تأثیر تنک‌کردن بر ویژگی‌های کمی جست‌گروه‌های برودار (Quercus brantii Lindl.) در جنگل‌های خرم‌آباد

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر مرکز تحقیقات لرستان

2 استادیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

پژوهش پیشرو با هدف تغییرشکل رویشی تودههای شاخهزاد کمقطر برودار (Quercus brantii Lindl.) و کاهش رقابت بین جستهای هر جستگروه به‌‌کمک عملیات پرورشی تنککردن تدریجی انجام شد. این پژوهش در منطقه چگنی شهرستان خرمآباد و برای یک بازه زمانی 16ساله طراحی شده است که نتایج فاز چهارساله اول آن ارائه خواهد شد. قالب آماری پژوهش، طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار بود که تیمارهای تنک‌‌کردن شامل روش افزایشی، کاهشی، سنتی و شاهد میباشد. در تیمار افزایشی شدت برش در فاز اول 18 درصد، فاز دوم 22 درصد، فاز سوم 28 درصد و فاز چهارم 32 درصد جستهاست. در تیمار کاهشی برنامه و شدت برشها برعکس تیمار افزایشی است. در تیمار سنتی نیز بهپیروی از نظام سنتی موجود در منطقه، یک یا دو جست از هر جستگروه باقی مانده و بقیه جستها قطع شدند. ویژگیهای کمی درختان نمونه قبل از تنک‌‌کردن (سال اول) اندازهگیری و در فصل زمستان تنککردن انجام شد. در سال پایانی طرح مجدداً اندازهگیریها تکرار شد. نتایج نشان داد که تیمار کاهشی باعث افزایش قابلتوجه رویش سطح تاج جستگروه و قطر جستها و تیمار سنتی باعث افزایش قابلتوجه رویش ارتفاعی جستها شده است. معنیدار بودن اختلاف بین تیمارها، تأثیر مثبت اجرای عملیات پرورشی تنککردن را در تودههای مشابه اثبات میکند. همچنین براساس نتایج این پژوهش، در تیمارهایی که شدت برش بیشتر بود، افزایش رویش متغیرهای کمی به‌‌طور قابل‌‌ملاحظهای بیشتر از تیمارهای با شدت برش کمتر و یا بدون برش (شاهد) بود. درمجموع میتوان بیان کرد که با اجرای تیمارهای پرورشی، امکان اصلاح و ترمیم ساختار ناپایدار تودههای شاخهزاد جوان بلوط در جنگلهای زاگرس وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of thinning on quantitative characteristics of Brant`s oak (Quercus brantii Lindl.) in Khorramabad Forests

نویسندگان [English]

  • Dariush Mehdifar 1
  • Mehdi Pourhashemi 2
  • Reza Karamian 1
1 Research Expert, Agricultural and Natural Resources Research Center of Lorestan, Khoraamabad, I.R. Iran.
2 Assistant Prof., Forest Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, I.R. Iran.
چکیده [English]

This research aims at exploring 1) change in growth form in young coppice stands of Brant`s oak (Quercus brantii Lindl.) and 2) decrease in competition among individual sprouts in a sprout-clump as imposed by gradual thinning operation. We assessed the effect of different thinning treatments on growth of Brant`s oaks in Chegeni region-Khorram Abad along a 16-year period. The results of the first 4-years are presented here. Four thinning including increasing, decreasing, traditional and control treatments were established, each with 3 replications. The intensity of thinning in decreasing treatment was 32% of all sprouts in a sprout-clump. This was decreased in the next phases to 28%, 22% and 18%, respectively. The trend in the increasing treatment was vice versa. In traditional treatment, all sprouts except 1 to 2 in a sprout-clump were removed. The control treatment included no intervention. Prior to thinning, quantitative characteristics of sample trees were measured. In the last year of research, the measurements were repeated. The results showed that decreasing treatment imposed a considerably positive impact on growth in crown area and diameter of sprouts within the sprout clumps. In addition, traditional treatment was most influential in height growth of sprouts. This study proved the positive effect of thinning on quantitative characteristics of Brant`s oak. Furthermore, it showed that the more intensive the treatments are, the more positively they effect. As a conclusion, thinning operations can improve the unsustainable structural characteristics of young coppice stands within similar sites in Zagros forests of Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thinning
  • Brant`s oak
  • Zagros forests
  • crown area growth
- Birang, N., Javanshir, A. and Mojtahedi, Y. 1992. Étude et culture de la forêt (translation). University of Tabriz Press, 397p.

