مقایسه ویژگی‌های ریخت‌شناسی و ریزریخت‌شناسی برگ در دورگ‌های بین‌گونه‌ای صنوبر

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

4 استادیار، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

 
به‌منظور انجام پژوهش پیش‌رو، تلاقی‌های متعددی بین پایه‌های پده (Populus euphratica Oliv.) و کبوده (Populus alba L.) در سال‌های 1390 تا 1391 انجام شد. از کشت جنین نارس دورگ‌ها در محیط کشت MS برای تولید نهال دورگ‌ها استفاده شد. چندین ویژگی‌ ریخت‌شناسی و ریز‌ریخت‌شناسی در تعداد زیادی از ژنوتیپ‌‌های دورگ جدید شش خانواده متفاوت پس از دو سال رویش در مزرعه، در سه تکرار اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل شدند تا با ارزیابی قابلیت‌‌هایی مانند تعداد، طول و زاویه شاخه‌ها، ابعاد برگ و قطر یقه در دورگ‌های به‎دست‌آمده و شناسایی دورگ‌های برتر، تفاوت بین دورگ‌ها با والدین مادری پده یا کبوده نیز ارزیابی شود. خانواده‎ها در بیشتر صفات اختلاف معنی‎داری داشتند. در برخی صفات، تفاوت در درون تلاقی‎ها معنی‎دار شد و نتاج به‎دست‌آمده از دو گروه تلاقی P. euphratica×P. alba و P. alba×P. euphraticaدر دو دسته متمایز قرار گرفتند که نشان‎دهنده اثرات مادری بود. دامنه صفات در نتاج به‎دست‌آمده بسیار گسترده بود. به‎عنوان نمونه در بین تک‎پایه‎های نتاج، ارتفاع نهال‎ها بین 24 تا 424 سانتی‎متر متغیر بود. بارزترین اختلاف‎ها در ویژگی‎های روزنه‎ بود. دورگ‎ها با والد مادری پده و کبوده، از نظر برخی از صفات رفتارهای بسیار متفاوتی نشان دادند. در تلاقی‎هایی که پده به‎عنوان گونه مادری استفاده شده بود، میانگین کل تعداد روزنه در سطح زبرین برگ 123 عدد در میلی‌متر مربع بود، درحالی‌که در تلاقی‎هایی که کبوده به‎عنوان والد مادری استفاده شده بود، میانگین کل این صفت برابر با 8/4 عدد بود. این تنوع می‎تواند در انتخاب ژنوتیپ‎های برتر و معرفی کلن‎های جدید صنوبر استفاده شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of poplar inter-specific progenies based on their morphologic and micro-morphologic traits

