بررسی خصوصیات کمی 5 کلن صنوبر Populus nigra با مبدأ ترکیه در منطقه کرج

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

2 دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، ساری

چکیده

در این تحقیق میزان تولید چوب 5 کلن از صنوبرهای کشور ترکیه در شرایط اقلیمی کرج مورد بررسی قرار گرفت. از هر کلن تعداد 75 اصله نهال یکساله در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی در اسفندماه 1375 در اراضی مرکز تحقیقات البرز کرج کاشته و به‌مدت ده سال مورد مطالعه قرار گرفت. در پایان هر فصل رویش، قطر در ارتفاع برابرسینه و نیز ارتفاع درختان اندازه‌گیری و سپس نسبت به محاسبه حجم کل، رویش جاری و متوسط رویش حجمی کلن‌ها اقدام گردید. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که از میان کلن‌های بررسی شده، کلن Populus nigra 62.154 با میانگین قطر 5/20 سانتی‌متر و ارتفاع 67/14 متر از بیشترین میزان قطر و ارتفاع برخوردار بوده است. بیشترین میزان متوسط رویش حجمی را نیز کلن Populus nigar 62.154 با 85/26 و کمترین آن را کلن Populus nigra 62.127 با 71/18 مترمکعب در هکتار و در سال داشتند، اما از نظر آماری بین کلن‌های مورد بررسی در رابطه با متوسط رویش حجمی، اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. بررسی رویش جاری کلن‌ها نشان داد که حداکثر رویش آنها در سالهای 1382 تا 1385 انجام شده، به‌طوری ‌که در کلن‌های مختلف از 22/68 تا 51/75 درصد از کل رویش ده ساله طی این سالها انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Growth characteristics of 5 black poplar (Populus nigra) clones with Turkish origin in Karadj area

نویسندگان [English]

  • Ra'tollah Ghasemi 1
  • Ali Reza Modir Rahmati 2
  • Farhad Asadi 3
1 Senior research expert, Research Institute of Forests and Rangelands
2 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands
3 Assistant Prof., Agricultural and Natural Resources Research Center of Mazandaran province
چکیده [English]

In this study, wood yield of five poplar clones with Turkish origin were investigated in Karadj. Seventy five young trees (one year old seedling) from each clone were planted in a randomized complete block design on March 1996 in Alborz Research Center at Karadj. Diameter at breast height and height of trees were measured at the end of each growing season. Total volume, volume increment and annual current volume were calculated for each clone. Among the studied clones, Populus nigra 62.154 had the highest diameter and height with 20.5 cm and 14.67 m, respectively. The clone P.nigra 62.154 with 26.85 m³/ha/y showed the maximum annual volume increment, while Populus nigra 62.127 showed the lowest annual volume increment with 18.71 m3/ha/y. There was no significant difference among studied clones in term of volume increment. The results indicated that the maximum yield growth was obtained in the period of 2003 to 2006, in which 68.22 to 75.51 percent of total growth has been occurred.

کلیدواژه‌ها [English]

  • black poplar
  • wood production
  • Growth
  • Karadj
- بزرگمهر، ع.، 1386. گزارش نهایی طرح سازگاری ارقام مختلف صنوبر در ایستگاه تحقیقات کهنه‌کن بجنورد. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، 59 صفحه.

- دانشور، ح.، 1384. گزارش نهایی طرح سازگاری ارقام مختلف صنوبر در ایستگاه تحقیقات شهید فزوه اصفهان. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، 80 صفحه.

- سالاری، ا.، 1376. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی بررسی سازگاری ارقام مختلف صنوبر در شرایط اقلیمی ارومیه. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، 41 صفحه.

- قاسمی، ر. و مدیررحمتی، ع.، 1382. آزمایش سازگاری و بررسی میزان تولید چوب کلن‌های مختلف صنوبر (کلن‌های تاج‌بسته) در منطقه کرج. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 11 (3): 390-359.

- گودرزی، غ.، مدیررحمتی، ع.، زاهدی‌پور، ح. و قاسمی، ر.، ‌1388. بررسی سازگاری 21 کلن صنوبر تاج‌بسته در استان مرکزی. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 17 (4): 664-650.

- نوری، ف.، مدیررحمتی، ع. و همتی، ا.، 1385. بررسی سازگاری 10 کلن صنوبر تاج‌بسته Populus nigra در استان کرمانشاه به‌منظور معرفی برترین آنها. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 14 (4): 291-278.

- نوری، ف.، اسدی ف. و مدیررحمتی، ع.، 1388. بررسی مشخصات رویشی و چوب تولیدی 10 کلن صنوبر تاج‌بسته Populus nigra در دور دوم بهره‌برداری در کرمانشاه. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 17 (4):   543-534.

- همتی، ا. و مدیررحمتی، ع.، 1381. گزارش بررسی سازگاری و میزان تولید ارقام مختلف صنوبر در اراضی شرکت صنایع کاغذ غرب (کرمانشاه). تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 8: 86-59.

- یوسفی، ب. و مدیررحمتی، ع.، 1386. آزمایش سازگاری ارقام تاج‌باز صنوبر جهت معرفی مناسبترین آنها به بخش اجرا در سنندج (مرحله اول). تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 15 (3): 267-253.

- Tunctaner, K. and Ozel, H.B., 2008. Adaptation of some poplar clones to the lake district in Turkey. SUD Orman Fakultesi Dergisi, 1: 61-67.

- Wachter, H., 1988. Versuchsanbauten mit Schwarzpappeln in Westfalen. Die Holzzucht, Nr. ½, Jahrg, 4: 15-20.