واکنش خاک به کود و افزایش مواد اصلاح‌کننده خاک در هنگام جنگل‌کاری

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

چکیده

موضوع این تحقیق بررسی افزایش آهک و کودهای مختلف بر خصوصیات خاک در طول 3 سال آزمایش در منطقه لیموزن فرانسه می‌باشد. تیمارهای مورد استفاده عبارتند از:
1- آهک (94%CaO به میزان یک تن در هکتار)
2- آهک منیزیم‌دار (10%MgO+42% CaO به میزان یک تن درهکتار)
3- CaMgNPK (تیمار 2 +5000 کیلوگرم در هکتار N-P-K)
CaMgNKP -4+ میکروالمنت‌ها (تیمار 3+50 کیلوگرم پودر آلگ شامل Ca - Mn – Fe و....)
در بهار و پاییز هر سال نمونه‌برداری و تجزیه خاک برای تعیین خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک انجام گردید. آب باران و آب لیسیمترهای نصب شده در زیر لایه ارگانیک خاک برای تعیین میزان ورود و خروج عناصر به‌طور مرتب تجزیه شد و میزان آنیون‌ها و کاتیون‌های موجود در آن تعیین گردید. کیفیت خاک لوی‌سول – رودکسی‌سول مربوط به این رویشگاه به‌ویژه در لایه ارگانیک خاک پس از 3 سال اصلاح گردید. بیشترین تغییرات در تیمار چهارم و کمترین تغییرات در تیمار اول مشاهده شد. pH خاک و کاتیون‌های قابل تبادل افزایش یافت، در صورتی‌که میزان ++H+ ،Al3+ ،Mn کاهش یافت. همچنین، تراز بعضی از عناصر اصلی بر اساس ورود (باران، مواد اضافه شده به خاک، بازگشت شاخ و برگ، بازگشت علوفه به خاک) و خروج (تثبیت عناصر توسط درختان، تثبیت توسط علوفه و آبشویی و خروج عناصر از درسترس گیاهان) تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of lime and chemical fertilizer application on growth and mineral uptake in Pinus sylvestris seedlings

نویسنده [English]

