بررسی ویژگی های کمی و کیفی جنگل‌کاری های نمدار و شیردار در منطقه چمستان استان مازندران

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

چکیده

برای حفظ و احیاء جنگلهای خزری، پژوهش و بررسی توده‌های جنگل‌کاری شده با گونه‌های بومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای نیل به این اهداف، دو توده 18 ساله جنگل‌کاری خالص با گونه‌های شیردار و نمدار با فاصله کاشت 2×2 متر در منطقه جلگه‌ای چمستان انتخاب و مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. اندازه‌گیری انجام شده در سال 1384 نشان داد که شیردار دارای 75% و نمدار 62% زنده‌مانی است. در این بررسی میانگین قطر برابرسینه نمدار و شیردار به‌ترتیب 1/17 و 3/11 سانتی‌متر تعیین گردید. بدین ترتیب رویش قطری سالیانه نمدار 84/0 سانتی‌متر و شیردار 6/0 سانتی‌متر می‌باشد. به‌لحاظ حجمی، موجودی نمدار 214 سیلو در هکتار و شیردار112 سیلو در هکتار است. رویه زمینی نمدار 27 مترمربع و برای شیردار 8/16 مترمربع برآورد گردید. در ضمن مشخصه‌های کیفی توده نمدار از ویژگیهای بسیار خوبی نسبت به شیردار برخوردار می‌باشد. نتایج پژوهش نشان داد که در جنگل‌کاری به‌منظور احیاء با شرایط چمستان، کشت دو گونه فوق قابل توصیه و مناسب به‌نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative and quantitative investigation on plantations of lime tree (Tilia platyphyllos) and Cappadocian maple (Acer cappadocicum) in Chamestan region, northern Iran

نویسندگان [English]

  • Sayyed Ehsan Sadati
  • Sayyed Reza Mostafanejad
senior research expert, Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research center
چکیده [English]

    Restoration of degraded forest areas in the Caspian region with appropriate species is very important. For this purpose two 18- years old pure plantations of Tilia platyphyllos and Acer cappadocicum with 2m×2m spacing were selected in Chamestan region. Survival and quantitative characteristics (dbh, height, volume, basal area and slenderness coefficient) as well as some qualitative characteristics (stem quality and branching mode) were investigated. Results showed that survival of maple and lime trees were 75% and 62%, respectively. The mean dbh of lime andmaple trees were 17.1cm, 11.3cm, respectively. The annual diameter increment of lime and maple trees were 0.84cm and 0.6cm, respectively. Volume was calculated 214 sylve/ha for lime tree and 112 sylve/ha for maple. Basal area for maple 18.7 (m2/ha) and for lime tree 15.2 (m2/ha) were determined. Stem quality was better in lime tree than in maple. Generally, this study indicates that both Tilia platyphyllos and Acer cappadocicum are suitable species for restoration of degraded areas in the plateau of Chamestan region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tilia platyphyllos
  • Acer cappadocicum
  • Growth
  • Chamestan
- ابراهیمی، ع.، 1379. بررسی نیاز رویشگاهی لرگ در جنگل تحقیقاتی واز نور. پایان‌نامه کارشناسی ارشد جنگل‌داری، مرکز آموزش عالی امام خمینی. 88 صفحه.

- ثابتی، ح.، 1373. جنگلها، درختان و درختچه‌های ایران. انتشارات دانشگاه یزد، 805 صفحه.

- خانلری، د.، 1385. جنگل‌شناسی و جنگل‌داری ایران. نشرعلوم کشاورزی کاربرد، 360 صفحه.

- رمضانی کاکرودی، ا.، 1378. بررسی برخی از ویژگیهای اکولوژیک گونه شیردار)  Acer cappadocicum) در جنگلهای منطقه غرب مازندران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، 169صفحه. 

- زبیری، م.، 1373. آماربرداری در جنگل. انتشارات دانشگاه تهران، 400 صفحه.

- ساداتی، س.، 1381. بررسی نیاز رویشگاهی و ویژگیهای کمی و کیفی گونه نمدار در جنگلهای حوضه آبخیز واز مازندران .پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، 116 صفحه.

-  شیخ‌الاسلامی، ع.، نمیرانیان، م. و ثاقب طالبی، خ.، 1384. بررسی تاثیر برخی متغیرهای محیطی بر روی گونه نمدار در جنگل های غرب مازندران. مجله منابع طبیعی ایران، جلد 58 (3): 566- 553

-  مظفریان، و.، 1383. درختان و درختچه‌های ایران. نشر فرهنگ معاصر.1003 صفحه.

- مروی مهاجر، م.ح.، 1384. جنگل‌شناسی و پرورش جنگل. انتشارات دانشگاه تهران، 386 صفحه.

- ناصری، ی. و ایروانی، س. ع.، 1363. گزارش مطالعات تفضیلی دقیق خاکشناسی و طبقه‌بندی اراضی ایستگاه تحقیقات چمستان نور. وزارت کشاورزی، سازمان تحقیقات، 38 صفحه.

-Garkoti, S.C. and Singh, S.P., 1995. Variation in net primary productivity and biomass of forests in the high mountains of Central Himalaya. Department of Botany, Kumaun University, India. Journal of vegetation science, 6: 23-28.

- Piggot, C.D., 1991. The status, ecology and conservation of Tilia platyphyllos in the Biological Aspect of Rare plant Conservation in Britain. John Wiley & Sons, 317 p.

-Rikhari, H. and Cadhikari, B.S.,1998. Population structure and protective value of temperate forests in a part of Central Himalaya. Journal of Sustainable Forestry, 7 (3/4): 5-22.  

- Rossi, R., 1993. Growth and silvicultural characteristics of young plantations of Tilia cordata and Tilia platyphyllos. Schweizerische-Zeitschrift-fuer-Forestwesen,144 (8): 627-637.

 -Schopmeyer, C.S., 1974. Seeds of woody plant in the US Department of Agriculture. Hand book 450 Washington, 883 p.

- Voss E.G., 1985. Michigan flora. Part II. Dicotts (Cornaceae) Bull.59. Bloomfield Hills, MI: Cranbrook institute of science, Ann Arbor, MIuniversity of Michigan Herbarium. 724 p.