ذخیره‌‌سازی کربن در پارک جنگلی آبیدر سنندج

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، استادیار، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 دانش‌‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

4 دانش‌آموخته دکتری جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

جنگل‌‌های شهری نقش مهمی در کاهش گاز دی‌‌اکسید کربن و درنتیجه کنترل تغییر اقلیم دارند، بنابراین کمی‌‌‌سازی مقدار کربن ذخیره‌‌شده برای ارزیابی نقش این جنگل در کنترل آلودگی‌‌‌های اتمسفری ضروری است. پژوهش پیش‌‌رو به کمی‌‌‌سازی مقدار کربن ذخیره‌‌شده در جنگل شهری آبیدر شهر سنندج پرداخت. برای این منظور، از زی‌‌توده گیاهی، لاش‌برگی و علفی موجود در پارک جنگلی و خاک منطقه مورد مطالعه نمونه‌‌‌برداری شد و مورد آزمایش قرار گرفت. براساس نتایج، ذخیره کربن در پارک جنگلی آبیدر درمجموع 72/147 تن در هکتار بود. از این مقدار، 40/29 و 8/66 تن در هکتار به‌ترتیب مربوط به زی‌‌‌‌توده سطحی و زیرزمینی درختان بود، درحالی‌که پوشش علفی و لاش‌برگ 1/055 تن در هکتار و خاک 97/72 تن در هکتار کربن در خود ذخیره کرده بودند. همچنین، مقدار ذخیره کربن در گونه‌‌های درختی مختلف متفاوت بود، به‌‌طوری‌‌که اقاقیا نسبت به زبان‌گنجشک، سرو نقره‌ای و شبه‌‌سرو، کربن بیشتری را در زی‌‌توده سطحی و زیرزمینی خود ذخیره کرده بود. یافته‌‌های این پژوهش می‎تواند در بخش اجرا برای جنگل‌داری شهری، مدیریت فضای سبز و برنامه‎ریزی شهری به‌منظور کاهش گازهای گلخانه‎ای مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Carbon storage in the Abidar urban forest, Sanandaj, Iran

نویسندگان [English]

  • Marzieh Reisi 1
  • Hamed Ghaderzadeh 2
  • Mahin Saedpanah 3
  • Aiuob Moradi 4
1 Corresponding author, Assistant Prof., Department of Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 Assistant Prof., Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
3 M.Sc. Graduate of Environmental Engineering, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
4 Ph.D. Graduate of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Urban forests play a key role in CO2 reduction and consequently in controlling climate change. Therefore, quantifying carbon storage is essential to understand the role of urban forests in reducing atmospheric pollution. This study quantified carbon storage in the Abidar urban forest of the Sanandaj in the Kurdistan Province. To achieve the aim, trees, leaf litter, grass biomass, and soil were sampled and analyzed. Results showed the carbon storage of 147.72 t/ha in the Abidar forest; with trees above-ground biomass, trees below-ground biomass, leaf litter and grass, and soil storing 40.29, 8.66, 1.055, and 97.72 t/ha of carbon, respectively. The results also confirmed different carbon storage levels in various species, with Robinia pseudoacacia storing more carbon in above and below biomass than Cupressus arizonica, Chamaecyparis sp., and Fraxinus rotundifolia. The results of the study could be beneficial for urban forestry, green areas management, and urban planning to foster clean air and manage greenhouse gas emissions in urban landscapes. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • biomass
  • Carbon dioxide
  • Robinia pseudoacacia
  • urban forestry