برآورد حجم توده دست‌کاشت صنوبر (‍‍‍Popolus deltoides Marsh) به روش هوبر و اسمالیان در شفارود گیلان

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس تحقیقات شرکت سهامی شفارود

2 هیات علمی دانشگاه محیط زیست

3 هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

با توجه به اینکه گسترش صنوبرکاری یک راه‌کار عملی در تولید و تأمین چوب انبوه برای خودکفایی کشور است، برآورد دقیق حجم با هدف افزایش دقت در تعیین ارزش اقتصادی محصول نهایی، ضروریست. منطقه مورد بررسی بخشی از صنوبرکاری‌های شرکت جنگل شفارود واقع در غرب گیلان است که به‌ترتیب در حوزه جنگلداری رضوانشهر، صومعه‌سرا و شفت قرار دارد. در این بررسی، تعداد 370 اصله درخت صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoides) در طبقه‌های قطری یک سانتی‌متر (7 تا 43 سانتی‌متر) و از هر طبقه قطری 10 اصله انتخاب شد. حجم تک پایه‌ها به دو روش هوبر و اسمالیان محاسبه شده و داده​ها ازنظر آماری مقایسه شدند. نتایج حاکی از آن است که بین میانگین حجم گونه صنوبر دلتوئیدسبه دو روش هوبر و اسمالیان اختلاف معنی​داری وجود ندارد (P<0.05). نظر ​به‌اینکه در روش هوبر برای محاسبه حجم فقط قطر میانی بینه اندازه​گیری می​شود و موجب صرفه‌جویی قابل‌توجهی در وقت و هزینه می​شود، پیشنهاد می​شود از جدول حجم یک‌عامله هوبر در این راستا استفاده شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of standing volume in Populus deltoides Marsh plantations by Huber and Smalian methods at Shafaroud forest, Guilan province

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Ghorani 1
  • Ali Jahani 2
  • Hossein Sardabi 3
1 Research Expert, Shafaroud Forest Corporation, Rezvanshahr, Guilan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Environment and Natural Resources Sciences, University of Environment, Karaj, Iran.
3 Associate Professor, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Establishing poplar plantations is a practical way for national and regional self-sufficiency in wood production. Therefore, a precise estimation of the growing stock is essential for a consequent economical crop valuation. This study was conducted in a portion of Shafaroud Corporation poplar plantations in the west of Guilan province. Here, 370 individual Populus deltoides trees were selected along a range of 1 cm diameter classes from 7 to 43 cm, which resulted in a within-class sample size of 10 trees. The volume was calculated by Huber and Smalian methods, and the results were statistically compared. The results did not reveal any significant differences between the volumes calculated by the two methods (p< 0.05). The Smalian method entails diameter measurements in the two ends of logs, whereas one measured diameter in the middle of main log is required by the Huber method. Thus, our results support the application of one-factor volume table (tariff) of Huber due to the economical and logistic assets as well as the convenient usage.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • POPULUS DELTOIDES
  • Huber
  • Smalian
  • volume assessment
  • Shafaroud forest
- Anonymus, 2012. Islamic Republic of Iran Meteorology Organization (IRIMO) annual report in Alborz. IRIMO Press, 45p (In Persian).

- Azadfar, D. 2006. Genetic polymorphism of Peroxidase enzymes in poplar genes. Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Report of Research Plan, 58p (In Persian).

- Azarnoush, M., Feizneghad, A. and Mohammadi, B. 2011. Investigation on qualitative and quantitative features of Populous deltoides in two sites of Gelafshan and Dalakkhil. Abstracts of the conference on Forests and environment security of sustainable development, Iran, 10-11 Oct. 2011: 122 (In Persian).

- Bagheri, R., Namiranian, M., Zobeiri, M. and Modirrahmati, A. 2002. Volume table production of domestic poplar in Zanjanroud region. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 28(2): 341-355 (In Persian).

- Ghasemi, R. 1999. Phenological investigation of poplar varieties in Karaj and Safrabasteh of Guilan. M.Sc. thesis, Department of Forestry, Tarbiat Modarres University, Noor, Iran, 171p (In Persian).

- Ghorani, M. 1996. Research plan of poplar and introduction of some colons for planting. Shafaroud Forest Corporation Company, 24p (In Persian).

- Ghorani, M. 2000. Research plan of poplar coppice with cultural practices. Shafaroud Forest Corporation Company, 38p (In Persian).

- Gorjibahri, Y. 1992. Volume table of poplar i-214. Research Institute of Forests and Rangelands, 8p (In Persian).

- Mirabdollahi, M., Bonyad, A.E., Torkaman, J. and Bakhshandeh, B. 2011. Study on tree form of Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky) in different growth stages (Case study: Lomir forest). Iranian Journal of Forest, 3(3): 79-92 (In Persian).

- Mokhtari, J. 2000. Poplar wood planting as a practical solution in wood production. Conference of Afforestation with fast growing species in the north of Iran (proceeding), 72p (In Persian).

- Naseri, M. 2009. Effective factors on economic justification of poplar plantings in the north west of Iran. M.Sc. thesis, Department of Forestry and Forest Economics, Tehran University, Karaj, 123p (In Persian).

- Swamy, S.L., Mishra, A. and Puri, A. 2006. Comparison of growth, biomass and nutrient distribution in five promising clones of Populus deltoides under an agrisilviculture system. Bioresource Technology, 97: 57-68.