نویسنده = اصغر مصلح آرانی
بررسی فلور و شرایط رویشگاهی بیشه زار انجیر وحشی (Ficus johannis Boiss.) در کوهستان شیرکوه یزد

دوره 22، شماره 4، دی 1393، صفحه 636-648

10.22092/ijfpr.2015.13178

زهرا کریمی؛ محمدحسین ایران نژاد پاریزی؛ اصغر مصلح آرانی؛ بهمن کیانی