دوره و شماره: دوره 27، شماره 1 - شماره پیاپی 75، بهار 1398، صفحه 1-123 

علمی- پژوهشی

2. بررسی جوامع علفی و گلسنگی رویشگاه شمشاد هیرکانی (Buxus hyrcana Pojark) پس از بروز آشفتگی ناشی از بیماری بلایت (مطالعه موردی: جنگل‌‌ لساکوتی تنکابن)

صفحه 1-12

رسول خانجانزاده کاکرودی؛ هادی کیادلیری؛ اسداله متاجی؛ مجید اسحاق‌نیموری؛ علی شیخ‌الاسلامی


3. اثر روش‌های مختلف کاشت بذر در استقرار و رشد نهال‌های بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl)

صفحه 13-23

علی نجفی‌فر؛ جعفر حسین‌زاده؛ پژمان پرهیزکار؛ شمس‌اله عسگری


4. شناسایی و تلقیح دو گونه قارچ‌‌ میکوریز همزیست تادار (.Celtis Caucasica L) در شرایط گلخانه‌‌ای

صفحه 24-34

طوبی سپه‌وند؛ وحید اعتماد؛ محمد متینی‌زاده؛ انوشیروان شیروانی؛ قوام‌الدین زاهدی امیری


8. تأثیر سایه‌اندازی درختان بر برخی شاخص‌های تخریب روسازی جاده جنگلی

صفحه 77-89

اسماعیل قجر؛ آیت پورامام؛ رامین نقدی؛ مهرداد نیکوی