نویسنده = محسن کلاگری
تعداد مقالات: 12
1. ارزیابی سازگاری و مشخصات رویشی ارقام مختلف صنوبر تاج‌بسته در شرایط آب‌وهوایی خرم‌آباد

دوره 26، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 471-482

فرهاد جهانپور؛ آرش دریکوندی؛ پروین رامک؛ رفعت‌اله قاسمی؛ محسن کلاگری؛ رضا کرمیان


2. تأثیر ویژگی‌های خاک بر رشد درختان تبریزی (Populus nigra) سه‌ساله در جنوب تهران

دوره 26، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 344-354

آزاده صالحی؛ محسن کلاگری؛ فاطمه احمدلو


3. ارزیابی رشد نهال‌های نسل اول (F1) دورگ‌های بید در خزانه آزمایشی کرج

دوره 24، شماره 1، بهار 1395، صفحه 149-140

محسن کلاگری؛ رفعت اله قاسمی؛ رضا باقری


4. مقایسه عملکرد چوب رقم‌های مختلف صنوبر تحت تأثیر تیمار آبیاری در منطقه کرج

دوره 23، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 732-742

رضا باقری؛ رفعت‌اله قاسمی؛ محسن کلاگری؛ فرشید مریخ


5. ارزیابی نتاج ناتنی پده و والدین آنها بر‌اساس ویژگی‌های مورفولوژیک و ریزمورفولوژیک برگ

دوره 21، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 768-779

معصومه همایی؛ حسین میرزایی ندوشن؛ فرشته اسدی کرم؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ محسن کلاگری


6. بررسی ویژگی‌های رویشی و فیزیولوژیک پروونانس‌های پده (Populus euphratica) در عرصه شور ایستگاه بیابان گرمسار

دوره 21، شماره 1، بهار 1392، صفحه 115-125

امیر محمدی؛ محسن کلاگری؛ علیرضا لادن‌مقدم؛ رسول میرآخوری


7. بررسی تاثیر دوره‌های مختلف آبیاری در عملکرد ارقام برتر صنوبر

دوره 20، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 369-357

رضا باقری؛ رفعت‌اله قاسمی؛ محسن کلاگری؛ فرشید مریخ


8. بررسی فنولوژی کلن های مختلف صنوبر Populus euramericana و Populus deltoides در کلکسیون پایه مادری کرج طی سال های 1365 تا 1383

دوره 16، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 407-390

رفعت‌اله قاسمی؛ علیرضا مدیررحمتی؛ احمد همتی؛ فرهاد اسدی؛ محسن کلاگری


9. بررسی تغییرات ژنتیکی جوامع پده با استفاده از آنزیم پراکسیداز

دوره 15، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 122-115

محسن کلاگری؛ علی جعفری مفید آبادی؛ مسعود طبری؛ سید محسن حسینی


10. تأثیر تلقیح باکتریهای محلول کننده فسفات بر دانه‌رستهای افرا پلت (Acer velutinum)

دوره 15، شماره 1، بهار 1386، صفحه 82-76

مریم تیموری؛ سودابه علی احمد کروری؛ مصطفی خوشنویس؛ محمد متینی زاده؛ محسن کلاگری


11. بررسی تأثیر فاصله کاشت بر عملکرد صنوبر و یونجه در کشت تلفیقی*

دوره 12، شماره 4، زمستان 1383، صفحه 480-455

فرهاد اسدی؛ محسن کلاگری؛ رفعت اله قاسمی؛ رضا باقری


12. بررسی استفاده از بیوماس صنوبر به‌منظور تولید علوفه

دوره 11، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 265-284

محسن کلاگری؛ علیرضا مدیر رحمتی؛ فرهاد اسدی؛ رفعت قاسمی