تاثیر زمان جمع‌آوری بر قوه نامیه و زنده‌مانی بذر نمدار

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل‌داری، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار، گروه جنگل‌داری، دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناس ارشد مرکز بذر خزر. سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

4 کارشناس ارشد صنایع چوب و کاغذ مازندران

چکیده

زمان معمول جمع‌آوری بذرهای نمدار در نهالستانها آخر شهریورماه و اوایل مهرماه است. طی پژوهش حاضر، برای بررسی اثر زمان جمع‌آوری بذر، بر قوه نامیه بذر و درصد جوانه‌زنی آن، اقدام به تهیه بذر در سه شکل، بذرهایی با پوسته نارس (به رنگ سبز روشن)، نیم‌رس (به رنگ سبز تیره) و کاملاً رسیده (به رنگ سبز متمایل به قهوه‌ای) در فواصل سه هفته از هم، شامل دهم شهریور، آخر شهریور و بیستم مهرماه گردید. بذر نمدار به‌دلیل سفت و سخت بودن پوسته (پریکارپ) نیاز به تیمارهای قبل از جوانه‌زنی و لایه‌گذاری دارد. بنابراین بذرهای هر یک از سه تاریخ فوق بعد از جمع‌آوری، تحت خراش‌دهی با آب اکسیژنه 1 درصد و به‌مدت 40 دقیقه که در پژوهشهای قبلی به‌عنوان موثرترین تیمار یاد شده بود، قرار گرفتند و سپس در ماسه رودخانه‌ای لایه‌گذاری شدند. بعد از مدت 7 ماه، بذرها شروع به جوانه‌زنی کردند که در نهایت از بین سه نوع بذر جمع‌آوری شده بذرهایی که دارای پوسته نیم‌رس بودند بیشترین درصد جوانه‌زنی را نشان دادند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of collection time on germination and viability of Tilia platyphylus (Basswood)

نویسندگان [English]

 • Maryam Mollashahi 1
 • Sayyed Mohsen Hosseini 2
 • Daryoosh Bayat 3
 • Bahram Naseri 3
 • Afsaneh Rezaee 3
 • Layla Vatani 4
1 M.Sc. Student, Department of forestry, Tarbiat Modares University
2 Associate Prof., Department of forestry, Tarbiat Modares University
3 Forest experts, Caspian Forest Seed Center, Forest, Range and Watershed Organization
4 M.Sc. Wood and Paper industry
چکیده [English]

     The best time of seed collection of Tilia in nurseries is at the end of September and the first of October. In this study, the effect of collection time on seed germination was investigated. Seeds were collected at the first of September, end of September and end of October with three weeks intervals. Because of their hard pericarps, seeds of Linden exhibit double dormancy and thus require both scarification and stratification (moist-prechilling) because of their impermeable seed coat and dormant embryo, respectively. Since the effectiveness of hydrogen peroxide (H2O2), of Tilia seeds were already investigated, in this study the seeds were immersed in concentrated hydrogen peroxide 1% for 40 minute, including stratification in river sand for 7 month, approximately. Stratification continued until emergence of radical. Then the seed were removed and counted. Results showed that the best time of seed collection is the first of September when the pericarp is semi-hard. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tilia platyphylus
 • Seed dormancy
 • chemical treatment
 • Stratification
 • Scarification
- ثابتی، ح.، 1374. جنگلها، درختان و درختچه‌های ایران. انتشارات دانشگاه یزد. 750 صفحه.
-فرجی‌پول، ر.، حسینی، س.م. و عصاره م.ح.، 1384. بررسی اثر تیمارهای مکانیکی و شیمیایی بر روی بذر نمدار. پژوهش و سازندگی، 66 : 30-25.
-Anonymous, 1996. International rules for seed testing. ISTA [International Seed Testing Association], Seed Science and Technology, 24 (supple.), 335 p.
- Frisby, J.W. and Seeley, S.D., 1993. Chilling of endodormant peach propagules: seed germination and emergence. J. Am. Soc. Hort. Sci. 118: 248–252.
-Garcica-Gusano, M., Martinez-Gomez, P. and Dicenta, F., 2003. Breaking seed dormancy in almond (Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb). Scietia Horticulturae, 99: 363-370.
-Heit, C.E., 1967. Propagation from seed: 7. Successful propagation of six hard seeded group species. American Nurseryman, 125(12): 10-12, 37-41, and 44-45.
- Khan, A.A., 1971. Cytokinins permissive role in seed germination. Science, 171: 853-859.
-Mehanna, H.T., Martin, G.C. and Nishijuma, C., 1985. Effects of temperature, chemical treatments and endogenous hormone content on peach seed germination and subsequent seedling growth. Sci. Hortic. 27: 63–73.
- Meyer, D. A., 1993. Growing Wisconsin Trees from Seed. Agricultural and Life Science. 66 p.
- Olevera-Carrillo, Y., Marquez-Guzman, J., Barradas, V.L., Sanchez-Coronado, M.E. and  Orozco-Segovia, A., 2002.  Germination of the hard seed coated Opuntia tomentosa S.D., a cacti from the Mexico valley. Journal of Arid Environments, 55: 29–42.
-Seeley, S.D., Ayanoglu, H. and Frisby, J.W., 1998. Peach seedling emergence and growth in response to isothermal and cycled stratification treatments reveal two dormancy components. J. Am. Soc. Hort. Sci. 123: 776–780.
-Spaeth, J.N. 1934. A physiological study of dormancy in seed. CornellUniversity, Agricultural Experiment Station Memoir, 169: 1-71.
- Vanstone, D.E., 1978. Basswood (Tilia americanas L.) seed germination. Combined Proceeding of the International Plant Propagators Society, 28: 566-570.
-Vanstone, D.E., 1982. Seed germination of American basswood in relation to seed maturity. Canadian Journal of Plant Science, 62 (3): 709-713.
-Yang, Q.H., Ye, W.H. and Yin X.J., 2007. Dormancy and germination of Areca triandra seeds. Scientia Horticulturae, 113: 107-111
-Zhou, L., Wu, J. and Wang, S., 2003. Low-temperature stratification strategies and growth regulators for rapid induction of Paris polyphylla var. yunnanensis seed germination. Plant Growth Regul. 41: 179–183.