تأثیر شبیه‌سازی کاهش ‌بارش بر کربن آلی و کربن زی‌توده میکروبی خاک در جنگل مدیریت‌شده و جنگل دخالت‌نشده

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، دکتری بیولوژی خاک جنگل، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 دانشیار، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

کاهش بارش به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پیامدهای ناشی از پدیده تغییر اقلیم در آینده است. پژوهش پیش‌رو با هدف بررسی پویایی زمانی کربن آلی و کربن زی‌توده میکروبی خاک در شرایط شبیه‌سازی کاهش بارش در یک توده راش- ممرز مدیریت‌شده با شیوه تک‌گزینی و مقایسه آن با یک توده دخالت‌نشده انجام شد. پس از انتخاب توده‌های مذکور در سری یک طرح جنگل‌داری دکتر بهرام‌نیا (جنگل شصت‌کلاته گرگان)، در هریک از آن‌ها، 24 ریزقطعه‌نمونه در سطوح صفر (شاهد)، 25، 50 و 75 درصد کاهش بارش درنظر گرفته شد. مقایسه الگوی تغییرات زمانی این دو مشخصه مهم خاک بیانگر تغییرپذیری بیشتر بخش میکروبی کربن خاک نسبت به تغییر شرایط محیطی بود. علاوه‌بر تغییرات زمانی معنی‌دار که برای کربن زی‌توده میکروبی خاک در طول دوره یک‌ساله مشاهده شد، تغییرات در دو بخش روشنه و زیر تاج‌پوشش نیز متفاوت بود. نتایج این پژوهش بیانگر تأثیر معنی‌دار کاهش 50 و 75 درصدی بارش بر کربن میکروبی و آلی خاک و تشابه این مشخصه‌ در دو تیمار 25 درصد و شاهد بود. همچنین، در هر دو توده دخالت‌نشده و مدیریت‌شده با شیوه تک‌گزینی، الگوی تغییرات ایجادشده در این مشخصه‌ها در شرایط کنونی و شبیه‌سازی کاهش بارش، مشابه و بدون اختلاف معنی‌دار بود. براساس نتایج این پژوهش، در صورت تحقق پیش‌بینی‌های گزارش‌شده درمورد کاهش بارش در شرایط اقلیمی آینده، ادامه طرح‌های جنگل‌داری و عملیات بهره‌برداری به‌شیوه گزینشی در توده راش آمیخته به ایجاد تغییرات معنی‌دار در مقدار و الگوی زمانی کربن آلی و زی‌توده میکروبی خاک منجر نخواهد شد. بنابراین، اجرای شیوه گزینشی در مدیریت جنگل‌های راش شرقی توصیه می‌‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of simulation of rainfall reduction on soil organic carbon and microbial biomass carbon in managed and unmanaged forest

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rafiee 1
  • hashem habashi 2
  • Ramin Rahmani 2
1 Corresponding author, Ph.D. of Forest Soil Biology, Faculty of Forest Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Associate Prof., Faculty of Forest Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

One of the most important consequences of climate change is the anticipated reduction of rainfall in the future. This study aimed to investigate the dynamics of organic carbon and microbial biomass carbon in the simulated condition of the rainfall reduction in the beech-hornbeam managed stands, followed by its comparison with unmanaged stand. Following site selection of district one of Dr. Bahramnia Forest Management Plan (Shastkalate experimental Forest), 24 sub-samples in each stand were considered as the control treatments as well as treatments of 25, 50 and 75 percent decrease in precipitation. A comparison of the temporal variation of these two important soil characteristics indicated that the soil microbial carbon was more variable to changing environmental conditions. In addition to the significant temporal variations of soil microbial biomass carbon, annual changes in the gaps and below-canopy were also different. The results showed that the effects of 50 and 75 percent of precipitation reduction on soil organic and microbial carbon were significantly different from both 25% and control treatments that showed similar conditions. Changes in these markers in the current condition and the decrease shown by simulated rainfall revealed no significant difference and were similar in the control and managed stands with the selection system. Therefore, and provided the decrease of precipitation in future climatic conditions, forestry plans and harvesting operations with selection systems in mixed beech stands would not lead to significant changes in the amount and temporal pattern of soil organic carbon and microbial biomass carbon. Therefore, it is recommended to apply the selection system for the management of the eastern beech forests of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate change
  • oriental beech
  • selection system
  • temporal variations