تعیین رویش قطری درختان و درختچه‌های ایران (راش) در جنگل تحقیقاتی "واز" مازندران

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان گلستان، گرگان، ایران

چکیده

تعداد 10 پلات نیم هکتاری به‌صورت تصادفی انتخاب شد و با مته سن­‌سنج برای هر طبقه قطری از 10 تا 120 سانتی‌متر تعداد 5 اصله درخت راش مشخص و نمونه‌­برداری گردید. بعد از برداشت­‌های کمی و کیفی، اطلاعات تجزیه و تحلیل و نتایج به‌شرح زیر به‌دست آمد:
1- درختان واقع در وضعیت اجتماعی چیره بیشترین کیفیت را دارند، به‌طوری‌که 75 درصد درختان به این اشکوب تعلق دارند.
2- درختان واقع در وضعیت چیره کمترین تعداد شاخه را دارند.
3- درختان واقع در وضعیت چیره دارای تاجی متقارن و سالم و پرتوسعه هستند.
4- بیشترین میزان رویش حجمی به درختان چیره تعلق دارد (حدود 3/35 سیلو در هکتار) و کمترین میزان به درختان مغلوب (معادل 0/13 سیلو در هکتار).
5- با افزایش حجم تاج رویش حجمی نیز افزایش می­‌یابد، به‌طوری‌که در این تحقیق بیشترین میزان رویش حجمی (4/6 سیلو در هکتار و سال) متعلق به درختان با تاج بزرگ می­‌باشد.
6- میانگین رویش حجمی سالانه در هکتار 3/24 سیلو در هکتار می­‌باشد.
7- نسبت قطر با پوست به قطر بدون پوست معادل K=1/021 محاسبه گردید.
8- بین قطر برابر سینه و قطر تاج رابطه خطی 0/122Dc +0/921= Ddbh وجود دارد که به احتمال 9/99 درصد معنی‌ دار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of diameter growth of forest trees and shrubs (Beech), in VAZ experimental forest (Mazandaran province)

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Mirbadin 1
  • Ghorban Shahriari 2
1 Member of Scientific Board,Forest Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran
2 Golestan Agricultural and Livestock Research Center, Gorgan, Iran
چکیده [English]

In order to find out the diameter growth rate of beech trees in Caspian Forest region, to randomize plots(each 0.5 ha) were chosen. Strees were selected in each diameter class. Qualitative characteristics were studied in each tree and also samples were made by increment borer. The main results could be summarized as following:
1- About 75% trees with best quality belongs to dominance layer. Which has the minimize branches. as well as healty and well developed crown.
2- The highest velume increament(3.25 silve/ha) belongs to dominance layers and the lowest velume increament(0.13 silve/ha) belongs to suppressed layer.
3- There is a positive relationship between crown velume and velume increament.
4-There is a linear regresion between dbh and crown diameter (Dbdh=0.921+0.122 Dc).

1- اصلی، ع، اتر، ه.  1348، اندازه‌گیری رویش جنگل. دانشکده جنگل‌داری دانشگاه تهران، نشریه شماره 13، 72 صفحه.
2- اصلی، ع. 1355. اندازه‌گیری دینامیک و استاتیک. پلی‌کپی درسی دانشکده منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران.
3- اتر، ه. 1370 جنگل‌داری 1و 2. پلی‌کپی درسی دانشکده منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران.
4- حجاری، ر. 1342، اندازه‌گیری و آمار جنگل. انتشارات دانشگاه تهران، شماره 865، 283صفحه.
5- زبیری- م. 1373. آماربرداری در جنگل. انتشارات دانشگاه تهران، شماره 2238 ،401 صفحه.
 
6.Jerram, M.R.K. 1980,ff Elementary Forest Mensuration, New Delhi, 124pp.
7.G.Deveries, P. 1986. Sampling theory for forest inventory springer- verlag, 399pp.