کلیدواژه‌ها = پراکنش قطری
ارزیابی توزیع‌های مختلف آماری در برآورد پراکنش تعداد در طبقات قطری توده‌های راش شفارود در مراحل مختلف تحولی جنگل

دوره 19، شماره 2، تیر 1390، صفحه 267-254

10.22092/ijfpr.2011.107567

بیت‌اله امان‌زاده؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ فرهاد فدایی خشکبیجاری؛ بابا خانجانی شیراز؛ ارسلان همتی