هزینه چاپ مقاله

براساس مجوز شماره 3/18/15270 مورخ 1392/2/10مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و همچنین طبق تبصره بند 13-9 آیین نامه تعیین اعتبار نشریات مصوب 1390/11/8 دبیرخانه کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت یاد شده، مقرر شده بخشی از هزینه داوری و چاپ هر مقاله از نویسندگان محترم دریافت شود که در حال حاضر این مبلغ معادل یک میلیون ریال (1/000/000) درنظر گرفته شده است. پس از تأیید اولیه مقاله توسط سردبیر، جهت انجام مراحل داوری مقاله، نیمی از هزینه‌ یادشده معادل 500/000 ریال (پنجاه هزار تومان) باید به شماره حساب 4001038703014341 شبا 330100004001038703014341 IR بانک مرکزی بنام موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور – درآمد اختصاصی خدمات با کد شناسه 323038774140107001395122100003 قابل پرداخت در کلیه بانک‌ها واریز و فایل اسکن شده فیش بانکی از طریق سامانه ارسال شود. نیم دیگر هزینه (پنجاه هزار تومان) نیز باید بطریق فوق، قبل از چاپ مقاله واریز شود.

توضیح: همواره برای پرداخت هزینه داوری و چاپ مقاله، ایمیلی از طرف مجله به نویسنده مسئول ارسال خواهد شد. لطفا پیش از دریافت ایمیل از طرف مجله، بهیچوجه نسبت به واریز وجه داوری یا چاپ اقدام نفرمایید. وجوهی که خارج از چارچوب فوق واریز شوند، تحت هیچ شرایطی قابل استرداد نخواهند بود.