مناسب‌ترین زمان کاشت بذر سدروس دئودارا (Cedrus deodara G. Don) برای تولید کمی و کیفی نونهال‌ها در خزانه

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس اداره کل منابع طبیعی ساری

2 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده

 هدف از اجرای این تحقیق تعیین اثر تاریخ کاشت بذر سدروس دئودارا (Cedrus deodara G. Don) بر کمیت و کیفیت تولید نونهال آن در خزانه بوده است. آزمایش به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 6 تکرار و 6 تیمار بوده است که در طول چهار سال انجام گردید. نتایج بدست آمده آشکار می‌کند که:
1- تاریخ کاشت، سال اجرای تحقیق و اثر متقابل بین آنها بر تعداد بذرهای جوانه زده (پنجاه روز پس از کاشت) تفاوت معنی‌داری دارند (0/01<P).
2- تاریخ کاشت، سال اجرای تحقیق و اثر متقابل بین آنها بر تعداد بذرهای جوانه‌زده (هفت ماه پس از کاشت) تفاوت معنی‌داری داشته است (0/01<P).
3- تاریخ کاشت، سال اجرای تحقیق و اثر متقابل بین آنها بر متوسط ارتفاع نونهال‌ها (هفت ماه پس از کاشت) تفاوت معنی‌داری داشته است (0/01<P)
4- تاریخ کاشت، سال اجرای تحقیق و اثر متقابل بین آنها بر فراوانی طبقات کیفی نونهال‌های حاصل از کاشت بذر سدروس دئودارا در خزانه (بعد از هفت ماه) تفاوت معنی‌داری را نشان می‌دهند (0/01<P).
5- تیمارهای کاشت 15 و 5 اسفند ماه مناسب‌ترین زمان کاشت را به لحاظ تعداد بذرهای سبز شده و کیفیت نونهال‌های سبز شده نشان می‌دهند. پس از آن به‌ترتیب تیمارهای کاشت 25 اسفند و 5 فروردین ماه و سپس تیمارهای 15 و 25 فروردین ماه قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different sowing dates on quantitative and qualitative production of (Cedrus deodara G. Don) seedlings in nursery.

نویسندگان [English]

  • Sayyed Ali Reza Mousavi Garmestani 1
  • Shirzad Mohammadnejad Kiasari 2
1 Forest Expert, Sari General Direction of Natural Resources, Sari, I.R. IRAN.
2 Scientific Board Member, Mazandaran Agriculture and Natural Resources, Research Center, Sari, I. R. IRAN.
چکیده [English]

