مطالعات گاه شناسی درختی زربین ((Cupressus sempervirens L. به منظور تعیین میزان رشد قطری سالانه و معرفی مسن ترین درختان در رویشگاه‌های هیرکانی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهی، آزمایشگاه تحقیقاتی اکولوژی آماری و تنوع زیستی گیاهی، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار پژوهشکده بوم‌شناسی و تنوع زیستی مدیترانه (CNRS)، مارسی، فرانسه

10.22092/ijfpr.2022.358884.2054

عنوان مقاله [English]

Dendrochronological studies of Common Cypress (Cupressus sempervirens L.) to determine the annual growth rate of the species in the Hyrcanian habitat

نویسندگان [English]

  • T. Amini Eshkevari 1
  • Hamid Ejtehadi 2
  • M. Djamali 3
1 Ph.D. Student, Quantitative Plant Ecology and Biodiversity Research Lab., Department of Biology, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Biology, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad,
3 Research Scientist, Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie, Aix-Marseille Université, CNRS, Université d’Avignon, France