مطالعه سازگاری چند گونه سوزنی برگ در استان همدان

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد منابع طبیعی عضو هیأت علمی مرکز آموزش عالی همدان (شهید مفتح).

2 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی منابع طبیعی استان همدان

3 کارشناس منابع طبیعی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان.

چکیده

در این مقاله، سازگاری 13 گونه و واریته مختلف سوزنی برگ کاشته شده در سال 1380، در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی در اقلیم نیمه خشک و خیلی سرد همدان بر روی خاک عمیق آبرفتی با بافت شنی لومی و 65/7=pH مورد بررسی قرار گرفت. مشخصه‌های درصد زنده‌مانی، رشد طولی و میانگین رشد طولی سالیانه در سال کاشت و بعد در سال 1384 مورد اندازه‌گیری و ارزیابی قرار گرفت.
نتایج تجزیه واریانس حاکی است که گونه‌های ارس، نوش، کاج تهران، کاج جنگلی و سرو نقره‌ای و چهار واریته از کاج سیاه با بیش از 86 درصد زنده‌مانی سازگارترین و گونه‌های پیسه آ و سدروس با کمتر از 40% زنده‌مانی سازگاری قابل قبولی نداشتند. تفاوتهای موجود از نظر آماری در سطح 5% معنی دار بودند. آزمون دانکن نشان داد که در کاج تهران با حدود 190 درصد میانگین رشد طولی سالیانه در صدر جدول طبقه بندی و گونه‌های پیسه‌آ و سدروس با 37 درصد میانگین رشد طولی سالیانه در پایین ترین حد طبقه بندی قرار گرفتند.
با توجه به نتایج بدست آمده و اهداف مورد انتظار کاشت گونه‌های سرو نقره‌ای، نوش و واریته کاج سیاه اتریش برای مراحل بعدی توصیه می شوند. در مورد سایر گونه‌ها بررسی بیشتری باید صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on adaptability of different coniferous species at Hamadan province of Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Farrokhnia 1
  • Ghasem Asadian 2
  • Mostafa Zarei 3
1 Member of Scientific Board, Hamadan Institute of Technology (Moffateh)
2 Member of Scientific Board, Agricultural & Natural resources Research Center of Hamadan province, Hamadan, Iran
3 Forest expert, Agricultural & Natural Resources Research Center of Hamadan province, Hamadan, Iran.
چکیده [English]

The aim of the research was to study the adaptability of 13 needleleaved species and provenances under semi-arid and severe cold climate of Hamadan province of Iran on deep alluvial and light textured (Sandy loam) soils (pH= 7.65). The trail was conducted in 2001 under randomized complete blocks design and was harvested in 2005, using 13 treatments, including Juniperus virginiana, Thuja orientalis, four provenances of Pinus nigra, P.eldarica, P. sylvestris, two provenances of Cupressus arizonica, two provenances of Picea abies and Cedrus deodara at spacing of 3 × 3 m.The result showed that J.virginiana, B. orientalis, P. eldarica, P.sylvestris, C.arizonica andfour prevanances of P. nigra were the most adaptable species (>86% survival), whereas P.abies and C.deodora were the worst adaptable species (<40% survival). The species differed significantly in respect to survival and height growth at 5% error. The greatest and the lowest values of height growth belonged to P.eldarica and P.abies, respectively. Based on the results and aims of the study, it could be concluded that the species C.arizonica, B.orientalis and P. eldarica are appropriate species for forest plantation, but the other species need further more studies. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adaptation
  • Conifers
  • Growth
  • Hamadan
  • survival
- ابراهیم زاده، ح. و صادقی،ح. 1376. بررسی مقدماتی رزین‌ها در کاج تهران و کاج سیاه. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 4: 65-50.

- اشرف ریاحی، ع. 1362. مطالعات خاکشناسی تفصیلی اراضی حومه همدان (طرح آبشینه). موسسه تحقیقات خاک و آب ، نشریه 635، 45 صفحه.

- ثاقب طالبی، خ. و دستمالچی، م.1376. تحقیقات سازگاری درختان غیربومی در استان گیلان. نتایج آزمایشهای سازگاری گونه‌های درختی(پهن برگان). موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، نشریه 168: 1-75.

- جزیره ای، م.ح.1380. جنگل کاری در خشکبوم.انتشارات دانشگاه تهران، 2476، 458 صفحه.

- دستمالچی، م. و ثاقب طالبی، خ. 1376. تحقیقات سازگاری درختان غیر بومی در استان گیلان. نتایج آزمایشهای سازگاری گونه‌های درختی (سوزنی برگان). موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، نشریه 168: 76-136.

- دهبندی،ع. و محمد نژاد کیاسری، ش. 1380. بررسی مقدماتی توده دست کاشت سدروس دئودار در ایستگاه تحقیقاتی پاسند. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، سال هشتم، شماره اول: 49-39.

- رضائی، ع. و موسوی. س. ع. 1384. ارزیابی مقدماتی استقرار درختان مقاوم در منطقه نیمه خشک گرابسر. مجله پژوهش و سازندگی، 66: 95-89.

- سردابی، ح. 1377. بررسی سازگاری گونه‌های مختلف اکالیپتوس و کاج در مناطق ساحلی و کم ارتفاع شرق استان مازندران. موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، نشریه 193، 133 صفحه.

- سیاهی پور، ذ.، رستمی، ت.، ثاقب طالبی، خ. و طاهری، ک. 1381. بررسی میزان موفقیت Picea abies در جنگلکاریهای استان گیلان. موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، نشریه 312، تحقیقات جنگل و صنوبر 10: 53-1.

- فتاحی، م. 1373. بررسی سوزنی برگان غیر بومی سازگار در کردستان. موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، نشریه 109، 54 صفحه.

- گرجی بحری، ی. و قلی زاده، م. 1376. مطالعه درخت نوئل (Picea abies) در جنگلکاری آزمایشی منطقه سنگده مازندران. مجله پژوهش و سازندگی، 37: 28-21.

- مرتضوی جهرمی، س. م. 1373. معرفی گونه‌های سازگار اکالیپتوس در مناطق غربی استان فارس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، نشریه 99، 71 صفحه.

- همتی، 1. 1375. نتایج نهایی سازگاری گونه‌های اکالیپتوس و اکاسیا در استان کرمانشاه. موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، نشریه 152، 63 صفحه.

- Christopher, B. 1996. Encyclopedia of garden plants. Dorling, Kindersley Book, London, 1071p.

- Kazimirova, R. and Kuzentso, S . 1984. Influence of edaphic condition on the growth of Cedar in Crima. Bullten Glavanogo Botaniches kogo sada.132: 19-25.

- Otsamo, A., 2001. Forest plantation on Imperata grassland in Indonesia – establishment, silviculture and utilization potential. Univ. Helsinki, Tropical forestry Rep. 23. 85p.