بررسی رژیم نوری در توده های طبیعی و مصنوعی جنگل های شمال ایران

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

2 کارشناس ارشد جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران


عنوان مقاله [English]

Light regime in natural and planted stands of the Caspian Forests

نویسندگان [English]

  • Khosro Sagheb-Talebi 1
  • Jinous Jashni 2
  • Shirzad Mohammadnejad Kiasari 3
  • Hamid Mohammadi Nasrabadi 2
  • Mahboube Paydar 2
1 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands
2 M.Sc. of Forestry, Faculty of Natural Resources, Tehran University
3 Assistant Prof., Research centre of Agriculture and Natural Resources