نویسنده = سجاد عالی محمودی سراب
اثر معیار‌های مکانی بر ایجاد پتانسیل خطر آتش‌سوزی در جنگل‌های زاگرس

دوره 23، شماره 3، مهر 1394، صفحه 425-438

10.22092/ijfpr.2015.105649

سجاد عالی محمودی سراب؛ جهانگیر فقهی؛ افشین دانه کار؛ پدرام عطارد


بررسی ویژگیهای کمی و کیفی توده طبیعی زربین امام زاده عبدالله باغملک، استان خوزستان

دوره 22، شماره 4، دی 1393، صفحه 609-623

10.22092/ijfpr.2015.13176

سجاد عالی محمودی سراب؛ وحید اعتماد؛ منوچهر نمیرانیان