اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی علیزاده علی‌آبادی

بیماری‌شناسی گیاهی دانشیار، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

cv.areeo.ac.ir/aalizadehaliabadi
aalizadeh1340yahoo.com
+98 21 44787282-5

h-index: 10  

سردبیر

خسرو ثاقب‌طالبی

جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل استاد، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

cv.areeo.ac.ir/ksaghebtalebi
saghebtalebirifr-ac.ir
+98 21 44787282-5
0000-0001-6831-7125

h-index: 22  

مدیر اجرایی

ابوالفضل جعفری

مدل‌سازی جنگل استادیار، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

cv.areeo.ac.ir/ajaafari
jaafaririfr-ac.ir
+98 21 44787282-5
0000-0002-3441-6560

h-index: 43  

اعضای هیات تحریریه

فرهاد اسدی

صنوبر دانشیار، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، ساری، ایران

cv.areeo.ac.ir/fasadi
fasadirifr-ac.ir
+98 11 3222820-4
0000-0001-6920-1781

h-index: 7  

مهدی پورهاشمی

جنگل‌شناسی شاخه‌زاد استاد، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

cv.areeo.ac.ir/mpourhashemi
pourhashemirifr-ac.ir
+98 21 44787282-5
0000-0002-8918-6336

h-index: 19  

مصطفی جعفری

علوم جنگل دانشیار بازنشسته، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

www.igi-global.com/affiliate/mostafa-jafari/213407
jafarimostafayahoo.com
+98 21 44787282-5
0000-0003-4859-5341

h-index: 17  

حسن جهانبازی گوجانی

اکولوژی جنگل دانشیار، بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، ایران

cv.areeo.ac.ir/hjahanbazygoujani
jahanbazy_hassanyahoo.com
+98 38 33334760
0000-0001-5505-9139

h-index: 9  

هاشم حبشی

خاک‌شناسی جنگل دانشیار، گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

ffs.gau.ac.ir/page?pageid=7763
habashigau.ac.ir
+98 17 4427050
0000-0002-5092-4119

h-index: 12  

سید عطا اله حسینی

مهندسی جنگل استاد، گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/at.hosseini
at.hosseiniut.ac.ir
+98 26 32449312
0000-0002-5322-2905

h-index: 17  

پدرام عطارد

ریزاقلیم‌شناسی جنگل استاد، گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/attarod
attarodut.ac.ir
+98 26 32249312
0000-0002-1978-7646

h-index: 22  

جهانگیر فقهی

مدیریت جنگل استاد، گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/jfeghhi
jfeghhiut.ac.ir
+98 26 32223044
0000-0003-2253-5789

h-index: 19  

اصغر فلاح

زیست‌سنجی جنگل استاد، گروه جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

simap.sanru.ac.ir/homepage/A.Fallah
fallah2007yahoo.com
+98 11 33687574-6
0000-0002-3300-3975

h-index: 18  

هومن لطیفی

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی دانشیار، گروه فتوگرامتری و سنجش از دور، دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران و گروه سنجش از دور، انستیتو جغرافیا و زمین‌شناسی،دانشگاه وورتزبورگ، آلمان

wp.kntu.ac.ir/hooman.latifi
hooman.latifikntu.ac.ir
+98 21 88882991-3
0000-0003-1054-889X

h-index: 25  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Teresa de Jesus Fidalgo Fonseca

مدیریت و مدل‌سازی جنگل استاد، گروه علوم جنگل، دانشگاه UTAD، ویلارئال، پرتغال

www.utad.pt/en
tfonsecautad.pt
0000-0001-6269-3605

h-index: 22  

Alfredo Di Filippo

زیست‌شناسی درختان و اکولوژی جنگل استاد، گروه علوم کشاورزی و جنگل، دانشگاه Tuscia، ویتربو، ایتالیا

alfredodifilippo.com
difilippounitus.it
0000-0001-5863-8339

h-index: 26  

Palle Madsen

جنگل‌شناسی پژوهشگر، مؤسسه تحقیقاتی InNovaSilva ApS، دانمارک

innovasilva.com
palleinnovasilva.com
0000-0002-6112-8935

h-index: 30  

Pil Sun Park

اکولوژی جنگل و خاک جنگل استاد، گروه کشاورزی و جنگلداری، دانشگاه سئول، سئول، کره جنوبی

cals.snu.ac.kr/en/about/organization/search/faculty?page=1&mode=view&profidx=47
psparksnu.ac.kr
0000-0003-1942-5124

ویراستار ادبی

شیدا خسروی

اقتصاد جنگل پژوهشگر، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سنندج، ایران

kurdistan.areeo.ac.ir
khosravisheydayahoo.com

h-index: 6  

ویراستار انگلیسی

هومن لطیفی

سنجش از دور دانشیار، گروه فتوگرامتری و سنجش از دور، دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران و گروه سنجش از دور، انستیتو جغرافیا و زمین‌شناسی،دانشگاه وورتزبورگ، آلمان

wp.kntu.ac.ir/hooman.latifi
hooman.latifikntu.ac.ir
0000-0003-1054-889X

h-index: 25  

کارشناس نشریه

فیروزه حاتمی

علوم جنگل کارشناس، بخش تحقیقات جنگل، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
firoozehhatami3gmail.com
+98 21 44787282-5

h-index: 4