مکان‌یابی سایت‌‌های طبیعت‌گردی با کاربرد هم‌زمان تحلیل شبکه و ترکیب خطی وزن‌دار

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران

2 دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران

3 استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران

4 استاد، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

DOR: 98.1000/1735-0883.1397.26.421.73.3.1605.1585
 
در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، توسعه برنامه‌ریزی شده گردشگری و به‌ویژه طبیعت‌گردی را می‌توان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گزینه‌های درآمدزا مطرح کرد. بنابراین، درنظر گرفتن وضعیت رفاه و آسایش جامعه ذینفع همراه با حفظ سلامت و تضمین عملکرد آینده اکوسیستم از ملزومات مدیریت پایدار گردشگری است. پژوهش پیش‌رو با هدف مکان‌یابی سایت‌‌های طبیعت‌گردی متمرکز در جنگل خیرود نوشهر انجام شد. گام‌های اجرایی این پژوهش عبارت بودند از: 1) انتخاب معیارها از طریق مرور منابع، 2) اولویت‌بندی معیارها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه (در قالب مقایسات زوجی کارشناسی)، 3) نقشه‌‌سازی معیارها با تعیین توابع عضویت فازی، 4) تلفیق نقشه‌‌ها با کاربرد ترکیب خطی وزن‌دار و 5) پهنه‌‌بندی عرصه‌‌های مستعد توسعه. بر این اساس، شناسایی و اولویت‌‌بندی معیارهای مؤثر بر توسعه طبیعت‌گردی از دو جنبه "تنوع معیارهای مورد استفاده" و "وزن یا اهمیت معیارها" بررسی شد. در بخش تنوع معیارهای مورد استفاده، ‌‌مؤلفه‌های آب‌وهوایی و در بخش وزن معیارها نیز ‌‌مؤلفه‌های مرتبط با معیارهای اقتصادی- اجتماعی بیشترین اهمیت را داشتند. در بخش شناسایی عرصه های مستعد، 11 هکتار از وسعت منطقه (0/13 درصد) در طبقه با مطلوبیت کم، 6619 هکتار (80/47 درصد) در طبقه با مطلوبیت متوسط و 1595 هکتار (19/39 درصد) در طبقه با مطلوبیت زیاد  قرار گرفت. لازم به توضیح است که سایت های گردشگری نیز در پهنه با مطلوبیت زیاد گزینش شدند. خروجی معیارهای مستخرج، وزن‌های تعدیل کارشناسی‌شده و همچنین نقشه‌‌های تهیه‌شده در این پژوهش می‌‌تواند به‌عنوان راهنمایی برای مدیران به‌کار برده شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying ecotourism sites using an integrated approach of analytical network process and weighted linear composition

نویسندگان [English]

  • Javad Mirarab Razi 1
  • Iraj Hassanzad Navroodi 2
  • Ismaeil Ghajar 3
  • Maziar Salahi 4
1 Ph.D. Student of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Someh Sara, Iran
2 Associate Prof., Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Someh Sara, Iran
3 Assistant Prof., Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Someh Sara, Iran
4 Prof., Faculty of Mathematical Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Nowadays development of ecotourism is amongst the most profitable industries that requires prudent evaluation, planning, and management based on the sustainable development sterategies. Hence, adopting an approach that guarantees the social well-being and the health of natural ecosystems is a priority for tourism management. This research was conducted with the aim of locating intensive ecotourism sites. The executive steps of this research include 1) selecting the criteria by literature review, 2) prioritizing the criteria using the analytic network process (ANP) (in form of paired expert comparisons), 3) mapping the criteria by defining fuzzy membership functions, 4) integrating maps using the weighted linear composition and 5) delimiting the areas with proper capacity for the development. Accordingly, the identification and prioritization of the effective criteria on the development of ecotourism from the point views of "the variety of criteria used" and "weight or importance of criteria" were investigated. In the variety section of the criteria used in the previous works, the climatic (available in 67% of studies) and the socioeconomic (45% normal weight) components were the most important criteria. In terms of developable areas, 22 ecotourism sites with the total area of 266 hectares and an average suitabiliy of 78% were identified in the Kheyroud experimental forest in Mazandaran province. The outcome of the criteria and their weights as well as the maps produced from this research can be used as a guideline for the ecotourism managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy membership functions
  • Multi-criteria decision making
  • zoning
  • weight of criteria

- Ahmadi, M., Faraji Darabkhani, M. and Ghanavati, E., 2015. A GIS-based multi-criteria decision-making approach to identify site attraction for ecotourism development in Ilam Province, Iran. Tourism Planning & Development, 12(2): 176-189.

- Aliani, H., Babaie Kafaky, S., Saffari, A. and Monavari, S.M., 2017. Land capability assessment to determine suitable tourism area using analytical network process (ANP). RS & GIS for Natural Resources, 7(4): 1-17 (In Persian).

- Amirian, R., Ghodusi, J. and Mohammadi, A., 2016. Analyzing the criteria influencing identification of suitable regions for ecotourism development in desert areas (Case study: Varamin County, Tehran province). Journal of Environmental Science and Technology, 18(3): 189-202 (In Persian).

- Bagheri, M. and Mohammadizadeh, M., 2016. Ranking of areas with ecotourism attractions using multiple criteria decision making (MCDM) (Case Study: Jask province). Quarterly of Geography (Regional Planning), 25(1): 7-16 (In Persian).

