نقش پروتئین‌ها و آنزیم‌های پروکسیداز و پلی‌فنل‌اکسیداز در متابولیسم ارس Juniperus spp

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران،‌ایران

2 عضو هیئت علمی، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 دانشکده زیست‌شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر نقش پروتئین‌ها و آنزیم‌های پراکسیداز و پلی‌فنل‌اکسیداز در متابولیسم ارس بررسی شده است. بدین منظور تغییرات کمی و کیفی فصلی (ایزوآنزیمی) پروتئین‌ها، آنزیم‌های پراکسیداز و پلی‌فنل‌اکسیداز اندام‌های مختلف شاخه، سرشاخه‌های سبز، مخروط نر و مخروط ماده پایه‌های مختلف نر، نر- ماده و ماده ارس با روش‌های الکتروفورز و اسپکتروفتومتری مورد بررسی قرار گرفته‌اند. به‌رغم تفاوت‌های فردی در هر یک از پایه‌ها، روند فعالیت هر آنزیم مشخص است وهیچ تفاوتی از نظر کمی و کیفی در پراکسیداز و پلی‌فنل‌اکسیداز در پایه‌های مختلف نر، ماده و نر-ماده ارس مشاهده نشده است و کلیه پایه‌ها الگوی یکسانی را به نمایش گذاشته‌اند. در اصل بیشترین فعالیت پراکسیداز در سرشاخه‌های سبز و شاخه‌های ارس در فصل بهار و پاییز و کمترین فعالیت آن در تابستان و زمستان مشاهده شده است. میزان فعالیت پلی‌فنل‌اکسیداز در سرشاخه‌های سبز، از شروع فصل رویشی افزایش یافته و بیشترین مقدارآن در زمستان صورت گرفته است. فعالیت پراکسیداز، پلی‌فنل‌اکسیداز و پروتئین‌های محلول مخروط نر در زمستان کاهش بسیار محسوسی را نشان داده است. مقایسه فعالیت پراکسیداز و پلی‌فنل‌اکسیداز در طول تکامل مخروط ماده نشان می‌دهد که بیشینه فعالیت پلی‌فنل‌اکسیداز در مرحله اول نمو (سال اول) و بیشینه فعالیت پراکسیدازدر مرحله دوم نمو (سال دوم) صورت گرفته است. این نتایج نشان می‌دهند که آنزیم پراکسیداز و پلی‌فنل‌اکسیداز نقش‌های قابل توجهی در متابولیسم گیاهی از جمله رشد و نمو، فتوسنتز، تعادل هورمونی، اندام‌زایی و ریخت‌زایی، مقاومت در برابر شرایط حاد محیطی و ... دارند. با توجه به شباهت‌های ریختاری، تشریحی و بیوشیمیایی در هر سه پایه ارس (نر، ماده و نر- ماده)، جداسازی آنها براساس صفات متاثر از محیط (تک‌پایه یا دوپایه بودن و تعداد دانه در میوه) مورد تردید است. به همین جهت از نظر ترجیحی ارس‌های موجود در ایران را می‌توان براساس نام‌گذاری قدیمی در گونه excelsaJuniperus  قرار داد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of total proteins, peroxidases and polyphenoloxidases in metabolismes of Juniperus spp.

نویسندگان [English]

  • Parvin Salehi Shanjani 1
  • Soodabeh Ali Ahmad Korori 2
  • Hasan Ebrahimzadeh 3
1 Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran
2 A Member of Scientific Board, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran
3 Department of Biology, Faculty of Sciences,University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, role of total proteins, peroxidases and polyphenoloxidases in metabolisms of juniper were studied. For this purpose, seasonal alteration (quantitative and qualitative) of total proteins, peroxidases and polyphenoloxidases from branches, leaves, male cone and bery were analysed by electrophoresis and spectrophotometric methods in male, female and male-female plants. Results indicated that in spite of specific differences in each stand, activity pattern of enzymes were similar. The highest activity of peroxidases from leaves and branches were seen in spring and autumn and the lowest activity were in summer and winter. Protein, peroxidases and polyphenoloxidases rates of male cone decreased in winter. Comparision of peroxidases with polyphenoloxidases activity during female maturity indicated that maximum activity of polyphenoloxidases was in the first stage growth and minimum activity of peroxidase was in second stage growth. This results indicated this enzymes involves in juniper metabolismes such as, growth and development, photosynthesis, hormonal balance, organogenesis, morphogenesis and resistance to environmental conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enzyme
  • Juniperis excelsa
  • protein
  • metabolism
1- اکبرزاده، مرتضی. 1373. تهیه نقشه پوشش گیاهی منطقه سیراچال به روش فلورستیک و فیزیونومیک. نشریه مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، شماره 92.
