بررسی تأثیر تنش خشکی در سه گونه کهور (Prosopis juliflora (Swartz) DC., P. cineraria (L.) Durce, P. koelziana Burkil) در مراحل جوانه زنی، دانه رست و بلوغ

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد


عنوان مقاله [English]

Investigation on the effect of drought stress in Prosopis juliflora, p. cineraria (l.) Durce and P. koelziana Burkil in three life cycles (germination, seedling, maturity)

نویسندگان [English]

  • ASghar Mosleh Arany 1
  • Zeynab Soleimani 2
  • Hamid Sowdaizadeh 1
1 Assistant Prof., Faculty of Natural Resources, Yazd University
2 M.Sc. student of forestry, Faculty of Natural Resources, Yazd University