ارزیابی نرخ تولید چوب در حمل و نقل اولیه و ثانویه در جنگل حوزه نکاچوب

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

خروج گرده‌بینه از جنگل شامل دو مرحله، حمل گرده‌بینه به‌وسیله اسکیدر از محل قطع تا کنار جاده‌های جنگلی (حمل‌‌ و نقل اولیه) و حمل گرده‌بینه‌های جمع‌آوری شده در دپوی کنار جاده‌های جنگلی به‌وسیله کامیونها و تریلی‌های چوبکش به محل کارخانه (حمل ‌و نقل ثانویه) می‌باشد. هدف از این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر در تولید و زمان چوبکشی می‌باشد. در اثر کاهش زمان چوبکشی، هزینه‌های خروج چوب در جنگلهای تحت مدیریت شرکت نکاچوب کاهش خواهد یافت. در این مطالعه ضمن مشخص نمودن اجزای کار چوبکشی، تعداد 45 نمونه (نوبت چوبکشی) برای اسکیدر تاف و60 نمونه برای تریلی‌های چوبکش مورد زمان‌سنجی قرارگرفت. برای مراحل مختلف, زمان‌سنجی به‌روش زمانهای پیوسته انجام گردید. با تجزیه و تحلیل داده‌ها، مدل ریاضی پیش‌بینی زمان چوبکشی به‌وسیله اسکیدر تاف به‌صورت تابعی از متغیرهای فاصله چوبکشی، شیب طولی مسیرچوبکشی، تعداد و حجم گرده‌بینه و زمان چوبکشی به‌وسیله تریلی‌های چوبکش در هر نوبت ارائه گردیده است. با محاسبات مربوط مشخص شد که مدلهای ارائه شده دارای اعتبار لازم برای پیش‌بینی زمان چوبکشی به‌وسیله اسکیدر تاف و تریلی‌های چوبکش بوده و در نتیجه با محاسبه زمان چوبکشی، هزینه چوبکشی قابل محاسبه می‌باشد. میزان تولید چوب با توجه به مطالعات انجام شده در چوبکشی به‌وسیله اسکیدر تاف 26/10 مترمکعب و حمل چوب به‌وسیله تریلی‌های چوبکش 79/5 مترمکعب در ساعت به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of wood productivity rate in primary and secondary transportation in Nekachub region

نویسنده [English]

  • Ali Eghtesadi
Assis. Prof., Research Institute of Forests and Rangelands
چکیده [English]

Wood transportation from cutting areas to saw mills includes two phases; 1) transport of logs from cutting areas to road side (primary transportation) by skidder and 2) wood hauling by logging tracks from road side to saw mills (second transportation). The goal of the current study was to evaluate the total time skidding and wood transportation and production rate of skidder and logging trucks and effective factors of logging operation in Nekachoub area, north of Iran. In this study, based on data from continuous time studies for different phases, 45 and 60 turns were recorded on skidder and logging trucks, respectively. Collected data were analyzed by mathematical model of skidding time by TAF skidder, including winching distances, slope, number and volume of logs and hauling time, hauling distances, number and volume of logs. The results showed that submitted models were valid for skidding and hauling times. Thus, logging cost would be calculated. In this research, production rate for TAF skidder, wood transportation by logging trucks from road side (landing in forest) to saw mill depot by truck were 10.26 m³/hr and 5.79 m³/hr, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TAF Skidder
  • machine rate
  • model of skidding turns time
  • wood transportation
  • logging
- اقتصادی، ع.، 1370. فواصل اقتصادی کشیدن و حمل و نقل گرده‌بینه در حوزه نکاچوب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده منابع طبیعی کرج. دانشگاه تهران. 133 صفحه.

- جورغلامی، م.، 1384. ارزیابی کارائی، نرخ تولید و هزینه دو نوع ماشین ‌چوبکشی بزرگ و کوچک مقیاس (مطالعه موردی تاف و تیمبرجک). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده منابع طبیعی کرج. دانشگاه تهران. 112 صفحه.

- زبیری، م.، 1373. آماربرداری در جنگل. انتشارات دانشگاه تهران. 401 صفحه.

- سبحانی، ه. و قاسم‌زاده، ر.، 1368. بررسی عوامل مؤثر بر یک ماشین چوبکش چرخ لاستیکی، مجله منابع طبیعی ایران، شماره 43: 64-53.

- سبحانی، ه.، 1377. بررسی لزوم کاربرد سیستم کابل هوائی. مجله منابع طبیعی ایران، (1)15: 97-87 .

- فقهی، ج.، 1368. ارزشیابی دو سیستم مکانیزه بهره‌برداری جنگل. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده منابع طبیعی کرج. دانشگاه تهران. 135 صفحه.

-  مدینه‌ای، ض.، 1367. طرح تجدید نظر جنگلداری دارابکلا. اداره کل منابع طبیعی منطقه ساری. 85 صفحه.

- مصطفی‌نژاد، س.ر.، 1385. مقایسه کشیدن چوب به بالا و پائین دامنه با اسکیدر در طرح جنگلداری نکا-ظالمرود.، مجله منابع طبیعی ایران، (2)59: 411 - 403.

- نقدی، ر.، 1383. بررسی عملکرد (تولید و هزینه) اسکیدر چرخ لاستیکی تیمبرجک مدل  450Cدر جنگلهای حوزه شفارود گیلان. مجله منابع طبیعی ایران. (4)57: 686 - 675.

- Adams,T.C., 1965. High-lead logging cost as related to log size and other variables. USDAForest Serv. Res. Pap. NorthwestForest and Range Exp. Stn., Portland, Oreg. PNW- 23,38p.

- Brown, M. D, Guimier, S., Mercier, Y. Proven, H and Turcotte, P., 2002. Multi DAT and Opti-Grade: Two knowledge- based electronic solutions for managing forestry operation more efficiently. In: Kellogg, L. B, Spong and P, Licht., (eds.) Proceedings of the wood for Africa Forest engineering conference,. South Africa, 2-3 July, 2002: 45-49.

- Heinemann, H. R., 2004. Forest operation under mountainous conditions. In: J. Burley, Evans and J, Youngquist., (eds.). Encyclopedia of forest sciences, Elsevier Academic Press: Amsterdam,: 279-285.

- Hill, S., 1992. Downhill extraction with a D5H grapple tracked skidder. Logging industry research organization, New Zealand, 17(3): 7 P.

- Lanford, B.L., Sobhany, H. and Stokes, B.J., 1986. Tree-Length loading production rates for southern pine. Forest prod. J., 33(10): 43-46.

- Stenzel, G., 1972. Logging and Pulp Wood Production. Wiley Interscience Publication. 453p.

- Sundberg, U., 1963. Some views on the theory of planning a forest road network in non-alpine regions. Log/Symposium /1.16, 13 P.