پهنه‌بندی گستره جنگل‌های مانگرو در ایران با استفاده از تصاویر سنتینل2

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، دانشیار، گروه سنجش از دور و GIS، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه سنجش از دور و GIS، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22092/ijfpr.2023.360820.2081

چکیده

مانگروها، بوم‌‌سازگان‌‌های ساحلی هستند که خدمات متنوع بوم‌‌شناختی، اقتصادی و اجتماعی ارائه می‌کنند. در مدیریت پایدار مانگروها، دسترسی به نقشه دقیق گستره آن‌ها مبتنی‌بر روش‌های نوین، ضروری است. پژوهش پیش‌رو با هدف نقشه‌‌برداری از جنگل‌های مانگرو در سرتاسر نوار ساحلی جنوبی ایران از استان خوزستان تا سیستان و بلوچستان و نیز شناسایی رویشگاه‌‌های جدید با استفاده از سنجش از دور انجام شد. به این منظور، شاخص ویژه شناسایی مانگروها روی تصاویر سنتینل2 به‌نام MVI (Mangrove vegetation index) در سکوی محاسبه ابری GEE (Google Earth Engine) به‌کار گرفته شد. تصاویر شاخص MVI با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی طبقه‌بندی شدند. نقشه نهایی مانگروها علاوه‌بر معیارهای متداول صحت‌‌سنجی، با استفاده از صحت و F1-score نیز ارزیابی شد. نتایج نشان داد که مجموع مساحت رویشگاه‌‌های مانگرو در جنوب ایران در اکتبر 2021 بالغ‌بر 8/12471 هکتار (صحت 98/0 و F1-score برابر 97/0) است که در 40 رویشگاه در چهار استان خوزستان (7/286 هکتار)، بوشهر (9/296 هکتار)، هرمزگان (9/11281 هکتار) و سیستان و بلوچستان (3/606 هکتار) پراکنده شدند. همچنین، برخی از رویشگاه‌‌های جدید مانند مانگروهای بندر ماهشهر استان خوزستان با مساحت حدود 290 هکتار نیز در این پژوهش شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mapping mangrove forest extent in Iran using Sentinel-2 imagery

نویسندگان [English]

  • Y. Erfanifard 1
  • M. Lotfi Nasirabad 2
1 Corresponding author, Associate Prof., Department of Remote Sensing and GIS, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
2 MSc., Department of Remote Sensing and GIS, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Mangrove forests are coastal ecosystems that provide various benefits for ecology, economy and society. To manage these forests sustainably, accurate mapping of their distribution using modern techniques is crucial. This study aimed to map the mangrove forests along the southern coast of Iran from Khuzestan province to Sistan and Baluchestan province and identify new sites using remote sensing. The Mangrove vegetation index (MVI) was applied to Sentinel-2 images on the Google Earth Engine (GEE) cloud computing platform. The MVI images were classified by the random forest algorithm. The final maps were evaluated by accuracy, F1-score and other common indices. The results indicated that the total area of mangrove forests in southern Iran was about 12471.8 ha (accuracy 0.98, F1-score 0.97) in October 2021 in 40 sites across four provinces: Khuzestan (286.7 ha), Bushehr (296.9 ha), Hormozgan (11281.9 ha) and Sistan and Baluchestan (606.3 ha). Moreover, some new sites, such as the mangroves of Mahshahr Harbor with an area of around 290 ha in Khuzestan province, were discovered in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mahshahr Harbor
  • MVI
  • Qeshm
  • random forest