بررسی مدل‌های مختلف توزیع قطری صنوبر دلتوئیدس (.Populus deltoids Marsh) در جنگل‌های دست‌کاشت در ارتباط با فواصل کاشت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشکده محیط‌زیست، جهاد دانشگاهی، رشت، ایران

2 *- نویسنده مسئول، استادیار، گروه جنگل‌داری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز، ایران

چکیده

     توزیع قطری یکی از مهم‌ترین پارامترهای توصیف ساختار توده است. در پژوهش پیش‌رو، مدل‌های توزیع قطری درختان صنوبر در جنگل‌کاری‌های استان گیلان تحت تأثیر فواصل کاشت مختلف، بررسی شد تا از آن‌ها به‌عنوان ابزاری برای کسب اطلاعات قابل اعتماد درمورد ساختار، رشد و عملکرد جنگل‌های دست‌کاشت و همچنین مدیریت و دخالت‌های پرورشی در این توده‌ها استفاده شود. اندازه‌گیری قطر برابر سینه با آماربرداری صددرصد در توده‌های یک هکتاری در پنج توده خالص دست‌کاشت صنوبر دلتوئیدس (.Populus deltoids Marsh) با فاصله کاشت‌های 5 × 5، 3 × 5، 3 × 3، 5/3 × 5 و 3 × 4 متر انجام شد. آزمون نیکویی برازش کولموگروف - سمیرنوف در هر توده مدل توزیع متفاوتی را نشان داد. در توده با فاصله کاشت 5 × 5 متر، توزیع قطری درختان از تابع بتا پیروی می‌کرد. در فاصله کاشت 3 × 5 متر، مدل توزیع قطر درختان از نوع لگ نرمال سه‌پارامتری بود. در فاصله کاشت 3 × 3 متر نیز توزیع قطری درختان به‌صورت تابع نرمال بود. در توده با فاصله کاشت 5/3 × 5 متر نیز توزیع قطری درختان به‌صورت تابع ویبول برازش شد و در توده با فاصله کاشت 3 × 4 متر توزیع قطر درختان به‌صورت تابع نرمال بود. نتایج این پژوهش نشان داد که فاصله کاشت در جنگل‌های دست‌کاشت به‌عنوان عاملی در تغییر مدل‌های توزیع قطری درختان مطرح است و در فاصله کاشت‌های کمتر، توزیع درختان نرمال برازش شد و با افزایش فاصله کاشت توزیع‌های قطری متنوعی در توده‌ها حاصل شد. بنابراین، پژوهش پیش‌رو می‌تواند با معرفی مدل توزیع قطری برای یک توده همگن تک‌کشتی بر حسب فاصله کاشت به‌عنوان پژوهش مرجع باشد تا برای مدیریت توده برای رسیدن به یک توزیع مورد نظر و یا مدیریت توده برای تبدیل از یک توده دست‌کاشت به توده‌ای آمیخته با ترکیب چندین گونه با توزیع مناسب مفید و کاربردی باشد. بنابراین، گذر از یک ساختار تک‌کشتی به‌سمت ساختار متنوع با استفاده از مدل‌های عملکرد رویش برای شبیه‌سازی این دینامیک توده مورد نیاز است که گام ابتدایی آن در تعیین مدل توزیع قطری درختان به‌عنوان یک پژوهش زمینه‌ای انجام شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the different models of diameter distribution for Populus deltoides plantation in relation to planting distances

نویسندگان [English]

  • T. Abedi 1
  • R. Abedi 2
1 Assisstant Prof., Environmental Research Institute, Academic Center for Education, Culture and Research, Rasht, Iran
2 Corresponding author, Assistant Prof., Department of Forestry, Ahar Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Tabriz, Iran
چکیده [English]

     The number of trees in each diameter at the breast height (DBH) class is considered the diameter distribution model and it is one of the most critical parameters in describing the structure of the stands. The diameter distribution of trees is one of the most important aspects that should be considered by forest managers when deciding on forest management strategies. This study aimed to investigate the diameter distribution functions of poplar (Populus deltoides) trees in the plantation in the Guilan province under the influence of different planting distances. To use models of diameter distribution functions as a tool to obtain reliable information about the structure, growth, and performance of plantations, and to manage silvicultural treatments in these stands. For this purpose, the measurement of all trees’ DBH in the one hectare plots was used in five pure poplar plantations with 5×5 m, 3×5 m, 3×3 m, 3.5×5 m, and 3×4 m planting distance. Kolmogorov-Smirnov fitting test showed a specific distribution function in each stand. The diameter distribution of the trees followed the Beta function in the stand with a planting distance of 5×5 m. The diameter distribution function has of Log-Normal (3P) distribution at a planting distance of 3×5 m. The diameter distribution of trees was a Normal function at a planting distance of 3×3 m, at a planting distance of 3.5×5 m in the fourth stand, the diameter distribution of the trees was fitted as a Weibull function and Normal distribution was shown in 3×4 m planting distance in the last stand. The present study showed that planting distance on the plantation is a factor in changing the diameter distribution functions. At less planting distance, the diameter distribution of trees was normal, and by increasing the planting distance, various diameter distributions were obtained in the stands. Therefore, the present research can be used as a reference study by introducing the diameter distribution model for a mono-culture homogeneous pure stand regarding planting distance. This is practical for stand management to reach a desired distribution or management to transform from a pure stand to a mixed species stand by combining several species with appropriate distribution. In addition, transitioning from a single species structure to a diverse structure using growth performance models is required to simulate this stand's dynamics, the initial step is the determination of the tree’s diameter distribution models as a basic study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diamter at breast height (DBH)
  • Diameter structure
  • Even-age forest
  • Modeling
  • Plantation
  • Populus deltoides