بررسی تنوع گونه‌های درختی و درختچه‌ای بیشه‌زارهای گویجه‌بل در شهرستان اهر

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه جنگل‌داری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز، اهر، ایران

2 استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

آگاهی از وضعیت تنوع زیستی می‌­تواند راهنمایی برای مدیریت بهتر اکوسیستم باشد.­ تنوع گونه‌­ای زیاد با حفاظت بهتر می‌­تواند پایداری اکولوژیکی اکوسیستم را تضمین کند. هدف پژوهش پیش‌رو، شناسایی و بررسی تنوع گونه‌­های درختی و درختچه­‌ای منطقه گویجه‌­بِل شهرستان اهر و ارزیابی اثر عامل‌های فیزیوگرافی بر آن بود. نمونه­‌برداری به‌صورت منظم- تصادفی با شبکه‌ای به ابعاد 200 ×150 متر و با 48 قطعه‌نمونه دایره‌­ای شکل 314 متر مربعی انجام شد. در هر قطعه‌نمونه، فهرست کلیه گونه­‌های درختی و درختچه‌­ای همراه با ارزش­‌های فراوانی- غلبه بر اساس مقیاس براون بلانکه ثبت شد. نتایج نشان داد که درمجموع، 13 گونه چوبی در منطقه وجود داشت. ازملک (Smilax excelsa) بیشترین درصد حضور (39 درصد) و تنگرس (Rhamnus sp.) کمترین درصد حضور (0/04 درصد) را در قطعات نمونه داشتند. تراکم در قطعه‌نمونه از 10 تا 110 پایه از گونه­‌های مختلف متغیر بود. دو گونه بومی جنگل‌های ارسباران (کرب و هفت‌­کول) در این منطقه مشاهده شد. هفت‌کول به‌طور غالب در جهت­‌های غربی و کرب در جهت­‌های شرقی حضور داشت. اثر اصلی شیب بر شاخص‌­های تاکسا، سیمپسون، شانون- وینر و مارگالف معنی­‌دار نبود، در حالی‌که اثرات اصلی جهت بر شاخص تاکسا در سطح اطمینان 99 درصد و بر دیگر شاخص‌­ها در سطح اطمینان 95 درصد معنی­‌دار بود. مقدار کلیه شاخص‌های تنوع در جهت غربی بیشتر بود. نتایج مربوط به خوشه‌­بندی ترکیب پوشش گیاهی، نتایج مربوط به مقایسه شاخص‌­های تنوع سایت­‌ها را تأیید کرد. شاخص‌­های تاکسا و مارگالف دارای بیشترین ضریب تغییرات بودند، بنابراین در سایر پژوهش‌ها و نیز ارزیابی­ اثر مدیریت و پایش تغییرات پوشش گیاهی، استفاده از شاخص‌­های مذکور توصیه می‌شود. بر اساس نتایج این پژوهش، زیاد بودن شیب و تنوع زیستی منطقه مورد مطالعه، زمینه حفاظت و قرق منطقه را فراهم می‌کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diversity of tree and shrub species in woodlands of Guijeh-bel region of Ahar

نویسندگان [English]

