ویژگی‌های کمی و کیفی ذخیره‌گاه جنگلی لرگ (Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach.) در دره‌شهر ایلام

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشگاه یزد

چکیده

در این تحقیق وضعیت پوشش گیاهی، شرایط اقلیمی، زمینشناسی و خاک در ذخیرهگاه لرگ واقع در شهرستان درهشهر ایلام موردبررسی قرار گفت. اقلیم منطقه با روش آمبرژه نیمهمرطوب تعیین شد. همچنین بررسی خاکشناسی نشان داد که بافت خاک لومی‌ شنی تا لومی بوده و خاک آهکی با اسیدیته خنثی تا کمی قلیایی است. نتایج آماربرداری صددرصد نشان داد که ترکیب کلی توده، زبانگنجشک- لرگ است و گونههای دیگری همانند ملچ و تادار (داغداغان) همراه آنها در ترکیب توده حضور دارند. تمامی درختان بهصورت دانهزاد بوده، میانگین قطر برابرسینه، ارتفاع و سطح تاج آنها بهترتیب 4/63 سانتیمتر، 8/13 متر و 7/89 مترمربع بود. ازنظر سلامت 8/53 درصد درختان سالم و 38 درصد دچار خشکیدگی یا شکستگی بودند. تادار بیشترین و زبانگنجشک کمترین پایههای سالم را داشتند. درصد درختان خشکهدار نیز 3/8 درصد و بیشتر مربوط به گونه لرگ بود. زادآوری بیشتر بهصورت جست و پاجوش و متعلق به گونههای ملچ و لرگ بود و نهالهای با مبدأ بذر بیشتر مربوط به تادار بودند. با وجود وسعت کم، این ذخیرهگاه درختان قطور و خاک مناسب با مواد آلی کافی داشت و ازنظر اکولوژیکی بسیار باارزش و نیازمند توجه بیشتر است. درصورت ادامه قرق و نظارت کافی، این امکان وجود دارد که زادآوریهای مستقرشده رشد کرده و آینده توده مسن فعلی را تضمین نمایند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantitative and qualitative properties of Caucasian wingnut (Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach.) forest reserve in Dareh-shahr, Ilam Province

نویسندگان [English]

  • Bahman Kiani 1
  • Tahereh Abtin 2
1 Assistant Prof., Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Yazd University, Yazd, I.R. Iran.
2 M.Sc. Student, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Yazd University, Yazd, I.R. Iran.
چکیده [English]

In this study, vegetative, climate, geology and soil properties of a Caucasian wingnut (Pterocarya Fraxiinfolia (Lam.) spach.) forest reserve in Dareh-shahr of Ilam Province were investigated.  The Emberje method showed semi-humid climate. Soil texture was loam to loamy-sand, and the soil was shown to be alkaline ranging from neutral to slightly alkalin. A full callipering of the entire study site showed that the stand is composed of Fraxinus rotundifolia and Pterocaria fraxinifolia, accompanied by Wych elm and Caucasian Hackberry.  All trees were seedling-initiated with the mean DBH, height and crown area of 64.3 cm, 13.8 m and 89.7 m2, respectively. The forest reserve was consisted of 53.8 % healthy, 38 % fractioned or crown-dried and 8.3 % dead trees. Most healthy trees were Hackberry, whereas the Ash trees were the least. The elm and wingnut mostly regenerated in basal shoot and coppice forms, while hackberry trees mostly produced seedlings. Despite the relatively small area, the forest reserve includes large trees, proper soil with enough organic matter which makes it of major ecological value to be more investigated. Provided with enough control and preservation, the regeneration and further growth of trees will be guaranteed, which in turn ensures the sustainability of this forest reserve.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caucasian wingnut
  • forest reserve
  • Ilam
  • stem quality
  • Zagros forests
- Iran-nezhad Parizi, M.H. 2012. Forest Reserves. Yazd University Press, 45p (In Persian).

- Kooch, Y., Hosseini, S.M., Akbari-nia, M., Tabari, M. and Jalali, S.Gh. 2010. The role of dead tree in regeneration density of mixed beech stand (Case study: Sardabrood forests, Chalous, Mazandaran). Iranian Journal of Forest, 2(2): 93-103 (In Persian).

- Majnoonian, H. 1995. Biosphere Reserves. Iran Organization for Environmental Protection, 342p (In Persian).

- Marvie Mohajer, M.R. 2005. Silviculture. Tehran University Press, 387p (In Persian).

- Parseh, M. 2011. Quantitative and qualitative assessment of Doorak forest reserve in Aligoodarz. Islamic Azad University, Karadj, 13p (In Persian).

- Piri, A. 2012. A view to natural resource and watershed management in Ilam province. Office of Natural Resources Management, Ilam, 25p (In Persian).

- Ravanbakhsh, H., Marvie Mohajer, M.R. and Noorzad Moghadam, M. 2010. Qualitative and quantitative investigation of Juniperus-Cotoneaster forest reserve in Ooshan (Central Alborz, Iran). Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 2(18): 253-264 (In Persian).

- Rostami-kia, Y. and Sagheb-Talebi, Kh. 2012. Quantitative and qualitative characteristics of Persian oak (Quercus macranthera) and oriental hornbeam (Carpinus orientalis) on various land forms in Andabil forest, Khalkhal region. Iranian Journal of Forest, 4(3): 341-353 (In Persian).

- Sabeti, H. 1994. Forests, Trees and Shrubs of Iran. Yazd University Press, 810p (In Persian).

- Sefidi, K., Marvie Mohajer, M.R., Zobeiri, M. and Eatemed, V. 2007. Investigation on dead trees effects on natural regeneration of oriental beech and hornbeam in a mixed beech forest. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 4(15): 365-373 (In Persian).

- Sohrabi, S.R., Sagheb Talebi, Kh. and Khademi, K. 2009. Site demands and some silvicultural characteristic of Caucasian false walnut (Pterocarya fraxinifolia Spach.) in Lorestan province. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 3(16): 343-353 (In Persian).

-Varavipoor, M. 2010. General Geology. Payame Noor University Press, 382p (In Persian).

-Yoosefi, Y., Aghakhani, S., Ajorloo, A. and Fattahi, R. 2010. Quantitative and qualitative characteristics of Tafresh forest reserves (Quercus macranthera) and oriental hornbeam (Case study: Baneh Farak reserve). Journal of Forest and Rangeland, 80: 62-68 (In Persian).