اثر اصلاح‌کننده‌های مختلف خاک بر ویژگی‌های ریخت‌‌شناسی و فیزیولوژیکی نهال‌های یک‌‌ساله ون (.Fraxinus excelsior L) و شیردار (.Acer cappadocicum Gled)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم و مهندسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 *- نویسنده مسئول، استاد، گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌ طبیعی ساری، ساری، ایران

3 استادیار، گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌ طبیعی ساری، ساری، ایران

4 استاد، گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ‌طبیعی ساری، ساری، ایران

5 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران

چکیده

    پژوهش پیش‌رو با هدف بررسی اثر اصلاح‌کننده‌های خاک شامل پوسته برنج، بیوچار پوسته برنج، کود گاوی و کود شیمیایی بر ویژگی‌‌های ریخت‌‌شناسی و فیزیولوژیکی نهال‌های گلدانی ون (Fraxinus excelsior L.) و شیردار (Acer cappadocicum Gled.) طی یک دوره رویش در نهالستان لاجیم در شهرستان سوادکوه انجام شد. درمجموع، 60 گلدان برای نُه تیمار اصلاح‌‌کننده و نیز خاک نهالستان با سه تکرار برای دو گونه مورد مطالعه در قالب طرح کامل تصادفی درنظرگرفته شد. نتایج نشان داد که تیمارهای مختلف، تأثیر معنی‌داری بر قطر یقه، ارتفاع، زی‌‌توده ‌برگ و طول ساقه نهال‌های ون داشتند. بیشینه قطر یقه، ارتفاع و طول ساقه ون در تیمار کود حیوانی 150 گرم و بیشترین مقدار وزن خشک برگ‌های آن در تیمار کود گاوی 300 گرم مشاهده شد. ارتفاع مرحله اول، میانگین سطح برگ، حجم، سطح مقطع و طول ریشه، وزن خشک برگ و حجم ساقه نهال‌های شیردار نیز به‌طور معنی‌داری تحت تأثیر تیمارهای مختلف قرار گرفتند. بیشترین ارتفاع مرحله اول برای نهال‌های این گونه در تیمار شاهد و بیشینه حجم ریشه آن‌ها در تیمارهای کود گاوی 300 و 150 گرم و پوسته برنج دو درصد مشاهده شد. بیشترین میانگین سطح برگ نهال‌های شیردار متعلق به تیمار کود گاوی 150 گرم بود. تیمار کود گاوی 300 گرم نیز بیشینه سطح مقطع ریشه، طول ریشه، وزن خشک برگ و حجم ساقه نهال‌های این گونه را به‌خود اختصاص داد. بااین‌حال، مقدار کلروفیل و فتوسنتز بین تیمارهای مختلف، اختلاف معنی‌داری نداشتند. براساس این یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از کود گاوی در مقایسه با کودهای شیمیایی و بیوچار، کارکرد بهتری در افزایش رشد نهال‌های گلدانی ون و شیردار طی یک دوره رویش گیاهی در محیط نهالستان دارد.
بیوچار، کلروفیل برگ، کود گاوی، نهالستان لاجیم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different soil amendments on morphological and physiological traits of one-year-old seedlings of ash (Fraxinus excelsior L.) and coliseum maple (Acer cappadocicum Gled.)

نویسندگان [English]

  • S. Rahimnezhad 1
  • S.M. Hojati 2
  • H. Asadi 3
  • H. Jalilvand 4
  • M. Mahmoudi 5
1 PhD student of Department of Forest Sciences and Engineering, Natural Resources Faculty, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University.
2 Corresponding author, Prof., Department of Forest Sciences and Engineering, Natural Resources Faculty, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
3 Assistant Prof., Department of Forest Sciences and Engineering, Natural Resources Faculty, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran Resources University
4 Prof., Department of Forest Sciences and Engineering, Natural Resources Faculty, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
5 Assistant Prof., Soil and Water Research Department, Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Sari, Iran
چکیده [English]

    The aim of this study was to investigate the effects of rice husk, rice husk biochar, cow manure and chemical fertilizers on the morphological and physiological characteristics of coliseum maple (Acer cappadocicum Gled.) and ash (Fraxinus excelsior L.) seedlings. A total of 60 pots were considered for nine modifying treatments and nursery soil with three replications in a completely randomized design in Lajim nursery located in Savadkuh county, north of Iran. Results showed that different treatments had significant effects on some morphological characteristics of ash. The highest diameter, height, stem length of this species were observed in 150 g of cow manure treatment and the highest dry leaf weight was observed in 300 g of cow manure treatment. Different treatments had significant effects on the height of first stage, leaf area, volume, cross section and length of roots, leaf dry weight and stem volume of coliseum maple seedlings. The highest height in first stage of this species was observed in the control and the highest root volume was observed in the treatments of 300 and 150 g of cow manure and 2% of rice husk treatments. The highest root cross section, root length, leaf dry weight and stem volume of coliseum maple seedlings were observed in 300 g of cow manure treatment and the highest mean leaf area was observed in 150 g of cow manure treatment. In addition, no significant difference was observed in chlorophyll content and photosynthesis of different treatments. In general, the obtained results show that the use of cow manure compared to chemical fertilizers and biochar has a better function in increasing the growth of Fraxinus excelsior and Acer cappadocicum seedlings during a period of plant growth in the nursery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biochar
  • manure
  • leaf chlorophyll concentration
  • Lajim nursery