The objective of this study was to find out the most suitable date of seed sowing in view point of seed germination and quantitative and qualitative growth of (Cedrus deodara) seedlings in forest nursery. The experiment was conducted, using randomized complete blocks design with six replicates and six treatments and repeated for four years. The results were as follows:
1- Sowing date, year of experiment and their interaction had significant effects (P<0/01) on number of germinated seeds, 50 days and seven months after sowing date.
2- Sowing date, year of experiment and their interaction had significant effects (P<0/01) on average height of seedlings, seven months after sowing date.
3- The best moderate and worst dates of seed sowing, in view points of seed germinated numbers and seedling quality were as follows:
Best: 5 th March - 24 th february.
Moderate: 15 th - 25 th March.
Worst: 04 th - 14 th April.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cedrus deodara
  • seed sowing
  • germination
  • Seedling
  • quality
1- آ. گومز، کوآنچای و آرتور آ. گومز، ترجمه عزت‌ا... فرشادفر، 1369. طرحهای آماری برای تحقیقات کشاورزی، انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، 828 صفحه.
2- براور، والتر و آدولف اشتلین، ترجمه اسدا... حجازی، 1372. کلید بذرشناسی
(جلد دوم)، انتشارات جهاد دانشگاهی ماجد، 1507 صفحه.
3- جزیره‌ای، م. ح.، 1374. نقش درخت جنگلی در شهرسازی، فصلنامه علمی فضای سبز، سازمان پارکها و فضای سبز تهران، ص: 13- 8.
4- دهبندی، ع. ر. و محمدنژاد کیاسری، ش.، 1380. بررسی مقدماتی پولمان سدروس دئودارا در ایستگاه تحقیقات پاسند، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
8 (1): 49-39.
5- زارع، ح.، 1380. گونه‌های بومی و غیر بومی سوزنی برگ در ایران، انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، شماره 193، 133 صفحه.
6- عباسی، ح.، 1375. جزوه درخت‌شناسی (مقطع کارشناسی)، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 113 صفحه.
7- لامپتر، ویل هلم، ترجمه اسدا... حجازی، 1373. تکنولوژی بذر، انتشارات دانشگاه تهران، 442 صفحه.
8- موسوی، س. ع. ر و شیرزاد محمد نژاد کیاسری، 1379. بررسی نحوه رویانیدن بذر سدروس دئودارا در خزانه، پژوهش و سازندگی، 13(2): 35-32.
9- Arutyunan, LV., 1976. cedrus deodara in (Soviet) Armenia. Byulleten. Glavnogo botanicheskogo sada, No.94: 29-32.
10- Bhardwaj, S; shamet, Gs; Chauhan, PS & Mishra, VK., 1986. Nursery and plantation technology of chir (Pinus roxburghii) under solan conditions of himachal pradesh. Himachal journal of agriculture research, No.12 (1), 15-21.
11- Blomme, R. & Degeyter, l., 1978. Problem in germination of seeds of Cedrus deodara. Verbondsnieuws voor de belgishe sierteelt, 22 (14), 483-485.
12- Chandra, JP. & A, Ram. 1980. Studies on depth of sowing deodar (Cedrus deodara) seed. Indian forester, No.106:(12), 852-855.
13- Dudarev, AD; Dusha, VI; Kosarev, NG & VV. Uspenskii, 1976. Productivity of plantations of cedrus deodara and cryptomeria japonica on the black sea coast of the Caucasus. Les taksatsiya i lesoustroistvo mezhruz nauch, No.3: 161-146.
14- Heaton, R.J., 2000. The silviculture, nutrition and economics of short rotation willow coppice in the uplands of mid-wales, phd thesis, university of wales, 212pp.
15- Jill, B; Kathy, H; Rose, E; Bernard, R & P, James. 2001. Temperature effect on longleaf pine seed germination at a container nursery. USDA forest service national tree seed labaratory, Usa, Middle Jeorgia, 43pp.
16- Lyapora, I., 1992. Growth of seedlings of Cedrus deodara and Betula pendula as function of the duration of simulated soil drowght, nauka za gorata, No.20(1): 44-49.
17- Magnani, G., 1975. Susceptibility of some species of conifers to diseases in seedbeds, cellulose-e-carta,No.26(10): 19-25.
18- Rajkhowa, S., 1966, The effect of inorganic fertilizers on the growth of Cedrus deodara, Indian forester, No.92(5): 596-598.
19- Sklonnaya, Lu. & LA, Ruguzov. 1989. The cycle of development of the reproductive structures in Cedrus deodera, Byulleten Glavngo Botanicheskogo Sada, No.153: 90-96.
20- Tomasevski, S., 1952. Autumn sowing of Pinus halepensis, Pinus nigra and Cupressus sempervirens in the nursery, Sum list, No. 76: 164-167.
21- Vela, G & S, Hernandez. 1968. Influence of direct sunlight on the growth of nursery plants of (Pinus montezum) and Pinus patula. Bol tec inst nac invest for Mexico, No.22, 150pp.
22- Virendra, S., Sah, VK; Singh, AK & V, Singh. 1992, Effect of cone diameter on seed yield. Moisture content and germination in Himalayan edar. Indian journal of forestry. No.15(4): 335-338.
23- William, M.G., 1998. All season seedling planting trail (1987-1992). Management notes, Canada, D.E.I. department of agriculture and forestry, forestry division, No.14: 1-23.
24- Wang, XH., 1985. Nursery trails with introduced Cedrus deodera seed. Forest science and technology linye keji tongxun, No.2: 1-2.