نویسنده = حسین پرورش
بررسی رویش اولیه نهال‎های حرا (.Avicennia Marina (Forsk.) Vierh) تحت تاثیر عصاره ریشه و برگ درختان مادری

دوره 29، شماره 4، دی 1400، صفحه 391-401

10.22092/ijfpr.2022.357354.2037

مریم مصلحی؛ سینا بهروزی خورگو؛ اصغر بیژنی؛ محمود آباده؛ حسین پرورش؛ آژیر خلیل آریا