کلیدواژه‌ها = تراکم
وضعیت کمی و کیفی جنگل‌های پسته در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 25، شماره 2، تیر 1396، صفحه 254-263

10.22092/ijfpr.2017.111760

محمود طالبی؛ حسن جهانبازی؛ یعقوب ایران‌منش؛ فرشاد حقیقیان


ارتباط بین ویژگی‌های ساختاری جنگل و ابعاد درختان بلوط با عامل‌های فیزیوگرافی در جنگل‌های آرمرده، زاگرس شمالی

دوره 21، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 30-47

10.22092/ijfpr.2013.3336

احمد ولی‌پور؛ منوچهر نمیرانیان؛ هدایت غضنفری؛ سید مهدی حشمت‌الواعظین؛ مانفرد جوزف لکسر؛ توبیاس پلینینگر


تأثیر مرگ ‌و ‌میر درختی بر ساختار جنگل‌های بلوط ایرانی در استان ایلام

دوره 20، شماره 4، دی 1391، صفحه 577-565

10.22092/ijfpr.2012.107462

احمد حسینی؛ سید محسن حسینی؛ احمد رحمانی؛ داوود آزادفر


طراحی و روش ساخت مبدل اندازه‌گیری تنش به منظور تعیین تنسور تنش در خاک

دوره 15، شماره 2، تیر 1386، صفحه 164-152

فرشید مریخ؛ رضا علیمردانی؛ علی باباخانی


بررسی کاربرد روش نمونه برداری مربع تی دربرآورد مشخصه های کمی جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی: سرخه دیزه کرمانشاه)

دوره 15، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 42-32

رضاحسین حیدری؛ محمود زبیری؛ منوچهر نمیرانیان؛ هوشنگ سبحانی