نتایج هشت ساله اثرات تنک کردن در توده‌های دست کاشت پلت، طرح آزمایش امامزاده عبداله-آمل

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

2 عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.

چکیده

طرح آزمایش تحقیقات تنک کردن به صورت کرتهای یکبار خرد شده در قالب طرح پایه کاملاَ تصادفی در سه تکرار و 9 پلات، هر کدام به مساحت 30 تا 40 آر در توده‌های جنگلی دست کاشت و جوان گونه پلت (Acer velutinum Boiss) (سن در آغاز بررسی 10 سال، ارتفاع متوسط 86/10 متر، ارتفاع غالب 14/12 متر) در سال 1373 آغاز گردید. نتایج پس از یک دوره پنج ساله با دو آماربرداری صددرصد در توده اصلی و هشت ساله با اندازه‌گیری مؤلفه‌های کمی و کیفی هر ساله «درختان آینده» (307 درخت) و انجام چهار بار تنک کردن (با گردش 3 سال و 5 سال)، مورد تحلیل قرار گرفت.
در توده اصلی برخی جابه‌جایی‌ها در اشکوبها قابل تاکید است. در درختان آینده تأثیر مثبت تنک کردن شدید روی رویش قطر برابر سینه (3/1 سانتیمتر در سال)، قطر تاج و به ویژه کاهش و اصلاح «ضریب­ قدکشیدگی» یا  (نزدیک شدن به 84) در مقابل افزایش آن در تیمار شاهد، بسیار معنی‌دار است.
چوب حاصل از تنک کردن با افزایش قطر برابر سینه متوسط از 7/12 سانتیمتردر سال 74 به 5/18 سانتیمتر در سال 1380 و مصرف آن در نجاری، نئوپان و کاغذ سازی قابل اشاره است.
رویش رویه زمینی در فاصله دو آماربرداری در تنک کردن شدید به دو برابر افزایش یافت (از 73/12 متر مربع به 54/24 متر مربع) و در همین مدت رویش فوق به طور متوسط 3 متر مربع در هکتار و در سال بدست آمد. همچنین متوسط رویش حجمی سالیانه توده باقیمانده
 43/15 و کل توده (باقیمانده + برداشت شده) 07/29 متر مکعب در سال و در هکتار محاسبه شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of thinning on plantation of Maple (Acer velutinum Boiss) at Emamzadeh-Abdullah experimental site after eight years

نویسندگان [English]

  • Majid Hassani 1
  • Manoochehr Amani 2
1 Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands(RIFR), Tehran, Iran
2 Member of Scientific Board, RIFR
چکیده [English]

The trial was conducted in 1995, under statistical method of split plots and Fully Randomized Design, with three replicates. The main treatments consisted of three levels of thinning (control, medium and heavy) and the secondary treatments consisted of two thinning intervals (three and five years). Three plots (0.3- 0.4 ha) were allocated at each replicate of a Maple plantation stand in Emamzadeh-Abdullah experimental site (Caspian Forests of Iran). Each plot was divided to two subplots. Before beginning thinning in the ten-year old stand in 1995, height was measured in the plots which average mean and dominant height were 10.86 and 12.14m., respectively. The qualitative characteristics of the future trees were measured annually, where the whole trees at each subplot were measured in accordance to their thinning intervals. Overall, 307 individual trees were selected in the nine plots as future trees.
The results show that the effects of thinning treatments, particularly the heavy level on growth parameters were significant. The effects of heavy thinning on future trees diameter growth rate (1.3 cm/y at D.B.H), crown diameter and slenderness factor was significantly more than the control thinning in 2002. Thinning increased the mean stem diameter from 12.7 cm in 1995 to 18.5 cm in 2001. As a result the wood quality potential increased for different products. The heavy thinning doubled mean basal area after three years (1995-1998) from 12.73 to 24.54 m2/ha (3.0 m2/ha/y). At the same period, mean volume growth for the remained and the whole trees (removed+remained) were 15.43 and 29.07 m3/ha/y, respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thinning
  • future tree
  • Acer velutinum Boiss
  • Slenderness factor
1- امان‌زاده، ب.، سیاهی پور، ذ، ع.، ثاقب طالبی، خ.، خانجانی، ب.، همتی، الف.، 1379. بررسی رویش و تولید چوب گونه Picea abies(L) Karst. در منطقه اسالم. پژوهش و سازندگی، شماره 36: 47-64.

