نتایج مقدماتی استفاده از روش نمونه‌برداری شاخسار تصادفی به‌منظور برآورد زی‌توده اندام‌های هوایی درختان دست‌کاشت توت و اقاقیا در منطقه فولاد مبارکه

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

2 استادیار، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه برآورد زی‌توده، کاربردهای تحقیقاتی و اجرایی بسیاری در علوم جنگل دارد. یکی از روشهای برآورد زی‌توده درخت، ‌روش نمونه‌برداری شاخسار تصادفی (Randomized Branch Sampling) است. در تحقیق حاضر، این روش نمونه‌برداری معرفی و صحت برآورد زی‌توده با این روش برای 5 اصله درخت از دو گونه توت (Morus alba) و اقاقیا (Robinia pseudoacacia) به‌تفکیک زی‌توده تاج و کل در جنگل‌کاریهای فولاد مبارکه در منطقه نیمه‌خشک اصفهان بررسی شد. زی‌توده واقعی با وزن کردن کامل و زی‌توده برآوردی با روش نمونه‌برداری شاخسار تصادفی بدست‌آمد و با آزمون t جفتی مقایسه و اریبی و اریبی نسبی برآورد نیز محاسبه گردید. نتایج بدست ‌آمده نشان داد که اختلاف زی‌توده اندازه‌گیری شده و برآوردی برای کل درخت و تاج آن در هر دو گونه از نظر آماری معنی‌دار نیست. اریبی نسبی برآورد زی‌توده بین 3/3 تا 6/7 درصد بدست آمد. اگرچه تعداد 5 نمونه برای معرفی یک روش، از لحاظ آماری کم به‌نظر می‌رسد و این مقاله نتایج مقدماتی روش نمونه‌برداری شاخسار تصادفی را ارائه می‌کند، اما براساس نتایج این تحقیق، این روش صحت بسیار خوبی برای برآورد زی‌توده درخت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preliminary results of estimating above- ground biomass using Randomized Branch Sampling method for planted Mulberry and Black Locust in Mobarakeh Steel region

نویسندگان [English]

  • Seiavosh Bakhtiarvand Bakhtiari 1
  • Hormoz Sohrabi 2
1 M.Sc. Student of Forest Science, Faculty of Natural Resource and Earth Science, University of Shahrekord
2 Assistant Prof., Faculty of Natural Resource and Marine Science, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Estimation of biomass has many applications in forestry practices and researches. Randomized Branch Sampling (RBS) is one of the methods, which is used for estimating tree biomass. In this research, RBS method was introduced and the accuracy of biomass estimation was tested for total and crown biomass of 5 trees in the plantations of two species including Mulberry (Morus alba) and Black Locust (Robinia pseudoacacia). The plantations are located in Mobarake Steel Complex area in the semi-arid regions of Esfahan province in Iran. Actual biomass was measured by weighting all tree components and estimated biomass was calculated by RBS method. Actual and estimated biomass was compared by paired t –test. Results showed that there is no significant difference between crown and total amount of actual and estimated biomass for both species. Relative bias varied between 3.3 to 7.6 percent. Although results of this research by cutting 5 trees seem to be Preliminary, this research showed that RBS method can be considered as an accurate method for estimating tree biomass.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Randomized Branch Sampling
  • above- ground biomass
  • Mulberry
  • Black locust
  • Mobarake Steel Complex
- بی‌نام، 1371. طرح جامع و تفصیلی لنداسکیپ مجتمع فولاد مبارکه. شرکت فولاد مبارکه اصفهان، 227 صفحه.
- Gregoire, T., Valentine, H. and Furnival, G., 1995. Sampling methods to estimate foliage and other characteristics of individual trees. Ecology, 76: 1181-1194.
- Good, N., Paterson, M., Brack, C. and Mengersen, K., 2001. Estimating tree component biomass using variable probability sampling methods. Journal of Agricultural, Biological and Environmental Statistics, 6: 258-267.
- Jessen, R.J., 1955. Determining the fruit count on a tree by randomized branch sampling. Biometrics, 11: 99-109.
- Jorge, C. and Saborowski, J., 2005. Comparison of randomized branch sampling with and without replacement at the first stage. Silva Fennica, 39 (2): 201-216.
- Peper, P. and Mcpherson, G., 1998. Comparison of four foliar and woody biomass estimation methods applied to open-grown deciduous trees. Journal of arboriculture, 24: 191-200.
- Snowdon, P., Raison, J. and Eamus, D., 2002. Protocol for sampling tree and stand biomass. Australian Greenhouse Office Publication, 67 p.
- Valentine, H., 2002. Randomized branch sampling. Encyclopedia of environmetrics, Vol. 3, John Wiley and sons publication, 1896 p.
- Valentine, H. and Hilton, S., 1977. Sampling Oak foliage by the randomized-branch method. Canadian Journal of Forest Research, 7: 295-298.
- Valentine, H., Tritton, M. and Furnival, G., 1984. Subsampling trees for biomass, volume or mineral content. Forest Science, 30: 673-681.