اثر تنظیم کننده رشد گیاهی IBA بر تکثیر رویشی ارس ( Juniperus excelsa)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جنگلداری دانشگاه تربیت مدرس

2 اعضاء هیأت علمی ‌دانشگاه تربیت مدرس نور

چکیده

ارس از سوزنی برگان همیشه سبز زیبای ایران است که از اهمیت ویژه‌ای درجنگلکاری در مناطق خشک و نیمه خشک  برخوردار است. تکثیر زایشی آن به دلیل طولانی بودن دورة بین زمان گرده افشانی و عمل باروری (لقاح)، پوکی بذر، دوپایه بودن، همزمان نبودن انتشار گرده و بازشدن تخمک و طولانی بودن دورة خواب بذر مشکل بوده و از طرف دیگر به علت بهم خوردن اکوسیستم طبیعی ناشی ازتخریب، زادآوری طبیعی آن اندک  است. بنابراین با استفاده از تنظیم کننده رشد گیاهی (IBA) در غلظت‌های صفر (شاهد)، (3000، 4000 و 6000 )ppm  اقدام به تکثیر قلمه ساقه آن در بستر کاشت کوکوپیت و تحت شرایط کنترل شده گلخانه (MIST) گردید که مجهز به سیستم آبیاری مه پاش بوده و در آن دمای فضا و بستر کاشت و همچنین رطوبت کنترل شده بود. در تیمار و کاشت قلمه‌ها از طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق مبین وجود اختلاف ‌معنی‌دار در سطح 5 درصد بین تیمارهای سطوح 1و3 یعنی بدون هورمون و با تیمار هورمون 4000 قسمت در میلیون و همچنین 3 و2 یعنی تیمار 3000 و 4000 قسمت در میلیون در مقایسه میانگین‌ها با آزمونLSD   می‌باشد. همچنین اگر چه بین سطح 4 با 3 و 2 اختلاف ‌معنی‌داری مشاهده نگردید ولی با افزایش میزان هورمون از 4000 به 6000  ppm  تعداد قلمه‌های ‌ریشه‌دار شده کاهش داشته است. بنابراین در بستر کاشت کوکوپیت بهترین غلظت برای ‌ریشه‌دار کردن قلمه ارس کشت شده در اردیبهشت ماه 4000 قسمت در میلیون می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of plant growth regulator IBA on vegetative propagation of Juniperus excelsa

نویسندگان [English]

  • Mohammad Esmaeelnia 1
  • Sayyed Gholamali Jalali 1
  • Mas'oud Tabari 1
  • Sayyed Mohsen Hosseini 2
1 Ph.D. student of Tarbiat Modarres University, Nour, Iran
2 Member of scientific board, Tarbiat Modarres University, Nour, Iran
چکیده [English]

Juniper is a beautiful evergreen conifer which is so useful for afforestation in arid and semi-arid areas. On one hand, propagation from seed of Juniperus excelsa is difficult, on the other hand, its natural regeneration for the natural ecosystem disturbance caused by destruction, is limited. Therefore, under the controlled greenhouse condition (MIST), it was proceeded to propagate the stem cuttings coco peat planting beds by plant growth regulators (IBA) at zero density and 3000, 4000 and 6000ppm. This experiment was conducted by a completely randomized block design with 4 blocks and 56 cuttings per block for each treatment. Results showed that there is a significant difference (p<0.05) between treatment 3 (IBA= 400 ppm) and 1 (IBA= 0 ppm). However, with increasing IBA amount from 4000 to 6000 ppm, the number of rooted cuttings is decreased.Therefore, the best treatment was coco peat planting bed using 4000 ppm IBA  in April.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • cutting
  • hormon
  • IBA
  • Juniper
  • mist
  • Propagation