مطالعه مقدماتی ریزش گل و میوه در بنه (Pistacia atlantica subsp. mutica)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

چکیده

بنه (Pistacia atlantica subsp. mutica) ازگونه‌های بومی ایران است که دامنه وسیعی از جنگل‌های تنک غرب، شمال غرب و دامنه‌های ارتفاعات مرکزی، جنوبی و شرقی کشور را فرا گرفته است. میوه این گونه گیاهی در اکثر سال‌ها اغلب پوک بوده و قبل از بلوغ کامل ریزش می‌کند. گرده‌افشانی در این گیاه به‌صورت باز بوده و توسط باد صورت می‌گیرد. در عرصه مورد مطالعه، درصد پایه‌های نر به ماده بین 30 تا 50است، ولی در عین حال، پایه های بارور ماده به‌صورت تناوبی و هر چند سال یک‌بار میوه تولید می‌کنند. در این آزمایش، علاوه‌بر گل‌ها، میوه‌ها نیز در زمان‌های 4 و 7 هفته پس از گرده‌افشانی مطالعه شدند. حدود 27تخمدان‌های 7 هفته‌ای، عقیم و به‌صورت کامل پارتنوکارپ بودند، ولی این نوع میوه‌ها تا زمان بلوغ میوه‌های سالم، به رشد و نمو خود ادامه دادند. 17از میوه‌ها در حالی‌که پوک بودند، دارای جنین نارس یا آندوسپرم نابالغ بودند. حدود 53% از گل‌ها نیز به‌علت نداشتن توان باروری کافی تا 4 هفته پس از مرحله گرده‌افشانی به مرور به‌صورت گلچه و یا میوه‌های ریز، ریزش کردند. این میوه‌ها از نظر رشد از میوه‌های سالم و همچنین میوه‌های پارتنوکارپ، بسیار کوچک‌تر بودند. اغلب این میوه‌ها از گل‌های پایین خوشه‌چه‌ها بودند. نارسایی‌های عدم وجود کیسه جنینی و یا تخریب آن از مشکلات رایج در نمونه‌های مذکور بود. دراین بررسی مشخص گردید که به‌طور کلی حدود 3 درصد گل‌های بارور شده دارای جنین سالم بوده و به مرحله بلوغ کامل رسیدند. اغلب گل‌ها تا 4 هفته پس از گرده‌افشانی به‌علت مشکل باروری و احتمالاً رقابت با میوه‌های قوی نوک خوشه‌ها از بین رفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A primary study on Flower and Fruit abscission in Pistacia atlantica subsp. mutica (Banah)

نویسنده [English]

  • Yahya Dehghani Shuraki
Scientific Board Member, Research Institute of Forests and Rangelaneds, Tehran, I. R. IRAN.
چکیده [English]

Banah (Pistacia atlantica subsp. mutica) is an Iranian endemic pistachio species located throughout the western, southern and central rocky highlands. Alternate bearing along with parthenocarp fruit production is a common specification of Pistacia species such as Banah. Normally, the rate of male to female individuals is 30-50%. In this study, open pollinated flower samples were collected at anthesis, four and seven weeks after. Flower and fruit samples were prepared to dye with aniline blue and tolueden blue O, respectively. seven-week-old ovules were empty (parthenocarp) grown up to fruit harvest periode. 17% of abnormal fruits were undertaken a sort of either disable embryo or abnormal andosperm leading to ernpty or half seeded fruits. A most conspicuous abortion was related to strile florets (50%) located in lower part of influoresence branchlets. Many of strile florets had no embryo sac or an empty one and/or an aborted embryo sac. Thus, about 3% of Banah pistils were normally fertilized and reached to mature stage as a viable fruit. In this research the pollen-pistil interaction in relation to abnormal fruit and flowers ending to abortion or abscision were studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pistacia atlantica subsp. mutica
  • parthenocarpy
  • empty female flowers, flower and fruit falling
1- دهقان‌شورکی، ی. 1380. باروری و تلقیح‌های درون‌گونه‌ای و بین ‌گونه‌ای در گونه پسته (Pistacia sp). نشریه تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران، 8: 41-66.
2- جوانشاه، ا. ا.، 1379. مطالعه بذردهی پسته (Pistacia vera L) و روش‌های به ‌تأخیراندازی آن به‌منظور جلوگیری از سرمازدگی بهاره. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، 114 صفحه.
3- مداح عارفی، Z، نصیرزاده، ع. ا. و میرزایی‌ ندوشن، ح.، 1381. بررسی در تنوع پایه‌های پدری و مادری گونه بنه (Pistacia atlantica). تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، زیر چاپ.
4- Alburquerue, N; Burgos, L. and Egea, J. 2000. Consequences to fertilization of the developmental stage of apricot ovule at anthesis. Journal of Horticultural Science and B iotechnology, 75(6): 662-666.
5- Dehghani Shuraki, Y. and Sedgley, M. 1997. Pollen tube pathway and stimulation of embryo sac development in Pistacia vera (Anacardiaceae). Annals of Botany, 79:361-369.
6- Dehghani Shuraki, Y. 1995. Pollen tube growth and fruit development of Pistacia. Ph.D. thesis, 155 pp.
7- Dehghani Shuraki,Y. and Sedgley, M. 1996. Fruit development of Pistacia vera (Anacardiaceae) in relation to embryo abortion and abnormalities at maturity. Australian Journal of Botany, 44: 35-45.
8- Ehrlen, J. 1991. Why do plants produce surplus flowers? A reserve-ovary model. The American Naturalist, 138(4): 918-933.
9- Heslop-Harison, Y. and Shivanna, K.R. 1977. The receptive surface of the angiosperm stigma. Annals of Botany, 41:1233-1258.
10- Muller, W.C. and Greenwood, A.D. 1978. The ultrastructure of phenolic storing cells fixed with caffeine. Journal of Experimental Botany, 29:757-764.
11- Oukabili, A.; Lansari, A.; Wallali, D. L.; Abousalim, A. and Michaux-Ferrier, N. 2000. Self and cross pollination effects on pollen tube growth and fertilization in self-compatible almond (Prunus dulcis), Tuono. Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 75(6):739-744.
12- Madden, G.D. and Sparks, D. 1985. Pistillate flower and fruit abortion in pecan as a function of cultivar, Time and pollination' Journal of American Society for Horticultural Science, 110(2): 219-223.
13- Vithanage, H.I.M.V. and McE. Alexander, 1985. Synchronous flowering and pollen storage techniques as aids to artificial hybridization in pistachio (Pistacia spp.) Journal of Horticultural Science, 60: 107-113.
14- Wang, J.; Horiuchi, S. and Matsui, H. 1993. A histological study of seedlessness in seedless grapes. Journal of Japanese Society for Horticultural Science, 62(1): 1-7.