تحلیل استنادی مقاله‌‌های نشریه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران در بازه زمانی 1384 تا 1390

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، دانشیار، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 پژوهشگر، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش پیش‌رو، تحلیل وضعیت استنادهای مقاله‌‌های چاپ‌‌شده از سال 1384 تا 1390 در نشریه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران بود. در این بررسی، 319 مقاله با 6160 استناد استخراج و تحلیل شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق تهیه فهرست کاملی از آرشیو این نشریه در سال‌های یادشده، استخراج مقاله‌‌ها، دسته‌بندی موضوعی و شمارش آن‌ها به‌تفکیک شماره نشریه و ثبت در بانک اطلاعاتی به‌دست آمد. به‌‌منظور بررسی اختلاف بین میانگین فراوانی استنادها در هر مقاله در سال‌های مختلف از تجزیه واریانس استفاده شد. سپس، میانگین فراوانی تعداد استنادها در هر مقاله و سال‌های مختلف با استفاده از آزمون چنددامنه‌ای دانکن مقایسه شد. نتایج نشان داد که به‌طور متوسط 11 مقاله در هر شماره با متوسط 220 استناد برای هر شماره و 19 استناد برای هر مقاله چاپ شده است. در بین مقاله‌‌های شاخه‌‌های مختلف علوم جنگل، موضوع‌های جنگل‌کاری، اکولوژی جنگل و جنگل‌شناسی بیشترین فراوانی را داشتند. آزمون مقایسه میانگین داده‌‌ها نشان داد که سال‌‌های 1389 و 1390 ازنظر استنادها، اختلاف معنی‌‌داری با سال‌‌های دیگر داشتند. منابع انگلیسی (حدود 57 درصد از کل استنادها) بیشتر از زبان‌‌های دیگر استفاده شده بود. در بین منابع فارسی، استناد به کتاب و در بین منابع خارجی، استناد به مقاله بیشتر از منابع اطلاعاتی دیگر بود. همچنین، نتایج نشان داد که روحیه همکاری نزد نویسنده‌‌‌های مقاله‌‌ها بسیار زیاد است، به‌طوری‌که در سال 1385 حدود 84 درصد مقاله‌‌ها بیشتر از دو نویسنده داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Citation analysis of articles in the Iranian Journal of Forest and Poplar Research from 2005 to 2011

نویسندگان [English]

  • Kh. Sagheb-Talebi 1
  • Fariba Attar 2
  • Mohammad Hossein Sadeghzadeh hallaj 3
  • Maryam Masoum Tamimi 2
1 Corresponding author, Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 M.Sc., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
3 Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands
چکیده [English]

This research aimed to analyze the cited references for articles published from 2005 to 2011 in the Iranian Journal of Forest and Poplar Research. In this research, 319 articles with 6160 references were collected and analyzed. Data were prepared using a complete list from the archive of the journal in the given (mentioned) years, subject categorizing and counting them for each volume and registering them in the data bank. Analysis of variance and Duncan test were performed in order to compare the mean values of citations in each article and in different years. Results showed that the mean number of articles per volume was 11 with an average of 220 references for each volume and a mean of 19 references for each article. Among the subjects, afforestation (forest plantation) had the top rank followed by forest ecology and silviculture. Duncan test showed a significant difference between the number of references for each article among the studied years; the years of 2010 and 2011 showed the highest mean number of references for each article. Fifty-seven percent of the references were from the English literature. Among the Persian language literature, the rate of citation to books was higher than other sources, while citation to articles was higher among the English literature. In addition, 84% of the published articles in 2017 were written by more than two authors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Author
  • forest science
  • Impact factor
  • journal