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Tavousi Rad 1
  • Abbas Ghamari Zare 2
  • Hosein Mirzaie-Nodoushan 3
  • Maryam Usefifard 4
1 M.Sc. Student, Isfahan Payame Noor University, Isfahan, Iran
2 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
3 Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
4 Assistant Prof., Faculty of Environment and Natural Resources, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, numerous crosses were initially performed between male and female parents of two poplar species, P. euphratica Olivand P. alba L.. Aseptic immature hybrid embryos were cultured on MS medium to produce hybrid seedlings. Several morphologic and micro-morphologic characteristics of a great number of three year-old seedlings of new genotypes based on six half-sib families were recorded with three replications, with the aim to assess possible potentials of the hybrids between the two species. An additional goal was to compare the hybrids of P. alba as either male or female parents. Analysis of variance revealed significant differences between the families. Two crossings, P. alba×P.euphratica and P. euphratica×P. alba, formed two distinct groups for some of the characteristics which partially implied maternal effects of inheritance on the traits. Range of the attributes was significantly wide, as for example the progenies varied between 24 and 424 cm of height. The most noticeable difference was observed on stomata characters. The hybrids with the two species as their female parent showed significantly different behaviors on several traits. The total average of leaf upper side stomata number was 123 for the crosses with P. euphratica as female parent, whereas the value was 4.8 in the crosses with P. alba as female parent. The variation might be beneficial is selecting superior genotypes to introduce new poplar varieties.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inter-specific hybrids
  • micro-morphologic traits
  • Populus alba
  • Populus euphratica
  • stomata
- Alimohammadi, A., Asadi, F., Adeli, E., Tabaei-Aghdaei, S.R. and Mataji, A., 2009. Using morphological traits for identification of Populus nigra stands in Kermanshah and Zanjan provinces of Iran. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 17: 369-381 (In Persian).
- Asadi, F. and Mirzaie-Nodoushan, H., 2011. Evaluation of different treatments in sexual reproduction of Populus caspica Bornm. for broadening its genetic basis in the nature of Iran. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 19: 441-452 (In Persian).
- Asadi, F., Mirzaie-Nodoushan, H., Modir-Rahmati, A.R. and Naderishahab, M.A., 2005a. Identification of poplar clones using morphological markers. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 12: 267-300 (In Persian).
- Asadi, F., Naderishahab, M.A. and Mirzaie-Nodoushan, H., 2005b. Identification and genetic diversity of Populus species clones using microsatellite marker. Pajouhesh & Sazandegi, 66: 45-55 (In Persian).
- Calagari, M., 2014. Investigation of genetic variation between Populus euphratica clones and production of seed born seedlings from superior genotypes. Final Report of Research Project, Published by Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, 45p (In Persian).
- Calagari, M., Jalili, A., Abbas Azimi, R. and Salehi Shanjani, P., 2014. Environmental effects on leaf morphology traits in the Populus euphratica Oliv. provenances of Iran. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 22: 369-380 (In Persian).
- Calagari, M., Modirrahmati, A.R., Mirzaie Nodoushan, H. and Asadi, F., 2016. Growth characteristics of Populus euphratica seedlings trees in Research Station of Alborz, Karaj. Iranian Journal of Forest, 7: 471-485 (In Persian).
- Chauhan, N., Negi, M.S., Sabharwal, V., Khurana, D.K. and Lakshmikumaran, M., 2004. Screening inter-specific hybrids of Populus (P. ciliate×maximowiczii) using markers. Theoretical and Applied Genetics, 108: 951-957.
- Christersson, L., 2005. Biomass production of intensively grown poplars in the southernmost part of Sweden: Observations of characters, traits and growth potential. Biomass and Bioenergy, 30: 497-508.
- Eckenwalder, J.E., 1996. Systematics and evolution of Populus: 7-32. In: Stettler, R.F., Bradshaw Jr, H.D., Heilman P.E. and Hinckley, T.M. (Eds.). Biology of Populus and its Implications for Management and Conservation. Part I, Chapter 1. NRC Research Press, National Research Council of Canada, Canada, 78p.
- Espahbodi, K., Mirzaie-Nodoushan, H., Tabari, M., Akbarinia, M., Dehghan-Shuraki,Y. and Jalali, S.G., 2008. Genetic variation in early growth characteristics of two populations of wild service tree (Sorbus torminalis (L.) Crantz) and their interrelationship. Silvae Genetica, 57: 340-348.
- Homaie, M., Mirzaie-Nodoushan, H., Asadicorom, F., Bakhshi-Khaniki, Gh.R. and Calagari, M., 2014. Evaluation of half-sib progenies and their parents of Populus euphratica based on their morphologic and micro-morphologic traits. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 21: 768-779 (In Persian).
- Jafari Mofidabadi, A. and Joorabchi, E., 2001. Evaluation of genetic variation in new somaclonal genotypes of Populus euphratica. Iranian Journal of Forest and Poplar Research,7: 27-40 (In Persian).
- Krabel, D., Meyer, M., Solger, A., Muller, R., Carvalho, P. and Foulkes, J., 2015. Early root and aboveground biomass development of hybrid poplars (Populus spp.) under drought conditions. Canadian Journal of Forest Research, 45: 1289-1298.
- Lopez, D.H., Sierra, U.R. and Cristobal, M.D., 2004. A comparison of isozyme and morphological markers to assess the within population variation in small populations of European aspen (Populus tremula L.) in Spain. Silvae Genetica, 53(5-6): 227-233.
- Marron, N., Dillen, S.Y. and Ceulemans, R., 2007. Evaluation of leaf traits for indirect selection of high yielding poplar hybrids. Environmental and Experimental Botany, 61: 103-116.
- Mirzaie-Nodoushan, H., 2015. Forests Trees Seed Orchard. University of Tehran Press, Tehran, 297p (In Persian).
- Nilson, S.E. and Assmann, S.M., 2007. The control of transpiration, insights from Arabidopsis. Plant Physiology, 143: 19-27.
- Pearce, D.W., Millard, S., Bray, D.F. and Rood, S.B., 2005. Stomatal characteristics of riparian poplar species in a semi-arid environment. Tree Physiology, 26: 211-218.
- Sable, I., Grinfelds, U., Zeps, M., Irbe, I., Noldt, G., Jansons, A., Treimanis, A. and Koch, G., 2013. Chemistry and kraft pulping of seven hybrid aspen clones, Dimension measurements on the vessels and UMSP of the cell walls. Holzforschung, 67(5): 505-510.
- Saeedi, Z. and Azadfar, D., 2011. Leaf morphological diversity in three different poplar clones. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 19: 104-118 (In Persian).
- Seidl, R., Schelhaas, M.J., Rammer, W. and Verkerk, P.J., 2014. Increasing forest disturbances in Europe and their impact on carbon storage. Nature Climate Change, 4: 806-810.
- Smilga, J., Zeps, M., Sisenis, L., Kalnins, J., Adamovics, A. and Donis, J., 2015. Profitability of hybrid aspen breeding in Latvia. Agronomy Research, 13: 430-435.
- Tullus, A., Rytter, L., Tullus, T., Weih, M. and Tullus, H., 2012. Short-rotation forestry with hybrid aspen (Populus tremula L.×P. tremuloides Michx.) in Northern Europe. Scandinavian Journal of Forest Research, 27: 10-29.
- Tullus, A., Tullus, H., Soo, T. and Pärn, L., 2009. Above-ground biomass characteristics of young hybrid aspen (Populus tremula L.×P. tremuloides Michx.) plantations on former agricultural land in Estonia. Biomass and Bioenergy, 33: 1617-1625.