2- بابایی، آزیتا، 1375. بررسی اثر تنش آبی در مراحل رشد و نمو کمیت و کیفیت اسانس و مقدار روغن سیاه‌دانه  nigela sativa. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد شمال تهران، دانشکده علوم.
3- سنجری، سیروس. 1372. بررسی فعالیت پلی‌فنل‌اکسیدازی و پراکسیدازی در گیاه چای camellia Sinensi. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم.
4- صبورا، عذرا، 1374. بررسی مقدماتی اونتوزنی و فیلوزنی برخی گونه‌های زعفران ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم.
5- کیایی، محمد، 1374. بررسی اثر غلظت‌های مختلف فسفر بر سازش گیاه در شرایط شور. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم.
6- کروری علی‌احمد، سودابه و صالحی شانجانی، پروین 1373. اثر تغییرات درجه حرارت و فصل بر روی فعالیت آنزیم‌های پراکسیداز و آمیلاز در گونه سوزنی‌برگ Picea abies. پژوهش و سازندگی، شماره 24، صفحه 59_56.
7- Adam, R., P.,   Thappa,  R.Keep, Agarwal So. G., Kapahi. B. K.,  Sarin. K. Y. 1992.The. Wolatile. Leaf oils of. Junipers semiglobos a-Regal from India compared with. J. excelsa. M. Bieber.from. Greece.  J. Essent. Oil. Res., 4:214-219
8- Alba  C.M., Forchetti M.D.& Pigier. A. 1996. Peroxidase and phenoloxidase activities in peach endocarp. Plant  peroxidase Iv international symposium,  Austria.
ََ9- Asada  Know.,   Miyak   C.,  Sano   so.,  Amako K.  1993.   Scavenging of hydrogen peroxide in photosynthetic organism from catalase to ascerbate peroxidase. Plant peroxidase III international symposium,  Denmark
10- Asada   K.،  Miyak  C.,  Amako Know.1993. Scavenging of hydrogen peroxide in photosynthetic organisma from catalase to ascorbate peroxidase. Plant peroxidase III international symposium, Denmark.
11- Asada   K. 1992. Ascorbate peroxidase - a hydrogen peroxide scavenging enzyme in plants. Physio plant, 85:235-241.
12- Bakardijieva N.T., Christove N.v., Christove K. 1996.Evolution of peroxidase function and comparative stady of the isoperoxidases from plants at different evolutionary states. Plant peroxidase Iv international symposium, Australia.
13- Bardat Ph. And Yazdani  R.  1998. Genetic expression for monoterpenes in clones of pinus silvestris growon on different sites. Scan.j. For. Res., 3:25-36.
14- Cassab G.I., Varner J.Even. 1987. Imunocytolocalization of extansin i n developing soybean seed coats by immunogold _ silver staining and by tissue printing on nitrocellulose paper. Just. Cell Biol. 105:2581-2588.
15- Castillo .. F. J. 1992. Peroxidase and stress. Plant peroxidase 1980-1990 .
16- Cuenca J.,Garcla _Florenclano E.,  Ros Barcelo A,  Munoz R.1989 sequential release of both basic and acid isoperoxidases to the media of suspension cultured cells of caspisicum annum.plant cell rep., 8:471-4.
17- ebrahimzadeh H. 1969. Metabolism glucidique associe ai organogenese florale in vitor chez nicotina tobacum L. These De doctorate detales sciences naturalles, faculte Des sciences de Paris.
18- Elvy L & Otwell j.1990. Inhibition of enzymatic browning in foods & beverages.critic.rev. Foods Sci. Nutrition. Volume.32,pp.253.
19- Edreva A., salcheva G., Georgieva. Do.1993. Stress damage in related to peroxidase induction in wheat plants.plant peroxidase III international symposium, Denmark.
20- Flurkey w.h. 1991. Polyphenoloxidase composition and aminotermine sequence of broad bean polyphenoloxidas. Plant physio.,  vol. 91,pp.481-483.
21- Flurkey w. He.1986. Polyphenoloxidas in higher plants.plant physio., vol. 81,pp.614
22- Gazaryan I.Good 1994. Heterozygous expression of hemecontaing peroxidase. Plant peroxidase newsletter, no. 4:17-19.
23- Gonzalez A., tames R.S. And Rodriguez r.1991.Ethylene in relation to protein, peroxidase and polyphenoloxidas activities during rooting in hazelnut cotyledonss . Physiologic plantarum. Vol 83,pp.611-620
24- Gordon j .,Mcdougall c. 1993.covolently bound peroxidase and lignification.plant peroxidase III international symposium, Denmark.