- Cañellas I., Del Río, M., Roig, S. and Montero, G. 2004. Growth response to thinning in Quercus pyrenaica Willd. coppice stands in Spanish central mountain. Annals of Forest Science, 61(3): 243-250.

- Chandler, W.G. 1939. Thinning experiments in Jarrah coppice (Eucalyptus marginata). Australian Forestry, 4(2): 69-78.

- Ciancio O., Corona, P., Lamonaca, A., Portoghesi, L. and Travaglini, D., 2006. Conversion of clear cut beech coppices into high forests with continuous cover: A case study in central Italy. Forest Ecology and Management, 224: 235-240.

- Connell, M.J., Raison, R.J. and Jenkins, P. 2004. Effects of thinning and coppice control on stand productivity and structure in a silvertop ash (Eucalyptus sieberi L. Johnson) forest. Australian Forestry, 67(1): 30-38.

- Ducrey, M. and Toth, J. 1992. Effect of cleaning and thinning on height growth and girth increment in holm oak coppices (Quercus ilex L.). Vegetatio, 99-100: 365-376.

- Fani, B., Amani, M., Yousefi, B. and Mardani, F. 2008. Tending of young oak sprout-clumps in coppice forests of Marivan (First phase). Final Report of Research Project, Published by Research Institute of Forests and Rangelands, 39p (In Persian).

- Fattahi, M. 1994. Study of Zagros Forests and the most important degradation factors. Published by Research Institute of Forests and Rangelands, 63p (In Persian).

- Fattahi, M. 1996. Role of local participation in reclamation of Zagros forests. Proceedings of the First Seminar on Natural Resources Extension, Animal Sciences and Fisheries, Second volume, Published by Ministry of Jahad-e-Agriculture, pp: 22-24 (In Persian).

- Folliott, P.F., Farah, M.H. and Gottfried, G.J. 2003. Growth and volume of Emory oak coppice 10 years after thinning: A case study in southeastern Arizona. Western Journal of Applied Forestry, 18(2): 77-80.

- Jazirehi, M.H. and Ebrahimi Rostaghi, M. 2003. Silviculture in Zagros. University of Tehran Press, 560p (In Persian).

- Marvie Mohadjer, M.R. 2005. Silviculture. University of Tehran Press, 387p (In Persian).

- Pourhashemi, M., Marvie Mohajer, M.R., Zobeiri, M., Zahedi. Gh. and Panahi, P. 2004. Identification of forest vegetation units in support of government management objectives in Zagros forests, Iran. Scandinavian Journal of Forest Research, 19(Supplement 4): 72- 77.

- Serrada, R., Allué, M. and San Miguel, A. 1998a. The coppice system in Spain. Current situation, state of art and major areas to be investigated. Annali dell' Istituto Sperimentale per la Selvicoltura, 27: 266-275.

- Serrada, R., Bravo, A., Sánchez, I., Allué, M., Elena, R. and San Miguel, A. 1998b. Conversion into high forest in coppices of Quercus ilex subs. ballota L. in Central region of Iberian Peninsula. Annali dell' Istituto Sperimentale per la Selvicoltura, 27: 149-160.

- Shipek, D.C. and Folliott, P.F. 2005. Management of thinned Emory oak coppice for multiple resource benefits. USDA Forest Service Proceedings RMRS-P-36: 545-546.

- Shipek, D.C., Folliott, P., Gottfried, G.L. and DeBano, L.F. 2004. Transpiration and multiple use management of thinned Emory oak coppice. USDA Forest Service, Rocky Mountain Forest and Range Experiment, Research Paper RMRS-RP-48, 8p.

- Soleimani, N., Fereiduni, S. and Derikvand, B. 2005. Vegetation Map of Lorestan. Final Report of National Project, Published by Forests, Rangelands and Watershed Organization of Iran, 157p (In Persian).