2- امانی، م.، اخلاصی، غ.، اسماعیل نیا، م.، حسنی، م.، یزدانی، شهباز.، بهشتی، حسن.، 1375. نتایج اولین بررسیهای کمی و کیفی و جنگل‌شناسی در توده‌های دست کاشت جوان پلت (Acer velutinum Boiss). پژوهش و سازندگی، شماره 31:
21-6.

3- امانی، م.، اخلاصی، غ.، اسماعیل نیا، م.، حسنی، م.، 1376. بررسی مقدماتی تحول «درختان آینده» یکسال پس از «اولین تنک کردن» طرح آزمایشات پلت
 (Acer velutinum Boiss). پژوهش و سازندگی، شماره 35: 19-4.

4- ثاقب طالبی، خ.، 1376. مقایسه رشد طولی افرا (پلت) و راش در مرحله جوانی(درمنطقه خیرود کنار نوشهر). پژوهش و سازندگی، شماره 37: 79-83.

5- ثاقب طالبی، خ.، 1378. بررسی نیاز رویشگاه و نحوه زیست گونه پلت در جنگل خیرودکنار. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تحقیقات جنگل و صنوبر
(2). شماره 212: 150 – 79.

6- دفتر فنی جنگلداری، 1375. وضعیت کمی و کیفی جنگلهای شمال کشور (جلد اول). سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، حوزه معاونت جنگلهای شمال: 103 صفحه.

7- دفتر فنی جنگلداری، 1381. جدول حجم گونه‌های جنگلی شمال کشور. سازمان جنگلها و مراتع کشور، حوزه معاونت جنگلهای شمال: 114 صفحه.

8- دفتر طرح و برنامه و آمار، 1379. آمارنامه سازمان جنگلها و مراتع کشور. دفتر روابط عمومی و بین الملل سازمان جنگلهاو مراتع کشور: 128 صفحه.

9- گرجی بحری، ی.، همتی، الف.، 1378. بررسی شدتهای مختلف تنک کردن بر خصوصیات کمی و کیفی جنگل دست کاشت کاج تدا Pinus taeda L. در منطقه جلگه‌ای گیلان (گزارش 5 ساله نخست اجرای طرح). پژوهش و سازندگی، شماره 45: 19-14.

10- Allergrini, Ch., 1995. Le depressage dans les plantations des feuillues precieux. Forets de France no 380: 17-18.

11- Armand, G., 1992. Techniques de plantation des feuillus precieux: caracteristique des plants de Merisier. Frene et Erabre sycomore R.F.F No sp: 66-70

12- Bastien, Y., 1995. Le experience danoise d’eclaircie de hetre de totterup. Rev. For. Fr. XLVII-2: 133-136.

13- Dupouey, J.L., Pignard, G., Badeau, V., Thimonier, A., Dhote, J.F., Nepveu, G., Berges, L., Augusto, L., Belkacem, S. NYS C., 2000. Stocks et flux de carbone dans les forets francaises. Rev. For. Fr. Numero special: 139-154.

14- Poullain, G., 1993. L’erable sycomore en plantation artificielles. Forets de France. No 367: 21-24.

15- Sevrin, S., Keller, R., 1993. Etudes de la qualite technologiques du bois de l’Alisier terminal: relation avec la sylviculture et le Sol.R.F.F, No 3: 299-376.

16- Tawnend, J., 2003. Practical statics for environmental and biological scientists. John Wiley & Sons Ltd., 276pp.

17- Terlindone, M., 1989. Voyage d’etude en R.F.A.,  Sylva – Belgica, no 6: 14-19.