اثر اصلاح‌کننده‌های مختلف خاک بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی نهال‌های یک ساله گلدانی ون و شیردار

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم و مهندسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 استاد گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 استادیار گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

10.22092/ijfpr.2022.358663.2051

عنوان مقاله [English]

Effect of different soil amendments on morphological and physiological traits of one-year old seedlings of Fraxinus excelsior and Acer cappadocicum

نویسندگان [English]

  • SALIme Rahimnezhad 1
  • SEYED MOHAMMAD HOJJATI 2
  • hamed asadi 3
  • hamid jalilvand 2
  • Mojtaba Mahmoudi 4
1 PhD student of Department of Forest Sciences and Engineering, Natural Resources Faculty, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University.
2 professor of Department of Forest Sciences and Engineering, Natural Resources Faculty, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University.
3 Assistant professor of Department of Forest Sciences and Engineering, Natural Resources Faculty, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
4 Research Assistant professor Soil and Water Research Department, Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Sari, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biochar
  • manure
  • leaf chlorophyll concentration
  • Lajim nursery