  • Sajjad Ghanbari 1
  • Esmaeil Sheidai Karkaj 2
1 Assistant Prof, Department of Forestry, Ahar Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Tabriz, Ahar, Iran
2 Assistant Prof., Department of Rangeland and Watershed Management, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Understanding of biodiversity status can be applied as a guide to better ecosystem management. The ecosystem ecological sustainability is ensured by high species diversity and better conservation. Therefore, the purpose of this research is to identify the species diversity of trees and shrubs in the Guijeh-bel region of Ahar and to determine species diversity using related indicators, as well as the relationship between biodiversity and physiographic factors. Sampling was done in 48 circular sample plots, each 314m2, by a random-systematic method within a 150×200m network. In each sample plot, a list of all of tree and shrub species with abundant-overcome values was recorded based on the Brown Blanche scale. The results showed that there were 13 woody species. Smilax excelsa L. and Rhamnus sp. had the highest (39%) and the lowest (0.04%) presence in the sample plots, respectively. The number of stems varied from 10 to 110 stems of different species in the sample plots. Two index species of Arasbaran region, Acer campestre L. and Viburnum lantana L., were observed in this area. Viburnum lantana and Acer campestre were often found on the western and the eastern aspects, respectively. The main effects of slope on the Taxa, Simpson, Shannon-Weiner and Margaleff indicators were not significant. The main effect of aspect was significant on the taxa index at 1% level and on other indicators at 5% level. The average of all indicators of diversity in the western aspect was higher than those of other aspects. The results of clustering of vegetation composition confirmed the results of the comparison of the site diversity indices. According to the results of the coefficient of variation, the taxa and Margalaf indices had the highest coefficient of variation. Therefore, in other studies, as well as assessment of the effects of management and monitoring of vegetation changes, it is recommended to use the indicators. Based on the results of this study, the high values of slope steepness and biodiversity, provides the protection of the area.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biodiversity
  • conservation
  • index species
  • physiography
  • Viburnum lantana
- Alijanpour, A., Eshaghi Rad, J. and Banj Shafiei, A., 2009. Investigation and comparison of two protected and non-protected forest stands regeneration diversity in Arasbaran. Iranian Journal of Forest, 1(3): 209-217 (In Persian).
- Asadiyan, M., Hojjati, M., Pormajidian, M.R. and Fallah, A., 2012. Biodiversity and soil properties in Pine (Pinus nigra Arnold.) and Ash (Fraxinus excelsior L.) plantations (Case study: Alandan Forest, Sari). Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 20(2): 299-312 (In Persian).
- Badano, E.I., Cavieres, L.A., Molinga-Montenegro, M.A. and Quiroz, C.L., 2005. Slope aspect influences plant association patterns in the Mediterranean matorral of central Chile. Journal of Arid Environments, 62: 93-108.
- Cowling, R.M and Lombard, A.T., 2002. Heterogeneity, speciation/extinction history and climate: explaining regional plant diversity patterns in the Cape Floristic region. Diversity and Distributions, 8(3): 163-179.
- Enright, N.J., Miller, B.P. and Akhtar, R., 2005. Desert vegetation and vegetation-environment relationships in Kirthar National Park, Sindh, Pakistan. Journal of Arid Environments, 61: 397-418.
- Esmailzadeh, O., Hosseini, S.M., Asadi, H., Ghadiripour, P. and Ahmadi, A., 2012. Plant biodiversity in relation to physiographical factors in Afratakhteh Yew (Taxus baccata L.) habitat, NE Iran. Journal of Plant Biology (Iranian Journal of Biology), 25(4): 1-12 (In Persian).
- Farah, F.T., Muylaert, R.L., Ribeiro, M.C., Ribeiro, J., Mangueira, J.R.S.A., Souza, V.C. and Rodrigues, R.R., 2017. Integrating plant richness in forest patches can rescue overall biodiversity in human-modified landscapes. Forest Ecology and Management, 397: 78-88.
- Fontaine, N., Poulin, M. and Rochefort, L., 2007. Plant diversity associated with pools in natural and restored peatlands. Mires and Peat, 2: 1-17.
