کلیدواژه‌ها = تحلیل سلسله‌مراتبی
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر مشارکت بهره‌برداران محلی در مدیریت، حفظ و احیاء جنگل‌های بلوط استان لرستان

دوره 26، شماره 3، مهر 1397، صفحه 393-405

10.22092/ijfpr.2018.117742

احمد افروغ؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ سمیه امیرتیموری؛ حمیدرضا میرزایی خلیل‌آبادی؛ مصطفی بنی‌اسدی


ارزیابی قابلیت اراضی برای توسعه جنگلکاری (مطالعه موردی: شهر سنندج)

دوره 22، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 1-12

10.22092/ijfpr.2014.9036

صبا زمانی؛ مهتاب پیرباوقار؛ نقی شعبانیان؛ هدایت غضنفری