تغییرپذیری فرم هوموس در تیپ‌های مختلف جنگلی در سال‌های مختلف پس از عملیات بهره‌برداری روی مسیرهای چوبکشی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل-دانشکده منابع طبیعی-دانشگاه تهران-کرج-ایران

2 استاد و عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

10.22092/ijfpr.2022.358979.2055

عنوان مقاله [English]

The variability of humus form in different forest types in different years after skidding operations

نویسندگان [English]

  • Hadi Sohrabi 1
  • Meghdad Jourgholami 2
1 Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Department of Forestry and Forest Economics Faculty of Natural Resources University College of Agriculture & Natural Resources University of Tehran Iran, Alborz, Karaj. Phone: ++98+26-32249312