- Haji Mirza Aghaii, S., Jalilvand, H., Kooch, Y. and Poor Majidian M.R., 2011. Plant diversity with respect to ecological factor of altitude in Sardabrood forests of Chalous, N. Iran. Iranian Journal of Biology, 24(3): 400-411 (In Persian).
- Hickman, K.R., Hartnett, D.C., Cochran, R.C. and Owensby, C.E., 2004. Grazing management effects on plant species diversity in tall grass prairie. Journal of Range Management, 57(1): 58-65.
- Hoseini, A., 2016. Effects of altitude on tree species diversity in Hyanan oak forests of Ilam province. Journal of Natural Ecosystems of Iran, 7(1): 1-8 (In Persian).
- Hui, G. and Pommerening, A., 2014. Analyzing tree species and size diversity patterns in multi-species uneven-aged forests of Northern China. Forest Ecology and Management, 316: 125-138.
- Jafari, J., Tabary kuchaksaraei, M., Hoseini, S.M. and Kooch, Y. 2015. Effect of physiographical factors on plant species diversity in forests of Western Bodjnourd (North of Iran). Journal of Wood and Forest Sciences and Technology, 22(4): 224-238 (In Persian).
- Jiang, Y., Kang, M., Zhuand, Y. and Ku, G. 2007. Plant biodiversity patterns on Helan Mountain, China. Acta Oecologica, 32: 125-133.
- Krebs, C.J., 2001. Ecology: The Experimental Analysis of Distribution and Abundance. 5th Edition, Benjamin Cummings Sanfransisco, 608p.
- Margalef, R., 1985. Information theory in ecology. General Systematics, 3: 36-71.
- Mohammadzadeh, A., Basiri, R. and Torahi, A.A., 2018. The relationship between ecological species groups and non-parametric indicators of biodiversity and environmental factors in Arasbaran (Case study: Ilgenechai & Kaleybarchai Watershed). Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 25(4): 609-621 (In Persian).
- Mohammadzadeh, A., Basiri, R., Tarahi, A.A., Dadashian, R. and Elahiyan, M.R., 2015. Evaluation of biodiversity of plant species in Arasbaran area using non-parametric measures with respect to topographic factor of slope: a case study of aquiferous land of Ilgina and Kaleibar Rivers. Journal of Plant Researches, 27(4): 728-741 (In Persian).
- Pourbabaei, H. and Haghgooy, T., 2013. Effect of physiographical factors on tree species diversity (Case study: Kandelat Forest Park). Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 21(2): 243-255 (In Persian).
- Proença, V., Martin, L.J., Pereira, H.M., Fernandez, M., McRae, L., Belnap, J., Böhm, M., Brummitt, N., García-Moreno, J., Gregory, R.D., Honrado, J.P., Jürgens, N., Opige, M., Schmeller, D.S., Tiago, P. and van Swaay, C.A.M., 2017. Global biodiversity monitoring: from data sources to essential biodiversity variables. Biological Conservation, 213: 256-263.
- Shannon, C.E. and Wiener, W., 1949. The Mathematical Theory of Communication. University of Illinois Press, 350p.
- Simpson, E.H., 1949. Measurement of diversity. Nature, 163: 688.
- Small, Ch.J. and McCarthy, B.C., 2005. Relationship of understory diversity to soil nitrogen, topographic variation, and stand age in an eastern oak forest, USA. Forest Ecology and Management, 217: 229-243.
- Sohrabi, H. and Akbarinia, M., 2006. Plant species diversity in relation to physiographical factors at Dehsorkh Woodland.  Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 13(3): 279-294 (In Persian).
- Taleshi, H. and Akbarinia, M., 2011. Biodiversity of woody and herbaceous vegetation species in relation to environmental factors in lowland forests of Eastern Nowshahr. Journal of Plant Researches (Iranian Journal of Biology), 24(5): 766-777 (In Persian).
- Vaseghi, P., Ejtehadi, H. and Zahedipour, H., 2012. Study on plant biodiversity in relation to elevation and aspect variables, case study: altitudes of Kelat, Ghonabad, and Khorasan. Journal of Science, 9(3): 547-558 (In Persian).
- Yan, P. and Yang, J., 2017. Species diversity of urban forests in China. Urban Forestry & Urban Greening, 28: 160-166.
- Zahedi Amiri, Gh., 1998. Relation between ground vegetation and soil characteristics in a mixed hardwood stand. Ph.D. thesis, Ghent University, Ghent, 319p.
- Zamani, S.M. and Zolfaghari, R., 2013. Investigation of tree and grass biodiversity in the protected area of Western Dena and its relationship with environmental factors. Journal of Environmental Sciences, 11(1): 131-140 (In Persian).
- Zare Chohouki, M.A., Ghomi, S., Azarnivand H. and Piri Sahragard, H., 2009. The relationship between species diversity and environmental factors (Case study: Taleghan rangeland). Journal of Rangeland, 3(2): 171-180 (In Persian).