25- Gyamfua A.O., Simpsons B.K. And squires E. J. 1992. Comparative studies on the polyphenoloxidase fraction from lobster on tyrosinase. Just.Agri. Food Chem., vol. 40:772.
26- Ilahi J. 1989. Biotechnology in agriculture an forestry .
27- Jackson p , Paulo s,  pinto .ricardo c 1996. B2, the major soluble peroxidase of lupins, in vegetative development and the plant response to pathogenic agents. Plant peroxidase IIi international symposium, Denmark.
28- Janovit A.H. 1990. Inhibition study on Apple polyphenoloxidase. J. Agri.Food Chem.,  vol. 38:926-931
29- Jolley r.l,., Robb D.a. And mason h.s. 1992. The multiple forms of mushroom tyrosine. The Journal of biological chemistry. Vol. 244 no. 6,pp.1593.
30- kammerer s,.praznik W.,  Jessner Get., Ebermann R., Korori S. A. A. 1993. Seasonal change of peroxidase isoenzymes and activity of fructan containing plants. Plant peroxidase III international symposium,   Denmark .
31- klap A.j. Richard F. And Nicolas j. 1992. Polyphenoloxidase from apple,  partial purification and some properties. Phytochemistry, vol 28,  no. 11,pp. 2903.
32- Korori s. A.a.1998. Gelelektrophoretische und spectral photomettrische unteruchungen zum einfluss der temperature avf structure and oktivitat der amylase und peroxidase isoenzymes verschicdener bsvmarten. Ph.d. Thesis,  university for Boden kultur wien.
33- Korori S. A. A., hinterstoisser B., long M.and Ebermann R. 1992. Seasonal alterations of plant pchloroplasisoenzymes pattern in larix decidua. Phyton,  vol. 23:307-313.
34- Korori S. A. A.,  pichorer H. Ebermann R. 1993. Seasonal alteration of peroxidase and catalase isoenzymes in branches and seads of three different species of larix. Plant peroxidase iII international symposium. Denmark.
35- kawasaki S. P., Enanetta N. T. Hirzel A.T. And Steffens J. C. 1992. Purification and characterization of polyphenoloxidase from glandular trichomes of solanum berthaulotii.plant physiole.,  vol 100:677-687.
36- lax A.r. And Vaughn K. C. 1991. Colocalization of polyphenoloxidase and photosystedm 11 proteins. Plant physio.,  vol 96:26.
37- Mayer A. M. 1987. Polyphenoloxidase in plants. Phytochem., vol. 26, no. 1.pp.11-20 .
38- Mayer A. M. And hatel E.1979. Polyphenoloxidase in plants.Phytochemistry, vol. 18:193-215.
39- Mcdogall G.J. 1992. Plant prooxidase and call differentiation.plant peroxidase, 180-190
40- MItller R.,pitcher L. K. Ziliuskas B. A. 1993. Molecular biology of pea cytosolic ascorbate peroxidase and its response to oxidative stress. Plant peroxidase III international symposium,  Denmark.
41- Murao So., oyama H., furusawa s.H. 1992. Isolation and identification of pyrogalloloxidase producing microorganism and the enzyme production Bios. Biotech vol.56:3/525-526 .
42- Ros barcelo A.Munoz R.1992. Peroxidase: their role in the control of plant cell growth. Plant peroxidase 1980-1990, pp.71-89.
43- Sadri H. A., assadi M. 1994. Preliminary stadies on momoterpene composition of Juniperus polycarpos. Iran J. Bot., 6(2).
44- Sand berg G. Gardestron P. Sltbon F. Oleson o. (1990). Presence of indole _3_acetic acid in chloroplas. Of nicotiana tobacumm and pinus sylrestris. Planta,18:562-568.
45- Sezik E. Erosoz T. 1986. Monoterpen hydrocarbon of essential oil of Juniperus foetidissima. Fitoterapia, 57 (6), 442-444.
46- Shahar T.,  Henndy N., Gutfinger T.,  Hareven D. And lifschits E. 1992. The tomato 66.3_kd polyphenoloxidase gene: molecular identification and development al expression. The plant cell,  vol. 4:135-147 .
47- Stich K. and Ebermann R. 1998. Investigation of the substrate special ly of peroxidase isoenzymes occurring in wood of different species. Hozgorschung. 42: 221-224.
48- Takeuchi. we., Takahashi H. Kojima M.  1992. Purification and characterization of the main isozyme of polyphenoloxidase in mung bean seedling. Biosci. Biotech. Biochem.,  56:7, 1137-1135.
49- Van huystec R. B. Esnault R. 1992. Structure and biosynthesis of peroxidase from peanut cells. Plant peroxidase,  1980- 1990.
50- Welinder K.  G. 1994. Plant peroxidase. Structure _ fruction relationships. Plant peroxidase. 1980-1990.