نمایه نویسندگان

ا

  • ابراهیم‌زاده معبود، حسن نقش پروتئین‌ها و آنزیم‌های پروکسیداز و پلی‌فنل‌اکسیداز در متابولیسم ارس Juniperus spp [دوره 4، شماره 1، 1379، صفحه 89-192]

ج

  • جوانشیر، کریم بررسی جوامع پده در حاشیه رودخانه کارون [دوره 4، شماره 1، 1379، صفحه 25-52]

ز

  • زبیری، محمود بررسی جوامع پده در حاشیه رودخانه کارون [دوره 4، شماره 1، 1379، صفحه 25-52]

ص

  • صالحی شانجانی، پروین نقش پروتئین‌ها و آنزیم‌های پروکسیداز و پلی‌فنل‌اکسیداز در متابولیسم ارس Juniperus spp [دوره 4، شماره 1، 1379، صفحه 89-192]

ع

  • علی‌احمدکروری، سودابه نقش پروتئین‌ها و آنزیم‌های پروکسیداز و پلی‌فنل‌اکسیداز در متابولیسم ارس Juniperus spp [دوره 4، شماره 1، 1379، صفحه 89-192]

ق

  • قلی‌زاده، محمدنبی نتایج اولیه (6 ساله) آزمایش سوزنی‌برگان در جنگل‌های پایین‌بند نوشهر (خیرودکنار) [دوره 4، شماره 1، 1379، صفحه 53-88]

ک

  • کلاگری، محسن بررسی جوامع پده در حاشیه رودخانه کارون [دوره 4، شماره 1، 1379، صفحه 25-52]

گ

  • گرجی بحری، یوسف بررسی مرغوبیت و طبقه‌بندی رویشگاه‌های طبیعی توسکای ییلاقی مازندران [دوره 4، شماره 1، 1379، صفحه 1-24]

م