- Bhaya, S. and Chakrabarty, A., 2016. A GIS based ecotourism potential site selection for promotion of tourism in Jungle Mahal of West Bengal. International Journal of Current Research, 8(11): 41043-41055.

- Bunruamkaew, K. and Murayam, Y., 2011. Site suitability evaluation for ecotourism using GIS & AHP: A case study of Surat Thani Province, Thailand. Procedia Social and Behavioral Sciences, 21: 269-278.

- Dhami, I., 2013. Classification and mapping of recreation and ecotourism areas in West Virginia. Ph.D. thesis, Davis College of Agriculture, Natural Resources and Design, West Virginia University, Morgantown, 116p.

- Ghahroudi Tali, M., Sadough, S.H., Nezammahalleh, M.A. and Nezammahalleh, S.Kh., 2012. Multi-criteria evaluation to select sites for ecotourism facilities: a case study Miankaleh Peninsula. Anatolia – An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 23(3): 373-394.

- Haddadinia, S., Danehkar, A., Eshghi, K., Darvishsefat, A. and Kaboli, M., 2014. Nature-based tourism zoning with consideration of environmental criteria. Journal of Natural Environment, 66(3): 285-300 (In Persian).

- Hajehforooshnia, Sh., Soffianian, A., Salman Mahini, A. and Fakheran, S., 2011. Multi objective land allocation (MOLA) for zoning Ghamishloo wildlife sanctuary in Iran. Journal for Nature Conservation, 19(4): 254-262.

- Hashemkhani Zolfani, S., Sedaghat, M., Maknoon, R. and Zavadskas, E.K., 2015. Sustainable tourism: a comprehensive literature review on frameworks and applications. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 28(1): 1-30.

- Jaafari, A., Najafi, A. and García Melón, M., 2015. Decision-making for the selection of a best wood extraction method: An analytic network process approach. Forest Policy and Economics, 50: 200-209.

- Lozano-Oyola, M., Blancas, F.J., González, M. and Caballero, R., 2012. Sustainable tourism indicators as planning tools in cultural destinations. Ecological Indicators, 18: 659-675.

- Mahdavi, A., Karami, O. and Mirzaei, J., 2013. Application of analytical network process (ANP) in determination and evaluation of potential area to ecotourism development in Badreh area, Ilam. Iranian Forest Ecology Journal, 1(1): 30-45 (In Persian).

- Masoodi, M., Salman Mahini, A., Mohammadzadeh, M. and Mirkarimi, S.H., 2016. Optimization of recreational site selection using multi criteria evaluation and functional relationship diagram (Case study: Miankaleh wildlife sanctuary). Pollution, 2(2): 163-181.

- McHarg, I.L., 1969. Design with Nature. Natural History Press, New York, 197p.

- Niknejad, M., Mahdavi, A. and Karami, O., 2015. Identification of suitable areas for ecotourism development by using analytic network process, case study: Khorram-Abad county. Geography and Territorial Spatial Arrangement, 14(5): 195-214 (In Persian).

- Parolo, G., Ferrarini, A. and Rossi, G., 2009. Optimization of tourism impacts within protected areas by means of genetic algorithms. Ecological Modelling, 220(8): 1138-1147.

- Pasape, L., Anderson, W. and Lindi, G., 2015. Good governance strategies for sustainable ecotourism in Tanzania. Journal of Ecotourism, 14(2-3): 145-165.

- Saaty, T.L., 1980. The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation. McGraw-Hill, New York, 287p.

- Saaty, T.L., 1999. Fundamentals of the analytic network process. The International Symposium on the Analytic Hierarchy Process (ISAHP 1999). Kobe, Japan, 12-14 Aug. 1999: 1-14.

- Salman Mahini, A. Reeazi, B., Naeemi, B., Babaei Kafaki, S. and Javadi Larijani, A., 2009. Ecotourism capability assessment of the Behshahr area using multi-criteria evaluation by using GIS. Journal of Environmental Science and Technology, 11(1): 187-198 (In Persian).

- Samanta, S. and Baitalik, A., 2015. Potential site selection for eco-tourism: A case study of four blocks in Bankura district using remote sensing and GIS technology, West Bengal. International Journal of Advanced Research, 3(4): 978-989.

- Sarmadian, F. and Jafari, M., 2001. Forest soils in Kheiroudkenar forests. Iranian Journal of Natural Resources (Special Issue), 103p (in Persian).

- World Travel & Tourism Council (WTTC), 2017. Travel & Tourism Economic Impact 2017 World. WTTC, London, 20p. Availabe at: https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/‌regions-2017/world2017.‌pdf.

- Yüksel, İ. and Dağdeviren, M., 2007. Using the analytic network process (ANP) in a SWOT analysis - A case study for a textile firm. Information Sciences, 177(16): 3364-3382.

- Zarabadi, Z.S.S. and Abdollah, B., 2014. Evaluating the factors affecting the development of tourism industry in Chabahar free zone using analytic network process (ANP). Journal of Iranian Architecture and Urbanism, 4(6): 37-48.

- Zarei., M., Fatemi, M.R., Mortazavi, M.S., Pourebrahimi, Sh. and Ghoddousi, J., 2016. Selection of the optimal tourism site using the ANP and fuzzy TOPSIS in the framework of Integrated Coastal Zone Management: A case of Qeshm Island. Ocean & Coastal Management, 130: 179-187.