بررسی اثرهای جنگل‌داری شهری از نظر اقتصاد انرژی (مطالعه موردی: شهر همدان)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان.

2 دانشیار، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

3 مربی، دانشکده فنی و مهندسی و علوم دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

افزایش جمعیت و گسترش شهرها، تأثیرهای منفی بر تغییرات دمایی از طریق استفاده روزافزون از انرژی به سلامت جسمی و روانی شهرنشینان وارد کرده است. یکی از راه‌حل­های مؤثر، حفظ و گسترش جنگلهای شهریست که تا حدودی تأثیر منفی ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی و افزایش دمای شهرها را جبران می‌کند. در مطالعه حاضر، به‌منظور بررسی اثرهای اقتصادی جنگل‌داری شهری (فضای سبز)، 384 پرسشنامه توزیع شد و نتایج حاصل از این تحقیق با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نشان داد که جنگل‌داری شهری (فضای سبز)، اثرهای مفیدی را در هزینه انرژی به دنبال دارد؛ براساس ضریب تعیین (R2) محاسبه شده، 56 درصد از تغییرات متغیر وابسته (وجود جنگل‌داری شهری و به عبارتی تراکم فضای سبز) توسط سه متغیر ساعات روشن کردن کولر، بیشترین انرژی مصرف شده و هزینه انرژی در فصل گرما تبیین و پیش‌بینی می‌شود؛ در نهایت، رابطه ریاضی بین جنگل‌داری شهری و فاکتورهای اقتصادی بدست آمد که این رابطه نشان داد با افزایش جنگل‌داری شهری، هزینه‌‎ها در بخش‌های مختلف کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on effects of urban forestry in respect to energy economy (Case study: Hamadan city)

نویسندگان [English]

  • Elham Malmir 1
  • Teymour Rostami Shahraji 2
  • Rokhshad Hejazi 3
1 M.Sc. graduated of forestry, Faculty of Natural Resources, University of Gilan
2 Associate prof., Faculty of Natural Resources, University of Guilan
3 Senior Expert, Faculty of Technology, Engineering and Marine Science, Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

Population Increase and cities expansion caused increase in energy consumption and negative effects on climate temperature changes and on physical and mental health of cities residents as well. One of the effective solutions is preservation and development of urban forestry (green space) which can retrieve partly, these negative effects. In order to investigate the urban forestry economy effects (green space), 384 questionnaires were distributed among people and the data were analyzed, using SPSS software. The results indicate that urban forestry has useful effects on energy consumption. Based on calculated coefficient of determination (R2), 56% of variation of depended variable (Urban forestry or green space) can be predicted and determined by tree variables (turn on air conditioner time, maximum of energy consumption and energy cost in hot season). Finally, a mathematical correlation between urban forestry and economical factors was developed. The correlation showed that development of urban forestry (green space) decreased the various costs.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban forestry
  • temperature
  • energy
  • Hamadan
  • Economic
– Anonymous, 1997. final report. Parks and Green Space Organization of Hamedan city, 111 p.
– Arnold, F., 1980. Trees in urban landscape. Litton education, Van Nostrand Remhold.
– Heisker, G.M., Grant, R.H., Grimmonds, S. and Souch, C., 1995. Urban forest, cooling our communities?, In: Kollin, C. and Barratt, M. (eds.), Proceedings of the 7th National Urban Forest Conference, New York, Sept. 12-16, 1995: 31-34.
– McPherson, E.G., Simpson, J., and Xiao, Q., 1998. Benefits -cost analysis of Modestos municipal forest.Renewable Resources Journal: 8-12.
– Miller, R.W. 1988. Urban forestry planning and managing Urban green space. Prentice Hall, New Jersey, USA, Englewood Cliffs, NJ., 404 p.
-Ranjbar-Saadatabadi, A., Akbari-Bidokhti, A. and Sadeghi-Hosseini, S.A., 2005. The effects of warm island on the weather and local metropolitan in Tehran city, based on Varamin and Mehrabad data. Journal of Ecology, 39: 59-68. 
-Rohani, Gh., 1984. Garden design and construction of green space. Part Publications, 125 p.
–Rosenzweig, W., Solecki, C., Parshall, L., Gaffin, S., Lynn, B., Goldberg, R.., Cox, J. and Hodges, S., 2006. Mitigation New York City heat island with urban forestry. regional heat island initiative, final report. Living Roof and Light, New York City, 173 p.
– Wolf, K.L., 1998. Urban forest values economic benefits of tree cities. University of  Washington, College of Forestry Resources Seattle WA, (US), 148 p.