Amini, A. and Shahbazi, Z., 2015. Estimating the recreational value of oak forest in Sirvan and Chardavol townships using contingent valuation method (CVM). Spatial Planning Journal, 5(1): 27-48 (In Persian).
- Amirnejad, H., 2007. Estimating the preservation value of Golestan National Park of Iran by using individual's willingness to pay. Agricultural Economics, 1(3): 175-188 (In Persian).
- Amirnejad, H., Khalilian, S., Assareh, M.H. and Ahmadian, M., 2006. Estimating the existence value of north forests of Iran by using a contingent valuation method. Ecological Economics, 58(4): 665-675.
- Apostolopoulos, Y., Leivadi, S. and Yannakis, A., 2001. The Sociology of Tourism: Theoretical and Empirical Investigations, Routledge, London and New York, 360p.
- Arrow, K., Solow, R., Potrthey, P.R., Learner, E.E., Rander, R. and Schuman, H., 1993. Report of NOAA panel on contingent valuation. Federal Register, 58(10): 4601-4614.
- Ashim, G.B., 2000. Green national accounting: Why and how? Environment and Development Economics, 5(1/2): 25-48.
- Attarroshan, S., 2020. Jahannama forest park thinning plan. Landscape and Urban Green Space Organization of Karaj Municipality, Karaj, Iran, 497p (In Persian).
- Bafandeh Imandoust, S., Lashkari, M. and Moghtadaei, F., 2015. The Economic valuation of urban entertainment services (the case of: estimates of the amusement value of Mellat park in Holly Mashhad). Journal of Urban Economics and Management, 3(10): 21-35 (In Persian).
- Bobinac, A., Van Exel, N.J.A., Rutten, F.F.H. and Brouwer, W.B.F., 2010. Willingness to pay for a quality-adjusted life-year: the individual perspective. Value in Health, 13(8): 1046-1055.
- Campbell, E.T. and Tilley, D.R., 2014. Valuing ecosystem services from Maryland forests using environmental accounting. Ecosystem Services, 7: 141-151.
- Costanza, R., de Groot, R., Sutton, P., van der Ploeg, S., Anderson, S.J., Kubiszewski, I., … and Turner, R.K., 2014. Changes in the global value of ecosystem services. Global Environmental Change, 26: 152-158.
- Emami Maibodi, A. and Ghazi, M., 2008. An estimation of the recreational value of the Saee Park in Tehran using the contingent valuation method (CV). Iranian Journal of Economic Research, 12(36): 187-206 (In Persian).
- Fatahi Ardakani, A., 2014. Estimating economic value of Margoon waterfall in Fars province aspects of recreational function. Environmental Researches, 4(8): 207-2016 (In Persian).
- Forester, B.A., 1989. Valuing outdoor recreational activity: a methodological survey. Journal of Leisure Research, 21(2): 181-201.
- Guo, Z., Xiao, X., Gan, Y. and Zheng, Y., 2001. Ecosystem functions, services and their values – a case study in Xingshan county of China. Ecological Economics, 38(1): 141-154.
- Hanemann, W.M., 1984. Welfare evaluations in contingent valuation experiments with discrete response. American Journal of Agricultural Economics, 66(3): 332-341.
- Kant, S., 2007. Economic perspectives and analyses of multiple forest values and sustainable forest management. Forest Policy and Economics, 9(7): 733-740.
- Karami, A., Ghorbani, M., Azarnivand, H. and Rafiee, H., 2017. Estimating willingness to pay for the conservation and rehabilitation of pastures by local stakeholders (Case study: Rameh rangeland, Aradan city, Semnan province). Journal of Rangeland, 12(2): 210-222 (In Persian).
- Khodaverdizadeh, M., Hayati, B., Kavoosi Kalashmi, M., 2008. Estimating the outdoor recreation value of Kandovan tourism village of East Azarbayjan with the use of contingent valuation method. Environmental Sciences, 5(4): 43-52 (In Persian).
- Kubiszewski, I., Costanza, R., Dorji, L., Thoennes, P. and Tshering, K., 2013. An initial estimate of the value of ecosystem services in Bhutan. Ecosystem Services, 3: e11-e21.
- Mahmoodi, A., Jamaati Ghashti, M., Yavari, G.R., Mehrara, M. and Yazdani, S., 2019. Estimating the recreational value of Rudkhan castel forest park: Application of one and one-half bound (OOHD) dichotomous choice contingent valuation. Journal of Agricultural Economics and Development, 33(3): 313-327 (In Persian).
- Mitchell, R.C. and Carson, R.T., 1989. Using Surveys to Value Public Goods: The Contingent Valuation Method. Resources for the Future, Washington D.C., 484p.
- Mobarghei Dinan, N., 2009. The spatial valuation pattern of forest ecosystem services using Geographic Information System (Case study: Kheyrudkenar forest, Noshahr). Ph.D. thesis, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, 321p (In Persian).
- Najibzadeh, E., Yeganeh, H., Jahantab, E., Karami Barzabad, R. and Afshar, M., 2017. Estimating the preservation value of natural resources by using individual’s willingness to pay (Case study: Dena protected area). Journal of Plant Ecosystem Conservation, 7(14): 117-135 (In Persian).
- Naji, M., Baniasadi, M., Saleh, I. and Rafi'ee, H., 2012. The assessment of recreational value of Qaem forest park in Kerman using contingent valuation method. Iranian Journal of Forest, 3(3): 233-241 (In Persian).
- Palomo, I., Martín-López, B., Zorrilla-Miras, P., García Del Amo, D. and Montes, C., 2014. Deliberative mapping of ecosystem services within and around Doñana National Park (SW Spain) in relation to land use change. Regional Environmental Change, 14(1): 237-251.
- Rafat, B. and Mousavi, B., 2013. Estimating recreational value of Hasht Behesht park using contingent valuation method (CV). Journal of Environment Studies, 39(1): 157-164 (In Persian).
- Saraghi, A., 2008. Study and analysis of the role of ecotourism attractions in sustainable regional development of Hamadan province. Ms.sc thesis, Faculty of Planning and Environmental Sciences, University of Tabriz, Tabriz, 98p (In Persian).
- Tymornegad, S., Sayehmiri, A., Askari, H., Mahdavi, A. and Eghbali, A., 2019. Estimation of recreational value of Ilam Mellat park using conditional valuation method. Quarterly of Geography (Regional Planning), 9(3): 625-640 (In Persian).
- Vaze, P., 1998. An economic analysis of tenure in East Anglia using qualitative data. Journal of Agricultural Economics, 49(3): 443-457.
- Whistler, D., 1999. An introductory guide to SHAZAM. SHAZAM Analytics, Ltd., Cambridge, England. Available at: http://www.econometrics.com/intro/