بررسی کاربرد روش نمونه‌برداری k-nn در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: جنگل کارزان ایلام)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

برای تداوم نقش به‌سزای جنگلهای زاگرس در حفاظت آب، خاک و حیات ‌وحش باید راهکارهای مناسب برای ارزیابی شرایط موجود و برنامه‌ریزی این جنگلها ارائه نمود. این مطالعه در مناطق جنگلی اطراف شهرستان ایلام (منطقه کارزان) در یک محدوده جنگلی با منشأ دانه و شاخه‌زاد به مساحت 86 هکتار اجرا شد. ابتدا در منطقه مورد پ‍ژوهش آماربرداری صددرصد انجام شد. سپس مختصات جغرافیایی (طول و عرض) هر درخت روی زمین و مشخصه‌های کمی درخت (قطر تاج و قطر برابرسینه درختان دانه زاد) مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. در محیط GIS و با نرم‌افزار Arcview قطعات نمونه هشت سلولی (هشت زیر قطعه نمونه) در رایانه برای شبکه‌های آماربرداری 100×100، 100×200 و200×200 متر شبیه‌سازی و محاسبات آماری انجام شد. میانگین تعداد درخت در هکتار و متوسط مساحت تاج درختان در هکتار سه شبکه فوق با مقدار واقعی آن (آماربرداری صددرصد) با استفاده از آزمون t و در سطح 5 درصد مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد در سطح 5 درصد اختلاف معنی‌داری بین میانگین شاخصهای مورد بررسی سه شبکه آماربرداری و میانگین واقعی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on application of k-nn (k- nearest neighbor) sampling method in Zagros forests (Case study: Karzan forest, Ilam)

نویسندگان [English]

  • Abdolali Karamshahi 1
  • Mahmoud Zobeiri 2
  • Manouchehr Namiranian 2
  • Jahangir Feghhi 3
1 Ph.D. student of forestry, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
2 Prof., Faculty of Natural Resources, University of Tehran
3 Associate Prof., Faculty of Natural Resources, University of Tehran
چکیده [English]

For maintaining of Zagros forests role in wild life, water and soil conservation, the suitable solutions and methods for assessing the existing conditions and planning for management of this forests should be given. This study was carried out in forest regions around Ilam city (Karzan region) in a forest area of 86 ha with coppice and seed origin. At first, a 100 percent forest inventory was implemented. The coordinates of each tree on the ground was recorded and their quantitative attributes (crown diameter, DBH of seed origin trees) were measured. Using Arcview software in GIS environment the eight cells sample plots for different inventory networks namely 100 m×100m, 100 m×200m and 200 m×200 m were simulated and statistical analysis were done. The mean value of trees density per hectare for all three networks were calculated and compared with their real data (100 percent inventory) by t-test (α=0.05). Results showed that there is no significant difference between mean values in three inventory networks and the real mean value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Karazan forests
  • inventory
  • eight cells sampling plots
  • Zagros forests
- اسحاق نیموری، ج.، 1379. مقایسه روش آماربرداری سیستماتیک تصادفی با قطعات نمونه دایره‌ای و روش ترانسکت از نظر دقت و هزینه در جنگلهای بلوط غرب، منطقه سرخه‌دیزه کرمانشاه. پایان‌نامه کارشناسی ‌ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، 127 صفحه.
 - حیدری، ر.ح.، 1385. بررسی روشهای مختلف آماربرداری فاصله‌ای در جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی: منطقه سرخه‌دیزه کرمانشاه). رساله دکتری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، 132 صفحه.
- زبیری، م.، 1381. زیست‌سنجی (بیومتری) جنگل. انتشارات دانشگاه تهران، 366 صفحه.
- طهماسبی، م.، 1374. بررسی ابعاد شبکه آماربرداری و سطح قطعه نمونه برای دقت معین در جنگلهای بلوط غرب. پایان‌نامه کارشناسی ‌ارشد، دانشگاه تهران، 108 صفحه.
- کرمشاهی، ع. و نجفی، ع.، 1385. برآورد تاج‌پوشش و تعداد در هکتار درختان با استفاده از روش ترانسکت با تعداد درخت ثابت و مقایسه آن با روش تصادفی سیستماتیک و استراتیفیکاسیون در جنگلهای استان ایلام. دانشگاه ایلام، طرح پژوهشی خاتمه یافته، 59 صفحه.
- محمدپور، م.، 1378. بررسی مقدماتی فیتواکولوژی در استان ایلام. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه مازندران، 123صفحه.
-Berterretche, M., Hudak, A., Tcohen, W.B., Maiersperger, T., Kgower, S.T. and Dungan, J., 2005. Comparison of regression and geostatistical methods for mapping Leaf Area Index (LAI) with Landsat ETM+ data over a boreal forest. Remote Sensing of Environment, 96: 49-61.
- Cressie, N.A.C., 1993. Statistics for spatial data. Revised edition. John Wiley & Sons, New York. 887 p.
- Franco-Lopez , H., Ek, A.R. and Baura, M.F., 2001. Estimation and mapping of forest stand density, volume and cover type using the k-nn method. Remote sensing of Environmental, 77 (3): 251-274.
 - Goovaerts, P., 1997. Geostatistics for natural resources evaluation. Oxford University Press, New York. 323 p.
- Haapanen, R., Marvin, E. and Alean, E., 2004. Delineation of forest/nonforest land use k-nn methods. Remote sensing of Environmental, 89: 265-271.
- Huiyan, Gu., Dailimin, W., Gany, X. and Wang, H., 2006. Estimation of forest volume by integrating landsat ETM imagery and forest inventory data. Science China, 49: 32- 43.
- Lemay, V. and Haillemariam, T., 2005. Comparison of k-nn methods for estimating basal area and stems per hectare using aerial auxiliary variables. For. Sci., 51 (2): 109-119.
- Nilsson, M., 2002. Deriving nationwide estimates of forest variables for Sweden using Land sat ETM+ and field data. University of agricultural science, Umea, Sweden, 150 p.
- Odeh, I.O.A., McBratney, A.B. and Chittleborough, D.J., 1995. Further results on prediction of soil properties from terrain attributes: heterotopic cokriging and regression-kring. Geoderma, 67: 215-226.
- Odeh, I.O.A. and McBratney, A.B., 2000. Using AVHRR images for spatial prediction of clay content in the lower Namoi Valley of eastern Australia. Geoderma, 97: 237-245.
- Sheil, D. 2004. Biological diversity and local people's perspective (methods for a multidisciplinary landscape assessment), 283 p.
- Sheil, D., Ducey, M.J., Sidiyasa, J., and Samsoedin, I., 2003. A new type of sample unit for the efficient
assessment of diverse tree communities in complex forest landscapes. Journal of Tropical Forest Science, 15 (1): 1-24.
- Tuominen, S., Fish, S. and Poso, S., 2003. Combining remote sensing, data from earlier inventories and geostatistical interpolation in multisource forest inventories. Canadian Journal of Forest Research, 33: 623-634.
- Wackernagel, H., 1994. Multivariate spatial statistics. Geoderma, 62: 83-92.