آزمایش جنگلکاری نهال گردو در جنگلهای مخروبه خزری شمال شهر سمنان در شرایط دیم

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

2 عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده

اهداف‌ اجرای‌ این تحقیق در درجه‌ اول‌ حفظ‌ و نگهداری‌ آب‌ و خاک‌، جلوگیری‌ از سیلابهای‌ مخرب‌، احیای رویشگاهها، ایجاد علاقه‌ و وابستگی‌ برای‌ افراد جنگل‌نشین‌ و روستاییان‌ ساکن‌ در منطقه‌ از طریق بهره‌‌برداری‌ میوه‌ و فروش‌ محصولات‌ جانبی‌ آن‌ می‌‌باشد. آزمایش‌ مورد نظر در قالب طرح آماری کـرتهای‌ خرد شده‌ (Split plots) و سه تکرار اجرا شده است. تیمارهای اصلی شامل سه مبدأ بذر گردو و تیمارهای فرعی شامل سه روش حفظ آب و خاک متشکل از شاهد،‌ بانکت هلالی‌ و مالچ ریزی با کاه و کلش گندم می‌باشد. در نهایت‌ مناسبترین‌ مبدأ گردو و روش حفظ و نگهداری نزولات آسمانی به عنوان الگو جهت اجرا در شرایط‌ اقلیمی‌ محل آزمایش و سایر مناطق‌ مشابه،‌ توصیه‌ می‌گردد. نتایج بدست آمده پس از پنج سال اجرای آزمایش نشان می‌دهد که نهالهای تحت تیمار فرعی مالچ نسبت به دو تیمار دیگر از نظر رشد و درصد زنده‌مانی، برتری چشمگیری داشته‌اند، اما میان مبدأهای گردو اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forest plantation trial at degraded forests of north Semnan at rainfed condition, using the multipurpose species Juglans regia

نویسندگان [English]

  • Hadar Sharafieh 1
  • Hosayn Sardabi 2
  • Nejatali Salar 1
1 Member of Scientific Board, Semnan Agricultural and Natural Resources Research Centre, Seman, I.R. Iran.
2 Member of Scientific Board, Research Institute of Forests and Rangelands,Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

The trial was conducted to establish plant cover for the degraded and semi- degraded forests and left water catchments of north Semnan province of Islamic Republic of Iran. The aims of the trials were to conserve soil and water, flood control, environment rehabilitation and involve the local forest dwellers and rural communities in forest conservation (sharing them in the walnut products income).  The trial was conducted under experimental design of split plots with two treatments (walnut seed origins and rainwater catchment systems), each at three levels and three replicates.  The results showed that only the effects of rainwater catchment systems and the interaction of the both treatment on height, survival and crown diameter of the Juglans regia were significant. There was not significant difference between the walnut seed origins in their growth performances. The walnut seedlings which were planted under the mulch treatment, had the greatest growth and survival performance in comparison to control and crescent banquette methods.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • forest plantation
  • Juglans regia
  • Mulch
  • Semnan
  • rehabilitation management
- جزیره‌ای، م. ح.، 1379. جنگلکاری در خشکبوم. انتشارات دانشگاه تهران، شماره 2476، 450 صفحه.

- کوثر، آ. ،1364. کاربرد قیر در درختکاری دیم و اثر هرز آب ایجاد شده در موفقیت و رشد اقاقیا، سرو نقره‌ای و زبان گنجشک. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، نشریه شماره 43، 79 صفحه.

- مردانی، ف.، 1380. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی آزمایش جنگلکاری با ارقام مختلف گونه‌های چند منظوره گردو و بادام در اراضی جنگلی استان کردستان (مرحله اول). مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، 52 صفحه.

-  Akca,Y. and Sen, S.M. 2001. Study on the selection of superior walnut trees in Hizan (Bitlis) populations. Acta Hort. 544: 115 – 118.

-  Alten, P.N. and Chebano, V.I., 1981. Selection of the best forms of Juglans regia for commercial cultivation. Lesnoe-Khozyaistvo, No. 11: 30-34.

-  Atefi, J. 1993. Evaluation of walnut genotypes in Iran. Acta Hort. 311: 24-33.

-  Atefi, J., 2001. Comparison of some promising Iranian walnut clones and foreign varieties. Proc. IV Int. Walnut Symp. In: Gremain, E. and Calvi, D., (eds.) Acta Horticulturae 544: 53-61.

-  Meliksetyan, N.A., 1987.  Threshold resistance to dehydration as an index of adaptation of north American nuts in the ThilisiBotanic Garden.  Soobscheniga Akademii Nauk Grauzinskoi SSR, 127 (3): 629-632.

-  Palashev, I., 1978.  Indices for determining the comparative drought resistance of juvenile plants of some broadleaved forest tree species.  Gorskostopaska, Nuuka, 15 (1): 32-39.

-  Starchenko, I.I., 1976.  Effect of the meteorological conditions in 1972 on the condition of certain exotics in Mariupol Forest Experiment Station. Lesnoi Zhurnal, No. 5: 153-155.

-  Targon, P.G., 1974.  Physiological characteristics of introduced species of walnut in Moldavia. Obmen Veshchestv I Produktiv nost'rast, 76-94, Kishinev, Moldavian, SSR, Stiinca.

-  Titova, V.G., 1968.  The water regime of woody species in the Crimean steppe.  Bjull. Glavn. Bot. Sada, Moskva, No. 69: 65-68.