مقایسه سودآوری صنوبرکاری باکلن 55/69 دلتوئیدس و شالیکاری (مطالعه موردی: بخش ضیابر استان گیلان)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا

2 دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان

چکیده

در سالهای اخیر عده‌ای از کشاورزان در استان گیلان اقدام به کشت صنوبر به‌عنوان جایگزین کشت برنج می‌کنند. هدف این تحقیق، ارزیابی اقتصادی صنوبرکاری و مقایسه آن با کشت برنج در استان گیلان می‌باشد. به‌منظور انجام این پژوهش، داده‌های مربوط به هزینه‌ها و درآمدهای شالیکاری و صنوبرکاری برای یک دوره 8 ساله از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شد. برای ارزیابی اقتصادی بین این دو نوع کاربری، سود خالص سالیانه محاسبه شد. بدین جهت درآمد حاصل از برداشت نهایی درختان صنوبر در سال هشتم از هزینه‌های صنوبر‌کاری و هزینه‌های سالیانه کشت کسر و سود خالص سالیانه بدست آمد. سپس نتایج آن با سود خالص سالیانه حاصل از شالیکاری به‌ازای هر هکتار مقایسه شد. نتایج نشان داد که درآمد خالص حاصل از صنوبرکاری تقریباً بیش از دو برابر شالیکاری است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Profitability comparison of poplar plantation with Populus deltoides clone 69/55 in comparison with paddy field (Case study: Ziabar district in Guilan province)

نویسندگان [English]

  • Soleyman Mohammadi Limaei 1
  • Teymour Rostami Shahraji 2
  • Akbar Deldari 3
1 Faculty of Natural Resources, University of Guilan
2 Associate Prof., Faculty of Natural Resources, University of Guilan
3 M.Sc. of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Guilan
چکیده [English]

Recently, local farmers prefer to convert their paddy field to poplar plantation in the Guilan province. The aim of this research was economically evaluation of poplar plantation compare to paddy field in the Guilan province. In order to fulfill this project, cost and revenue data of plantation and paddy field has been collected via questionnaire. Net profit has been calculated for plantation and paddy field during 8 years. Revenue obtained from final harvesting has discounted from plantation and annual cost, and then the result was compared with annual net profit of paddy field per hectare. The results indicated that annual net profit of plantation is almost two times more than paddy field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economics evaluation
  • poplar plantation
  • annual net profit
  • Paddy Field
- اسدی، ف.، 1383. بررسی علل اقتصادی- اجتماعی کاهش سطح صنوبرکاریها در منطقه زنجانرود. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، 109 صفحه.
- بی‌نام، 1379. طرح جنگل‌کاری جنگلهای دست‌کاشت شاندرمن، شیخ‌نشین، نرگستان، فرفکل و چوبر. شرکت سهامی جنگل شفارود، 98 صفحه.
- بی‌نام، 1380. برنامه پرورشی مهویزان (جنگل‌کاری جلگه‌ای حوزه شرکت شفارود). شرکت سهامی جنگل شفارود، 53 صفحه.
- بی‌نام، 1389. شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، (www.cbi.ir) تاریخ دسترسی: مهر 1389.
- ضیایی ضیابری، س.ف.، 1375. آشنایی با کمیسیون بین‌المللی صنوبر (IPC). پژوهش و سازندگی،          30: 28-20.
- محمدی لیمائی، س.، 1389. پیش‌بینی قیمت چوب صنوبر در استان گیلان. دهمین همایش علمی- پژوهشی دانشگاه گیلان (18 تا 20 اردیبهشت 1389).
- مسیب‌نژاد، ا.، رستمی شاهراجی، ت.، کهنه، ا. و پوربابایی، ح.، 1386. ارزیابی وضعیت موجود جنگل‌کاریهای پهن‌برگ بومی در شرق گیلان. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 15 (4): 319-311.
- همتی، ا. و مدیررحمتی، ع.، 1384. اثر فاصله کاشت بر تولید در هکتار ارقام مختلف صنوبر P. nigra L.. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 13 (3): 352-343.
- Dickman, D.I. and Stuart, K.W., 1983. The Culture of Poplars. Dept. of Forestry, Michigan State University, USA, 168 p.
- Gonzales, J.M., 1986. Plantation Agriculture and Social Control in Northern Peru, 1875-1933. Journal of Latin American Studies, 8 (1): 205-207.
- Misra, K.K., Rai, P.N. and Jaiswal, H.R., 1996. Effect of spacing and plant density on the growth of poplar (Populus deltoides Bartr. Ex Marsh). Indian Forester, 122 (1): 65-68.
- Ranasinghe, O.M.S.H.K. and Mayhead, G.J., 1990. The effect of Intercropping Populus 'RAP’ with Beans. Forestry, 63 (3): 271-277.
- Swamy, S.L., Mishra, A. and Puri, S., 2006. Comparison of growth, biomass and nutrient distribution in five promising clones of Populus deltoides under an agrisilviculture system. Bioresource Technology, 97: 57-68.
- Tonts, M., Campbell, C. and Black, A., 2001. Socio-economic impacts of farm forestry. RIRDC Publication No. 01/45. Kingston: Rural Industries Research and Development Corporation, 45 p.
- Yaron, G., 2001. Forest, Plantation Crops or Small-scale Agriculture? An Economic Analysis of Alternative Land Use Options in the Mount Cameroon Area. Journal of Environmental Planning and Management, 44 (1): 85-108.