  • Ahmad Rahmani
A Member of Scientific Board, Forest Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to determine the effects of young Scote pine (Pinus sylvestris L), under field condition. Treatments consisted of quicklime, Ca+Mg, Ca+Mg+NPK and Ca+Mg+NPK+microelements. After three years, the growth rate was affected by fertilization in all treatments, although liming alone did not modify significantly the height growth compared with the control. Fertilization increased the concentrations of Ca, Mg and K and decreased Mn in organs. The accumulation of macroelements was greater in all organs when they were treated with microelements, compare with other treatments. Concentration of Fe, Na and N were not affected by fertilization. There was a greater accumulation of the less mobile elements; Ca, Mn, Fe and Na, in old needles. Where as the concentration of mobile nutrients, K and mg were greater in current growing needles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil improvement
  • reforestation
  • France
  • Fertilizer
1- Adams F., 1984. Crop response to lime in the southern United States. In : Soil Acidity and Liming (2nd ed), F. Adams, ed., Am. Soc.
2- Agr. Inc., Crop Sci. Soc. Am. Inc., Soil Sci.Soc. Am. Inc. Madison, U S A,211-265.
3- Andersson F. et Persson T., 1988. Liming as a measure to improve soil and tree condition in areas affected by air pollution National Swedish Environmental Protection Board, Report n 3518 131P.
4- Arnold G., Sweers I.L. et Vandiest A., 1993. Response of a Scots pine Qtinus sylvestris) stand to application of phosphorus potassium, magnesium and lime. 2. Soil solution composition. Netherlands J. Agr. Sci. 4l :267-289
5- Belkacem S., 1993. Etude de la resaturation des sols acides soumis a de forts apports acides : effet des formes et doses d,amendements sur le fonctionnement d'un sol acide forestier. Thdse. Doct.Univ. NancY I. 188 P.
6- Belkacem S. et Nys C., 1993. Effets des diffdrentes forms d,amendements calcaires et du gypse sur les caractdristiques chimiques d'un sol acide forestier. Forets et Amendements calcaires, INRA-CRF Nancy, ll3 -126.
7- Belkacem S. et Nys C.,1995. Consequence of liming and gypsum top- dressing on nitrogen and carbon dynamic in acid forest soils with different humus forms. Plant and soil. 173: 79-88.
8- Bonneau M., Landman A. et Adrina A., 1992. La fertilisation comme remdde au d6pdrissement des forets en sol acide : essais dans les Vosges. Rev. For. Fr. 3:207-222.
9- Bonneau M., 1993. Fertilisation suf r6sineux adultes (Picea abies Karst et Abies alba:ly'rtll) dans les vosges : composition foliaire en relation avec la d6foliation et Ie jaunissement. Ann. Sci For.50: 159-175.
10- Bonneau, M., 1993. Chaulage en foret : Justification et probldmes posds. For6ts et Amendements calcaires, INRA-CRF Nancy 17-25.
11- Devisser P.H.B. et Keltjens W.G., 1993. Growth and nutrient uptake of Douglas fir seedlings at differant rates of ammoniurn supply, with or without additional nitrate and other nutrients Netherlands J. Agr. Sci. 41:327-341
12- DeWalle D.R., Ribblett G.C., Helvery J.D. et Kochenderfer J., 1985. Laboratory investigation of leachate chemistry from six application forest floor type subjected to simulated acid rain. J Environ. Qual. l4: 234-240..
13- Laudelout H., 1993. La pratique du chaulage: historiqe et philosophie. Fordts et Amendements calcaires, INRA-CRF Nancy,5-17
14- Marschner B., Stahr K. et Renger M., 1992. Lime effects on Pine forest floor leachate chemistry and element fluxes. J. Environ Qual. 21:410-419.
15- Matzner E., Khanna P.K., Meiwes K.J. et Ulrich B., 1985., Effects of fertilization and liming on the chemical soil conditions and element distribution in forest soils. Plant and Soil87: 405-415/
16- Mohamed A.D., 1992. R6le du facteur ddaphique dans le fonctionnement biog6ochimique et l'6tat de sant6 de deux pessidres vosgiennes. Effet d'un amendement calci-magn6sien Thdse Doct. 3eme cycle, Univ. Nancy I,206 p
17- Nys C., 1987. Fonctionnement du sol d'un ecosysteme forestier Etude des modifications dues d la substitution d'une plantation depiceas commun (Picea abies ) d une for6t feuillue melangee. es Ardennes.Thdse. Doct. Univ. Nancy I.207p.
18- Nys C., 1989. Fertilisation d6p6rissement et production de l'epicea commun dans les Ardennes. Rev. For. Fr. 61 (4) :336-34.7
19- Persson T., Wir6n A. et Andersson S., 1990-1991. Effects of liming on carbon and nitrogen mineralisation in conifers forests Water, air, and soil pollution. 54: 351-364.
20- Picard J.F., Becker M. et Lebourgeois F., 1993. Modifications de la flore et de I'humus induites par un apport de calcium dans differents ecocystdmes forestiers du Nord- Est de la France. Forets et Amendements calcaires,INRA-CRF Nancy, 6l-74.
21- Ranger J., Discours D., Mohamed Ahmed D., Moares C., Dambrine E., Merlet D. et Rouiller J., 1993. Comparaison des eaux liees et des eaux libres des sols de 3 peuplements d'epicea (Picea abies Karst) des Vosges; Application d l'etude du fonctionment actuel des sols et consequences pour l'etat sanitaire des peuplements. Ann. Sci. For. 50:425-444.
22- Ranger J., Daldoum M.A. et Gelhaye D', 1994. Effet d'un amendement calco-magnesien associe ou non ir une fertilisation, sur le cycle biog{ochimique des elements nutritifs dans une plantation d'epicea commun (Picea abies Karst) deperissante dans les vosges. Ann. Sci. For. 51:455-475.
23-    Ulrich B., 1983. A concept of ecosystern stability and of acid deposition as driving force for destabilization. In : Effects of accumulation of air pollutants in forest ecosystems. B. Ulrich and J. Pankrath, eds., Reidel, Dordrecht ' l-29.
24- Ulrich B.. 1986. Die Rolle der Bodenversauerung beim Waldsterben Langfristige Konsequeruer und forstliche Moiglichkeiten Forstwiss. Central bl. 105: 42I-435.
25- Van Breemen N., Burrough P.A., Velthorst E.J., Van Dobben H', De Wit T., Ridder T.B. et Reijnder H.F.R., 1982' Soil acidification from atmospheric ammonium sulphate in forest canopy throughfall. Nature. 299 : 548-550.'
26- Van Breemen N., Mulder J. et Driscoll C.T., 1983. Acidification and alkanization of soils. Plant and Soil75: 283-305.
27- Weissen F. et Nys C., 1993. Role des amendements dans la lutte contre le deprrissement des peuplements forestiers. Foret et Amendements calcaires. INRA. Centre de Nancy 75-80.