ارزش‌گذاری خدمات بوم‌شناختی پارک ‌‌جنگلی چالدره در شهرستان تنکابن با استفاده از روش آزمون انتخاب

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیتمدرس، تهران، ایران

2 نویسنده مسئول، استاد، گروه جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت‌ مدرس، تهران، ایران

3 دکتری جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

چکیده

    بررسی ترجیحات جوامع انسانی درمورد خدمات بوم‌شناختی پارک‌‌های جنگلی طبیعی و تعیین ارزش اقتصادی آن‌‌ها، ازجمله روش‌‌های مفید به‌منظور برنامه‌‌ریزی و مدیریت این پارک‌‌ها هستند. هدف از پژوهش پیش‌رو، ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات بوم‌شناختی پارک جنگلی چالدره دوهزار از توابع شهرستان تنکابن واقع در استان مازندران بود. داده‌‌های این پژوهش به‌صورت پیمایش میدانی‌‌، نمونه‌‌گیری تصادفی و از تکمیل پرسش‌نامه آزمون انتخاب توسط 135 بازدیدکننده از پارک جنگلی مذکور جمع‌‌آوری شدند. تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از پارک چالدره با روش آزمون انتخاب و مدل‌‌ رگرسیونی لاجیت شرطی برآورد شد. همچنین، به‌منظور بررسی تأثیر متغیرهای اجتماعی- اقتصادی بر مقدار تمایل به پرداخت افراد از مدل لاجیت چندجمله‌‌ای استفاده شد. نتایج نشان داد که تمایل به پرداخت هر خانوار برای حفظ خدمات بوم‌شناختی پارک جنگلی چالدره شامل حفاظت از گونه‌‌های گیاهی، گونه‌‌های جانوری، آب و خاک از وضعیت فعلی به وضعیت بهبود به‌‌ترتیب برابر با 15/21560، 47/15880، 6/47440 و 85/21180 ریال در ماه هستند. براین‌اساس، مهم‌‌ترین ویژگی بوم‌شناختی پارک جنگلی مورد مطالعه ازنظر پاسخ‌گویان، حفاظت آب بود. تمایل به پرداخت نهایی خانوارها برای حفظ خدمات بوم‌شناختی پارک جنگلی چالدره به‌‌ازای هر خانوار 07/106080 ریال در ماه محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Valuation of ecological services of Chaldarreh Forest Park in Tonekabon County, Iran using choice experiment method

نویسندگان [English]

  • P. Pahlavan 1
  • S.M. Hosseini 2
  • S. Hosseini 3
1 M.Sc. Student of Forestry, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Corresponding author, Prof., Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Ph.D. of Forestry, Natural Resources Faculty, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
چکیده [English]

    Investigating community preferences about natural forest parks ecological services and determining their economic value is a useful method for planning and managing them. The purpose of this study is to the economic valuation of Chaldarreh Forest Park ecological services in Tonekabon County, Mazandaran province, Iran. Research data were collected by field survey, and random sampling by completing a Choice Experiment questionnaire by 135 visitors to Chaldarreh Forest Park. In this study, the willingness to pay of individuals for forest ecosystem conservation was estimated by the Choice Experiment method and conditional logit model. Also, a multinomial logit model was used to investigate the effect of socioeconomic variables on the willingness to pay. In this study, willingness to pay each household for the conservation of ecological services in the region, including the attributes of plant species conservation, animal species conservation, water protection and soil protection from the status quo to the improvement situation, respectively, equal to 21560.15, 15880.47, 47440.6 and 21180.85 Iranian rials per month have been estimated. Water protection was the most important ecological attribute of Chaldarreh Forest Park known to the respondents. Also, the final willingness to pay each household for the conservation of ecological services of Chaldarreh Forest Park was estimated to be 106080.07 Rials per month.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Choice experiment
  • conditional logit
  • ecosystem services
  • multinomial logit
  • willingness to pay